you must explain your problems

Câu hỏi:

11/06/2020 30,042

B. as clearly as you can

Bạn đang xem: you must explain your problems

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: B

Dịch: Bạn nhạt lý giải yếu tố rõ nét nhất đem thể

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

………………..the time passes, …………….I feel ! The deadline of my thesis is coming, but I have just finished half of it.

A. The faster / the nervous

B. The more fast / the nervous

C. The fast / the more nervous

D. The faster / the more nervous

Câu 2:

The faster we walk,………….. we will get there.

A. the soonest

B. the soon

C. the more soon

D. the sooner

Câu 3:

The larger the apartment, the................... the rent.

A. expensive

B. more expensive

Xem thêm: cách giải bất phương trình bậc 2

C. expensively

D. most expensive

Câu 4:

She sat there quietly, but during all that time she was getting……………. Finally she exploded.

A. more and more angry

B. the more angry

C. angrier and angrier

D. the most angry

Câu 5:

She plays the piano …………… as she sings.

A. as beautifully

B. more beautifully

C. as beautiful

D. the most beautifully

Câu 6:

It’s too noisy here. Can we go somewhere …………………?

A. noisier

B. more quiet

C. more noisy

Xem thêm: cảm nhận bài thơ quê hương

D. quieter