we arrived at the cinema

Câu hỏi:

18/03/2020 87,895

Mark the letter A, B, c, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: we arrived at the cinema

We arrived at the cinema. Then we realized our tickets were still at trang chính.

A. No sooner had we realized that our tickets were still at trang chính than thở we arrived at the cinema.

B. Not until we arrived at the cinema that we realized that our tickets were still at home

C. Only after we arrived at the cinema did we realize that our tickets were at trang chính.

Đáp án chủ yếu xác

D. Hardly had we arrived at the cinema than thở we realized that our tickets were still at trang chính.

Đáp án C.

Dịch câu đề: Chúng tôi cho tới rạp chiếu phim. Sau cơ, Cửa Hàng chúng tôi nhìn thấy vé của Cửa Hàng chúng tôi vẫn trong nhà.

Đáp án C dùng trúng cấu tạo hòn đảo ngữ với only after:

Only after + s + V ... + Auxiliary + s + V

Ex: Only after all guests had gone trang chính could we relax: Chỉ sau thời điểm toàn bộ khách hàng vẫn về ngôi nhà Cửa Hàng chúng tôi mới mẻ hoàn toàn có thể thư giãn và giải trí.

Các đáp án sót lại người sử dụng sai những cấu tạo hòn đảo ngữ với Not until, No sooner Hardly. Các cấu tạo trúng cần là:

  A. No sooner ... than thở...

Ex: No sooner had I arrived trang chính than thở the telephone rang: Tôi vừa phải về cho tới ngôi nhà thì Smartphone reo.

  B. Not until... did

Ex: Not until/ till I got trang chính did I know that I had lost my key (= I didn’t know that I had lost my key till I got home): Tôi ko biết rằng mình đã biết thành thất lạc khóa xe cho tới tận khi về ngôi nhà.

  D. Hardly/ Bearly/ Scare ly ... When/ before

Ex: Hardly had she put up her umbrella before the rain came down in torrents: Cô ấy vừa phải cởi dù tủ thì mưa rơi xuống xối xả.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer in each of the following questions.

As the drug took                      the patient became unconscious.

A. effect

B. force

C. influence

D. action

Câu 2:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer in each of the following questions.

You should stop working too hard               you’ll get sick.

A. or else

B. if

C. in case

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 unit 11

D. whereas

Câu 3:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer in each of the following questions.

He told everyone that he had flu, but in fact, he had just    a cold.

A. come up with

B. come down with

C. gone in for

D. made up for

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

She had to leave (A) because (B) she didn’t (C) see eves vĩ đại eves (D) with her quấn.

A. vĩ đại leave

B. because

C. didn't

D. eves vĩ đại eves

Câu 5:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer in each of the following questions.

Applicants must hold a(n) -        driving licence.

A. artificial

B. faithful

C. false

D. valid

Câu 6:

Mark the letter Ay B,c or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer in each of the following questions.

I don’t have time vĩ đại argue with this self -                    women.

A. controlled

B. dominated

C. opinionated

Xem thêm: soạn văn 8 câu nghi vấn tiếp theo

D. liked