vị phật nào đứng đầu

Kinh văn: “Bạt-đà-bà-la nằm trong đồng các bạn là mươi sáu vị khai sĩ ngay lập tức kể từ số chỗ ngồi đứng lên, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Chúng con cái ban sơ nghe pháp kể từ Đức Phật Oai âm vương vãi tuy nhiên xuống tóc.

Bạn đang xem: vị phật nào đứng đầu

Trong Lúc chư tăng đang được tắm, theo dõi trật tự lên đường nhập chống tắm, tự nhiên ngộ đi ra bạn dạng tính của nước. Vốn nó ko tẩy được vết mờ do bụi, cũng chẳng tẩy được bản thân. Tại thân thích nhị điều này, con cái được trống rỗng rang tịch lặng, con cái quan sát khuôn không tồn tại gì. Đến ni con cái vẫn luôn ghi nhớ điều sở hội chứng nhập vượt lên trước khứ, cho tới Lúc theo dõi Phật xuống tóc, con cái được trái ngược vị vô học tập. Đức Phật ấy gọi con cái là Bạt-đà-bà-la.

Do phát minh sáng tạo diệu tính của xúc trần, nên trở nên bậc Phật tử trụ. Đức Phật chất vấn về viên thông, theo dõi sở hội chứng của con cái, tự xúc trần là hơn hết.”

Vị Phật thứ nhất là ai?

Vị Phật thứ nhất là ai?

Giảng giải:

Khi Bạt-đà-bà-la mới mẻ xuống tóc tu đạo, ông tớ đặc biệt trượt mạn. Khi cơ mang trong mình 1 vị Bồ-tát thương hiệu là Thường Bất Khinh, thông thường tu luyện hạnh kính trọng người xem. Bất kì Lúc gặp gỡ ai, Bồ-tát nầy cũng thông thường lẹo tay kính cẩn trình bày với bọn họ rằng, “Tôi không đủ can đảm khinh thường quý ngài, vì như thế nhập sau này những ngài tiếp tục trở nên Phật.” Khi Bồ-tát Thường Bất Khinh thực hiện điều nầy đối trước Bạt-đà-bà-la, ông tớ ngay lập tức mắng Bồ-tát Thường Bất Khinh rằng, “Ông thực là người khờ dại!  Sao ông lại thực hiện khuôn dở hơi? Ông thực là ngớ ngẩn!”

*Sau lượt cơ, Bạt-đà-bà-la thậm chí là còn xúi giục người không giống tiến công đập Bồ-tát. Khi Bồ-tát cúi lễ những người dân nầy, bọn họ còn đá nhập ngài  Lúc ngài cúi xuống lễ bọn họ. Có Lúc bọn họ véo mũi ngài, đem Lúc bọn họ tiến công ngài cho tới gãy răng. Do tính trượt mạn nầy tuy nhiên Bạt-đà-bà-la bị đoạ nhập địa ngục. Ông tớ cần Chịu đựng ở cơ một thời hạn nhiều năm trước lúc được tạo người.

Đức Phật Oai âm vương là vị Phật thứ nhất nhập chư Phật. Nay nếu như đem người chất vấn quý khách rằng vị Phật thứ nhất là ai, quý khách hoàn toàn có thể vấn đáp đúng mực mang đến bọn họ rằng: Vị Phật thứ nhất trở nên Chánh giác là Đức Phật Oai Âm Vương. Bạt-đà-bà-la xuống tóc kể từ thời Đức Phật Oai âm vương vãi.  Có lượt trong những khi chư tăng đang được tắm, con cái theo dõi trật tự lên đường nhập chống. Chư tăng nhập thời ấy, theo dõi lệ, cứ nữa mon tắm một lượt. tình cờ nhiên  con ngộ đi ra bạn dạng tính của nước. Vốn nó ko tẩy được vết mờ do bụi, cũng chẳng tẩy được bản thân. Nhờ quán sát kể từ nước tuy nhiên Bạt-đà-bà-la được giác ngộ. Ông tớ ngộ đi ra đối tượng người tiêu dùng của việc xúc vấp.

