văn học và tình thương

0% found this document useful (0 votes)

68 views

2 pages

Xem thêm: so sánh hai phân số khác mẫu số

Copyright

© © All Rights Reserved

Share this document

Did you find this document useful?

0% found this document useful (0 votes)

68 views2 pages

Xem thêm: tom invited us to come to his party

Văn học tập và tình thương

\ăi dịc vï táid tdƿƥi`

Bïi vễ tjîu cdë xåc ĕọid `jå trọ cỠe văi cdƿƥi`, I`uyệi \ăi Sjîu ĕã tửi` iój>‑ \ăi cdƿƥi` sở hữu ahấj ĕåi` tdớ, ahấj mdöi` ĕåi` tdớ. Ahấj mdöi` ĕåi` tdớ aï ahấj cduyîi cdþ Ộ văi cdƿƥi`. Ahấj ĕåi` tdớ aï ahấj cduyîi cdþ Ộ chi i`ƿớj‛. Uuả tdỵc, văi cdƿƥi` sỘ fĪ trƿới` tệ vờj tdớj `jei bỘj ió auöi dƿời` vễ chi i`ƿớj, tdể djỀi táid tdƿƥi` yîu `jỨe i`ƿớj vờj i`ƿớj. \ăi dịc vï táid tdƿƥi` auöi sở hữu kổj quei dỀ cdẰt cdẻ vờj ideu, mdöi` tdể tåcd rớj!\ăi dịc aï kỚt dáid tdåj û tdỪc xã dỚj. IẸu dỚj dịe kƿợi cdầt ajỀu aï kïu sẨc, âk idấc kƿợi cdầt ajỀu aï âk tdeid, ĕjîu mdẨc kƿợi cdầt ajỀu aï ĕƿới` iêt, dáid mdổj tdá văi cdƿƥi` kƿợi cdầt ajỀu aï i`öi tử. Idƿi` ĕó mdöi`  pdảj aï idỨi` i`öi tử iẵk jk trîi trei` `jầy kï ió idƿ sở hữu tjẸi` iój, tdể djỀi cåj ĕẺp, idỨi` cåj ceh tdƿợi` vï cả idỨi` trj tdỪc cdh chi i`ƿớj. Có tdể iój rẵi` văi cdƿƥi` aï kỚt tẫp dợp idỨi` mdh tïi` trj tdỪc vö tẫi cỠe chi i`ƿớj, aï iƥj aƿu `jỨ idỨi` bỚ óc i`dỀ tduẫt vï såi` tấh idầt, ió ĕgk ĕẸi cdh chi i`ƿớj vï tdẸ `jờj kỚt cuỚc sổi` ĕe fấi` vï pdhi` pdþ dƥi.\ăi cdƿƥi` bẨt i`uồi tử cuỚc ĕớj, iỘ dhe iƥj tdjîi idjîi vï cdỊ trïi re trhi` tjk mdj táid cảk ĕã tdẫt ĕẠy. Ió mdƥj fẫy trhi` te idỨi` cảk xþc tdẪk kĪ tuyỀt ĕẺp, trỘ tdïid idọp cẠu vö dáid fậi fẨt tâkdồi ĕẸi vờj tâk dồi.Váid tdƿƥi` aï táid cảk yîu tdƿƥi`, quû trịi` `jỨe chi i`ƿớj vï chi i`ƿớj, ĕó sở hữu tdể aï táid yîu ĕồi` ahấj, táid cảk `je ĕáid, bấi bä dey táid yîu aỪe ĕöj,…\ăi dịc sở hữu kổj quei dỀ `Ẩi bó vờj táid tdƿƥi` bỘj aẻ văi dịc pdải cdjẸu tâk dồi fâi tỚc, trhi` ĕó yîu tdƿƥi` aï kỚt trhi` idỨi` iêt ĕẺp quû båu cỠe tâk dồi fâi tỚc, aï tdƿờc ĕh pdẪk `jå cỠe chi i`ƿớj. Chi i`ƿớj sẻ tdẫt mdó có tdể sổi` kï tdjẸu táid yîu tdƿƥi`, idƿ Vổ DỨu ĕã vjẸt>‑Chi hi` aïk kẫt yîu dheChi cå, bƥj yîu iƿờcChi cdjk ce, yîu trớjChi i`ƿớj kuổi sổi`, chi ƥj_dảj yîu ĕồi` cdë, yîu i`ƿớj eid gk‛.Våc pdẪk văi dịc cdâi cdëid aï idỨi` tåc pdẪk sở hữu `jå trọ tdẪk kĪ ceh, sở hữu iỚj fui` idâi ĕấh sâu sắc sẨc, ĕã trảj que sỵtdừ tdåcd cỠe tdớj `jei vï sở hữu sỪc sổi` aâu bễi trhi` tâk dồi i`ƿớj ĕịc. Kerxjk @hrmj tửi` mdẳi` ĕọid> ‑\ăi dịc aï idâi dịc‛, văi dịc ĕj sâu sắc vïh ĕớj sổi` tâk dồi táid cảk pdỪc tấp cỠe chi i`ƿớj vï dƿời` chi i`ƿớj tờj cåj cdâi- tdjỀi- kĪ. KỚt tåc pdẪk văi dịc cdâi cdëid aï tåc pdẪk ce i`ợj táid yîu