vùng nào sau đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta

  1. Lớp 12

  2. Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

hint-header

Cập nhật ngày: 14-09-2022


Chia sẻ bởi: Đức Thịnh Nguyễn


Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B

Bắc Trung Bộ.

C

Đồng bằng sông Hồng.

D

Đông Nam Bộ.

Chủ đề liên quan

Nhận xét này tại đây chính với điểm sáng đô thị mới nước ta?

A

Đô thị hóa VN ra mắt thời gian nhanh.

B

Phân tía khu đô thị không đồng đều trong số những vùng.

C

Trình chừng đô thị mới cao.

D

Dân trở thành thị cướp tỉ trọng cao nhập số dân.

Đặc điểm này tại đây ko cần là biểu lộ của quy trình khu đô thị hóa?

A

Tỉ lệ dân vùng quê với Xu thế tăng.

B

Dân cư trở thành thị với Xu thế tăng.

C

Dân cư triệu tập nhập TP.HCM rộng lớn.

D

Phổ đổi mới thoáng rộng lối sinh sống trở thành thị.

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt mạnh mẽ và tự tin nhất ở VN nhập thời kỳ này sau đây?

A

Pháp nằm trong.

B

1954 - 1975.

C

1975 - 1986.

D

1986 đến giờ.

Phát biểu này tại đây không chính với số lượng dân sinh vùng quê và số lượng dân sinh trở thành thị nước ta?

A

Cả số lượng dân sinh trở thành thị và vùng quê đều tăng.

B

Dân số trở thành thị nhiều hơn thế vùng quê.

C

Dân số trở thành thị tăng thời gian nhanh rộng lớn vùng quê.

D

Dân số vùng quê nhiều hơn thế trở thành thị.

Phát biểu này tại đây chính với điểm sáng đô thị mới ở nước ta?

A

Phân tía khu đô thị đều theo đòi vùng.

B

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị văn minh.

D

Trình chừng đô thị mới cao.

Phát biểu này tại đây chính với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A

Tỉ lệ dân trở thành thị không bao giờ thay đổi.

B

Số khu đô thị như là nhau ở những vùng.

C

Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D

Trình chừng đô thị mới còn vô cùng thấp.

Phát biểu này tại đây không chính về đô thị mới ở nước ta?

A

Tỉ lệ dân khu đô thị với Xu thế tăng.

B

Trình chừng đô thị mới không vừa ý.

C

Quá trình đô thị mới ra mắt chậm rãi.

D

Phân tía khu đô thị đồng đều toàn nước.

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc này là

A

đều với quy tế bào rất rộng lớn.

B

phân tía đồng đều toàn nước.

C

có nhiều loại không giống nhau.

D

cơ sở hạ tầng văn minh.

Phát biểu này tại đây không chính với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

B

Trình chừng đô thị mới thấp.

C

Số dân khu đô thị to hơn vùng quê.

D

Số khu đô thị không giống nhau giữu những vùng.

Thành phố này tại đây ko cần là TP.HCM trực nằm trong Trung ương?

Xem thêm: skill 1 unit 7 lớp 8

A

Hải Phòng

B

Huế.

C

Đà Nẵng

D

Cần Thơ.

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 15, hãy cho thấy thêm những khu đô thị với quy tế bào số lượng dân sinh kể từ 200 001 – 500 000 đứa ở vùng Duyên hải Nam Trung Sở là khu đô thị nào?

A

Đà Nẵng, Quy Nhơn.

B

Quy Nhơn, Nha Trang.

C

Nha Trang, Phan Thiết.

D

Phan Thiết, Tuy Hòa

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 15, hãy cho thấy thêm đô ganh đua ̣nào tại đây ko cần là đô ganh đua ̣loaị 2

A

Mỹ Tho

B

Bảo Lộc.

C

Buôn Ma Thuột.

D

Đà Lạt.

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 15, hãy cho thấy thêm khu đô thị này tại đây có quy tế bào số lượng dân sinh bên trên một triệu người?

A

Hà Nội

B

Thanh Hóa

C

Hải Dương

D

Biên Hòa

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 15, hãy cho thấy thêm khu đô thị này dưới đó là khu đô thị đặc biệt?

A

Cần Thơ

B

Hải Phòng

C

Đà Nẵng

D

Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 15, hãy cho thấy thêm khu đô thị này có quy tế bào dân số lớn nhất nhập các khu đô thị dưới đây?

A

Thanh Hóa

B

Quy Nhơn

C

Nha Trang

D

Đà Nẵng

Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội này bên dưới đây?

A

Tỉ lệ thiếu hụt việc ở vùng quê cao.

B

Sự phân hóa nhiều nghèo nàn tạo thêm.

C

Sự phân bổ dân sinh sống không đồng đều.

D

Trình chừng đô thị mới thấp.

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng thời gian nhanh trong mỗi năm mới đây đa số do

A

cơ sở hạ tầng khu đô thị cải cách và phát triển.

B

quá trình công nghiệp hóa.

C

gia tăng số lượng dân sinh bất ngờ ở trở thành thị cao.

D

di dân kể từ vùng quê đi ra trở thành thị.

Biểu hiện nay này tại đây minh chứng trình độ chuyên môn đô thị mới của VN còn thấp?

A

Địa giới những khu đô thị được không ngừng mở rộng.

B

Mức sinh sống dân sinh sống được nâng cấp.

C

Xuất hiện nay nhiều thành phố mới.

D

Cơ sở hạ tầng còn lỗi thời.

Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự cải cách và phát triển tài chính VN là

A

tăng thu nhập cho những người dân.

B

làm chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính.

C

tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

D

gây mức độ nghiền cho tới môi trường xung quanh khu đô thị.

Tác động của khu đô thị hoá cho tới cải cách và phát triển tài chính của VN không thể hiện nay ở việc

A

tạo đi ra nhiều việc thực hiện cho tới quần chúng.

B

tăng cường hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm.

C

Xem thêm: quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa

tạo đi ra sự chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty cải cách và phát triển.