Dù Bạt-đà-bà-la bị đọa nhập địa ngục tiếp sau đó, tuy nhiên ông tớ vẫn luôn ghi nhớ những điều ông tiếp tục hội chứng ngộ được.Từ thời Đức Phật Oai âm vương vãi, cho tới Lúc Bạt-đà-bà-la trình diễn những điều nầy nhập hội bọn chúng của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni là một trong khoảng chừng thời hạn ko thể tính điểm được. Bồ-tát Thường Bất Khinh đó là Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập một kiếp trước. Và Bạt-đà-bà-la, nhập bọn chúng hội của Đức Phật Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thời nay, đó là người nhập kiếp trước tiếp tục  cho người nhiếc mắng tiến công đập Bồ-tát Thường Bất Khinh. Bạt-đà-bà-la đó là vị tăng đặc biệt ngạo mạn và ăm ắp tự động cao nên tiếp tục đoạ nhập địa ngục.

Bạt-đà-bà-la trình bày rằng: “Nay con cái xuống tóc và tiếp tục trở nên tựu được trái ngược vị vô học tập. Đức Phật cơ tiếp tục ấn hội chứng mang đến con cái và mệnh danh con cái là Bạt-đà-bà-la. Do phát minh sáng tạo diệu tính của xúc trần, nên trở nên bậc Phật tử trụ. Đối tượng của xúc trần không thể, tuy nhiên diệu tính của  xúc trần hiển lộ.” Khi Bạt-đà-bà-la bảo rằng bản thân là ‘Phật tử’ Có nghĩa là là ông tiếp tục hội chứng được giai vị  Bồ-tát.

Vị Phật đầu tiên: Đức Oai Âm Vương Như LaiNhư vậy, vị Phật thứ nhất là đức Oai Âm Vương Như Lai. tin tức về Ngài được đức Thế Tôn reviews nhập phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát Thứ Hai Mươi – Kinh Diệu Pháp Liên Hoa:

Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài đại Bồ-Tát Đắc-Đại-Thế rằng: “Ông ni nên biết! Nếu đem Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-ba-tắc, Ưu-bà-di nào là lâu trì kinh Pháp Hoa này được công đức như trước đó tiếp tục trình bày, đôi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thích nằm trong ý thanh tịnh, như đem người trình bày thô ác nhiếc mắng chê bai, giắt tội báo rộng lớn cũng như trước đó tiếp tục trình bày.

Đắc Đại Thế! Về thuở xưa vượt lên trước vô lượng vô hạn bất-khả tư-nghì, vô số kiếp, đem Phật hiệu là Oai-Âm-Vương Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-Nhân Sư, Phật Thế-Tôn.

Kiếp cơ thương hiệu là Ly-Suy, nước cơ thương hiệu là Đại-Thành. Đức Oai-Âm-Vương Phật nhập đời cơ vì như thế mặt hàng trời, người, A-tu-la tuy nhiên trình bày pháp, vì như thế người cầu Thanh-văn tuy nhiên trình bày pháp Tứ-Đế, bay ngoài sinh, già nua, dịch, bị tiêu diệt, rốt ráo Niết-bàn; vì như thế người cầu Bích-chi-Phật tuy nhiên trình bày pháp mười-hai-nhân-duyên; vì như thế những Bồ-Tát nhân vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác tuy nhiên trình bày sáu pháp ba-la-mật, rốt ráo trí huệ của Phật.

