when the boss walked into the office

Câu hỏi:

29/08/2021 48,519

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Bạn đang xem: when the boss walked into the office

When the quấn walked into the office, his secretary _______

B.was typing

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Sự kết hợp về thì của động từ

Giải thích: Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp nối phối kết hợp nhập câu: Diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra nhập quá khứ thì một hành vi không giống xen nhập, hành vi đang được xẩy ra chi thì quá khứ tiếp nối, hành vi xen nhập phân tách thì quá khứ đơn

Cấu trúc: S + was/ were + V_ing + when + S + Ved/bqt

Dịch: Khi ông công ty phi vào văn chống, thư ký của ông ấy đang được tiến công máy

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions

Children brought up in a caring environment tend to tát grow more sympathetic towards others

A. loving

B. dishonest

C. healthy

D. hateful

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions

She began to tát play the piano three years ago

A. She has played the piano since three years.

B. She has played the piano for three years.

C. She doesn’t play the piano now.

D. She stops playing the piano now.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He was (A) so (B) exhausted that he (C) felt asleep (D) at his desk

A.  so

Xem thêm: bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

B exhausted

C. feel asleep

D. at

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions

It’s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street

A. take no notice of

B. have no feeling for

C. show respect for

D. pay attention to

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

The government does not know what to tát tự with household rubbish in large cities

A. Little does the government know what to tát tự with household rubbish in large cities.

B. It is unknown what to tát tự with household rubbish in large cities by the government.

C. Rarely the government knows what to tát tự with household rubbish in large cities.

D. Hardly any government knows what to tát tự with household rubbish in large cities.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Peter______ a better understanding of Algebra phàn nàn we do

A. makes

B. has

C. takes

Xem thêm: loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

D. gives