we re best friends as we have a

Câu hỏi:

22/03/2020 94,809

D. passionate

Bạn đang xem: we re best friends as we have a

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về loại từ

Dấu hiệu nhận biết: interest là danh kể từ nên trước nó cần thiết điền 1 tính từ

A. passion /'pæən/ (n): đam mê

B. passionately /'pæənətli/ (adv): một cơ hội say đắm, nhiệt độ tình; nồng nhiệt độ, mạnh mẽ và tự tin, rất

C. passionless /'pæənləs/ (a): ko say sưa, ko nồng dịu, ko nồng nhiệt độ, ko thiết tha

D. passionate /'pæənət/ (a): say đắm, nồng nàn; nồng nhiệt độ, thiết tha

Tạm dịch: Chúng tôi là bạn tri kỷ vì như thế Cửa Hàng chúng tôi với cũng sở trường nồng nhiệt độ với music.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I had a ______ chat with my manager and gave him an update on the project.

A. brief      

B. short       

C. quick      

D. lull

Câu 2:

Everyone can help the needy by making a/ an ______ vĩ đại a charity organisation.

A. volunteer         

B. donation           

C. effort      

D. fund

Câu 3:

Mai: "How fashionable a pair of trainers you have!”

Nam: "_________________."

A. Do you want vĩ đại know where I bought them?

Xem thêm: soạn anh 10 global success

B. Thanks for your compliment.

C. I know it's fashionable.

D. Yes, of course.

Câu 4:

Hoang ______ his tin nhắn four times a week in order not vĩ đại miss anything important.

A. checks   

B. will check         

C. is checking       

D. check

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

From my point of View, parental divorce can cause lasting negative consequences for children.

A. beginning of a marriage      

B. the situation of not marrying

C. single person   

D. ending of a marriage

Câu 6:

He left on ______ 10 o'clock train yesterday vĩ đại see his father who was taken vĩ đại ______ hospital last week when he broke his right leg.

A. the-the   

B. the-a       

C. a-a          

Xem thêm: chất nào sau đây là chất điện li yếu

D. the-0