Đắc-Đại-Thế! Đức Oai-Âm-Vương Phật cơ sinh sống lâu tứ mươi vạn ức na-do-tha hằng-ha-sa kiếp: Chánh pháp trụ ở đời kiếp số như vi trần nhập một Diêm-phù-đề; tượng pháp trụ ở đời kiếp số như số vi trần nhập tứ châu thiên hạ. Đức Phật cơ quyền lợi bọn chúng sinh, vậy sau mới mẻ khử chừng. sau thời điểm chánh-pháp tượng-pháp khử không còn, nhập cõi nước này lại đem Phật thành lập, cũng hiệu là Oai-Âm-Vương Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-Nhân-Sư, Phật Thế-Tôn, cứ loại lớp như vậy đem nhị muôn ức đức Phật đều đồng một hiệu.

Xem thêm: agno3 kbr

Đức Oai-Âm-Vương Như-Lai, đầu không còn khử chừng rồi, sau khoản thời gian chánh pháp tiếp tục khử nhập đời tượng pháp những Tỳ-kheo tăng-thượng-mạn đem gia thế rộng lớn.

Bấy giờ, đem vị Bồ-Tát Tỳ-kheo thương hiệu là Thường-Bất-Khinh. Đắc-Đại-Thế! Vì cớ gì thương hiệu là Thường-Bất-Khinh? Vì vị Tỳ-kheo cơ phàm Lúc ngó thấy hoặc Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, hoặc Ưu-ba-tắc, Ưu-bà-di, thảy đều lễ lễ ca tụng ngợi tuy nhiên trình bày rằng: “Tôi đặc biệt kính quí Ngài chẳng dám khi mạn.

Vì sao? Vì quý Ngài đều tu hành đạo Bồ-Tát sẽ tiến hành thực hiện Phật”.

Mà vị Tỳ-kheo cơ chẳng chuyên nghiệp phát âm tụng tầm cỡ, chỉ lên đường lễ lễ, nhẫn cho tới xa vời thấy mặt hàng tứ bọn chúng, cũng cố qua loa lễ lễ ca tụng ngợi tuy nhiên trình bày rằng: “Tôi chẳng dám khinh thường quý Ngài, quý Ngài đều tiếp tục thực hiện Phật”. Trong mặt hàng tứ bọn chúng đem người lòng bất tịnh sinh dỗi hờn, buông điều ác nhiếc mắng rằng: “Ông vô trí Tỳ-kheo này kể từ đâu cho tới phía trên tự động trình bày tớ chẳng khinh thường Ngài, tuy nhiên lâu ký mang đến tất cả chúng ta sẽ tiến hành thực hiện Phật, tất cả chúng ta chẳng người sử dụng điều lâu ký hư hỏng lừa lọc như vậy.”

Trải trải qua nhiều năm như thế, thông thường bị nhiếc mắng chẳng sinh lòng dỗi hờn, thông thường nói: “Ngài tiếp tục thực hiện Phật “. Lúc trình bày điều cơ, bọn chúng nhân hoặc lấy can cây ngói đá nhằm tiến công ném. Ông ngay lập tức chạy tách đứng xa vời vẫn lớn giờ xướng rằng: “Ta chẳng dám khinh thường quý Ngài, quý Ngài đều tiếp tục trở nên Phật”. Bởi ông thông thường trình bày điều cơ, nên mặt hàng tăng-thượng-mạn Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di gọi ông là Thường-Bất-Khinh.

Vị Tỳ-kheo cơ khi chuẩn bị bị tiêu diệt, điểm thân thích hư vô nghe hoàn hảo nhị mươi ngàn muôn ức bài xích kệ kinh Pháp-Hoa của đức Oai-Âm-Vương Phật tiếp tục trình bày thuở trước, nghe đoạn đều hoàn toàn có thể lâu trì, ngay lập tức được nhãn căn thanh tịnh, nhĩ, tỹ, thiệt, thân thích nằm trong ý căn thanh tịnh như bên trên. Được sáu căn thanh tịnh cơ rồi lại sinh sống thêm thắt nhị trăm muôn ức mãng cầu tự tha bổng tuổi tác, rộng lớn vì như thế người trình bày kinh Pháp Hoa cơ.

