we greatly respect my teacher for all of the best things that she brought to us

Câu hỏi:

20/03/2020 50,216

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: we greatly respect my teacher for all of the best things that she brought to us

We greatly respect  my teacher for all of the best things that she brought to lớn us.

D. look down on

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Từ trái khoáy nghĩa - Kiến thức về cụm động từ

Tạm dịch: Chúng tôi vô cùng kính trọng nhà giáo của tôi về toàn bộ những điều tuyệt với nhất nhưng mà cô ấy đang được mang lại Shop chúng tôi.

=> Respect /rɪ'spekt/ >< look down on: tôn trọng>< coi thường

Các đáp án khác:

A. look up to lớn = respect (v): ngưỡng mộ, tôn trọng

B. look forrwards: nom đợi

D. Look for: dò xét kiếm

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Food and drinks which strongly ______ the toàn thân can cause stress.

A. boost     

B. motivate 

C. encourage         

D. stimulate

Câu 2:

To Hoa, her father is the greatest person in the world and he always sets a good _______ for her.

A. role

B. behaviour         

C. example     

D. action

Câu 3:

They were so sánh _________ about joining the local volunteer group that they couldn’t sleep last night

A. excite     

Xem thêm: mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

B. excitement 

C. exciting  

D. excited

Câu 4:

In Viet Nam, you shouldn't ________ at somebody's house on the first day of the  New Year unless you have been invited by the house owner.

A. show up

B. get up         

C. put up        

D. go up

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word (s) in each of the following questions.

Local people have cut down the forests to lớn make way for farming.

A. allow farming to lớn take place 

B. lose way in farming

C. have a way of farming        

D. give way to lớn farming

Câu 6:

_____ is wiping out many kinds of plants and animals.  

A. Defoliation           

B. Deforestation    

C. Deformation         

Xem thêm: phân bón hóa học 11

D. Degradation