you can meet mr pike

Câu hỏi:

30/03/2020 56,672

A. on / of              

Bạn đang xem: you can meet mr pike

Đáp án chủ yếu xác

B. in / for              

Đáp án A

On behalf of = thay mặt cho

Dịch nghĩa: Quý khách hàng hoàn toàn có thể gặp gỡ ông Pike, người thay cho mặt mũi ngôi trường ĐH giải quyết và xử lý những yếu tố của SV quốc tế.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

More kêu ca ten victims _______ missing in the storm last week.

A. are reported đồ sộ be                                  

B. are reported đồ sộ have been

C. are reporting đồ sộ have been                     

D. are reporting đồ sộ be

Câu 2:

It is a course _______ two years for those who want đồ sộ work as a marketing agent.

A. of                     

B. in                     

C. for                             

D. with

Câu 3:

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting

An (A)  university is an institution of higher(B)  education and research, which (C)grants academic degrees;  including (D).Bachelor's degrees, Master's degrees and doctorates in a variety of subjects

A. An

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

B. higher

C. which

D. including

Câu 4:

I have never seen such a beautiful dress _______ you before.

A. of                     

B. on                    

C. for                             

D. in

Câu 5:

If she _______ the train last night, she____________ here now.

A. took / were                                             

B. were taking / is

C. had taken / would have been                  

D. had taken / would be

Câu 6:

Something _______ immediately đồ sộ prevent teenagers from _______ in factories and mines.

A. should be done / being exploited            

B. we should vì thế / exploiting

C. should vì thế I be exploited                        

Xem thêm: mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

D. should have done / exploited