Lúc cơ mặt hàng tăng-thượng-mạn Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di khinh thường tiện vị cơ bịa mang đến thương hiệu “Bất-Khinh”; ni thấy vị này được mức độ thần thông rộng lớn, đức nhạo thuyết biện, mức độ đại-thiện-tịch; nghe vị cơ trình bày pháp đều tin cậy phục tùy tùng.

Vị Bồ-Tát cơ giáo hoá ngàn muôn bọn chúng khiến cho trụ nhập vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác. Sau Lúc mạng cộng đồng được nhị ngàn ức Phật đều hiệu Nhật-Nguyệt-Đăng-Minh ở nhập pháp hội cơ trình bày kinh Pháp-Hoa này. Do nhân duyên này lại gặp gỡ nhị ngàn ức Phật đồng hiệu là Vân-Tự-Tại-Đăng-Vương, ở nhập pháp hội của những đức Phật cơ lâu trì, phát âm tụng, vì như thế mặt hàng tứ bọn chúng trình bày tầm cỡ này, vì vậy được đôi mắt thanh tịnh thông thường bên trên cơ, tai mũi lưỡi thân thích nằm trong ý những căn thanh tịnh, ở tứ bọn chúng trình bày pháp lòng ko kinh hồn quánh.

Đắc-Đại-Thế ! Vị Thường-Bất-Khinh đại Bồ-Tát cơ cúng nhường nhịn, từng nào đức Phật như vậy, kính cẩn tôn trọng ngợi ca tụng, trồng những gốc lành lặn. Lúc sau lại gặp gỡ ngàn muôn ức Phật cũng ở nhập pháp hội những đức Phật trình bày tầm cỡ này, công đức trở nên tựu sẽ tiến hành thực hiện Phật.

Đắc-Đại-Thế ! Ý ông nghĩ về sao? Thường-Bất-Khinh Bồ-Tát thuở cơ đâu cần người nào là kỳ lạ, chủ yếu thân thích tớ cơ. Nếu tớ ở đời trước chẳng lâu trì phát âm tụng kinh này, vì như thế người không giống giải trình bày cơ, thời chẳng hoàn toàn có thể mau được vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác. Do tớ ở đoạn những đức Phật thuở trước lâu trì phát âm tụng kinh này; vì như thế người không giống trình bày, nên mau được vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

Đắc-Đại-Thế! Thuở cơ tứ bọn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-ba-tắc, Ưu-bà-di, tự lòng dỗi hờn khinh thường tiện tớ, nên nhập nhị trăm ức kiếp thông thường chẳng gặp gỡ Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy Tăng; ngàn kiếp ở địa ngục A-tỳ Chịu đựng gian khổ óc rộng lớn. Hết tội cơ rồi lại gặp gỡ Thường-Bất-Khinh Bồ-Tát giáo hoá đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

Đắc-Đại-The á! Ý ông nghĩ về sao? Bốn bọn chúng thông thường khinh thường vị Bồ-Tát thuở cơ đâu cần người nào là kỳ lạ, đó là ni nhập hội này, bọn ông Bạt-Đà-Bà-La năm trăm vị Bồ-Tát; bọn ông Sư-Tử-Nguyệt năm trăm vị Tỳ-kheo; bọn ông Ni-Tư-Phật năm trăm Ưu-bà-tắc, đều bất thối trả ở điểm đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

Đắc-Đại-Thế! Phải biết kinh Pháp-Hoa này đặc biệt đem quyền lợi cho những vị đại Bồ-Tát; hoàn toàn có thể thực hiện cho tới điểm đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác. Cho nên những vị đại Bồ-Tát sau khi Phật diệt chừng cần thông thường lâu trì phát âm tụng, giải trình bày, ghi chép kinh này….” ( Kinh Diệu Pháp Liên Hoa)

Xem thêm: c2h4(oh)2 + na