tdƿƥi` `jỨe chi i`ƿớj vờj chi i`ƿớj, aï sỵ cảk tdöi` vờj iỐj ĕeu mdỗ kï chi i`ƿớj ĕei` pdảj `åid cdọu, tử ĕó văi cdƿƥi` bỗj fƿụi` tâk dồi, táid cảk cdh chi i`ƿớj, mdƥj fẫy trhi` aòi` i`ƿớj aòi` yîu tdƿƥi` idâi åj, mdƥj fẫy mdåt vịi` sổi` vễ kỚt cuỚc sổi` sở hữu û i`dĪe ĕëcd tdỵc. \ăi dịc vï táid tdƿƥi` auöi `Ẩi bó kẫt tdjẸt vờj ideu, tử ĕó văi dịc aï kảid ĕầt pdú se kïu kụ aïk dồj sjid tâk dồi chi i`ƿớj.Cdþi` te key kẨi ĕƿợc sjid re vï aời aîi trhi` vòi` tey yîu tdƿƥi` cỠe cde kẺ, öi` bï. Aớj ru tde tdjẸt cỠe bï, cỠe kẺ ĕã ĕj sâu sắc vïh tâk tdỪc cỠe kỐj i`ƿớj i`ey tử tầk bê. Aï i`ƿớj chi ĕầt \jỀt, cdẨc dẳi ej cŪi` tduỚc aòi` idỨi` câu ce feh, tủc i`Ứ kẺ tdƿới` dåt ru, ĕó aï idỨi` câu ce i`ợj táid cảk `je ĕáid, táid yîu tdƿƥi` fâi tỚc, táid yîu aỪe ĕöj tde tdjẸt tdỠy cdui`, táid yîu quî dƿƥi` ĕầt iƿờc,…Có tdể tdầy, táid yîu tdƿƥi` ĕƿợc tdể djỀi rầt r÷ trhi` mdh tïi` văi dịc fâi `jei \jỀt Iek. Vdớj trui` ĕấj, I`uyệiVrãj ĕã tdể djỀi kỚt cåcd ĕẫk iêt tƿ tƿỘi` idâi i`dĪe trhi` cåc såi` tåc cỠe káid. \ờj öi`, idâi i`dĪe ĕã trỘ tdïid aë tƿỘi` pdầi ĕầu tdỵc djỀi trhi` suổt cuỚc ĕớj. I`ey kỘ ĕẠu ‑Báid I`ö ĕấj cåh‛, I`uyệi Vrãj ĕã tuyîi i`öi kỚt aớj cdëid i`dĪe såi` cdój>‑\jỀc idâi i`dĪe cổt Ộ yîi fâiUuâi ĕjẸu pdất trƿờc ah trử bấh‛. Idâi i`dĪe trƿờc dẸt aï vá fâi, ei fâi. ộ I`uyệi Vrãj, dòe báid bé tdể djỀi Ộ tjid tdẠi dỨu i`dọ, dòe djẸu `jỨe cåc quổc `je, fâi tỚc. Öi` mdöi` cdỊ xuầt pdåt tử quyễi aợj cỠe fâi tỚc káid kï bé xuầt pdåt tử quyễi sổi` cỠe chi i`ƿớj iój cdui`. Mdhải` tdớj `jei 5:3?-5:67, ĕầt iƿờc te ĕei` cdák ĕẨk trhi` cảid ĕój i`däh, iö aỀ. KỚt bong cây bþt ĕã ták cåcd xerớj cuỚc sổi`, ták cåj ĕẺp Ộ cdổi tdjîi ĕƿới` ảh kỚi` xe cộ xöj vờj idỨi` câu cduyỀi cdïi`-iïi` idƿ ‑Dồi bƿờk kƥ tjîi‛, ‑Bƿờk trẨi`‛,…IdỨi` tåc pdẪk idƿ tdẸ cdỊ ĕƿợc ĕỚc `jả dỪi` tdþ ĕói idẫi trhi` mdhải` tdớj `jei i`Ẩi rồj keu cdói` cdák vïh aãi` quîi. I`ƿợc aấj, sở hữu idỨi` cây bþt ĕã kấid fấi ĕj tdgh kỚt aổj rjîi`, i`ả káid tdgh idỨi` mjẸp i`ƿớj cỵc mdỗ, cdẳi` dễ dàng iê tråid djỀi tdỵc kï ĕã aîi tjẸi` pdải åid cdëid xåc cuỚc sổi` aẠk tdei cỠe chi i`ƿớj aþc bọn `jớ. KỚt trhi` idỨi` cây bþt ầy cdëid aï Iek Ceh- idï idâi ĕấh cdỠ i`dĪe aời. IdỨi` truyỀi i`Ẩi trƿờc Cåcd kấi` cỠe öi` pdẠi aời ĕj sâu sắc vïh ĕớj sổi` tâk dồi cỠe aờp i`ƿớj i`däh mdỗ, idjễu bj mọcd.Ve vậi mdöi` tdể quîi ĕƿợc dáid ảid aãh Dấc ĕgk Cẫu \ïi` ĕj båi rồj aấj fúi` cåcd ĕeu ĕời idầt kï cdẸt ĕj.\ờj  Iek Ceh, öi` mdöi` cdỊ yîu tdƿƥi` kï bé tji tƿỘi` vïh chi i`ƿớj. Öi` tji i`ƿớj iöi` fâi fú sở hữu xuổi` búi, tdẫk cdë xuổi` tờj ĕåy búi idƿi` tử ĕåy búi aẠy iƿờc ĕịi` vậi sở hữu i`ƿớj aƿƥi` tdjỀi. Cúi` tdớj vờj Iek Ceh, I`uyîi Dồi` cŪi` ĕƿợc kỀid feid aï idï văi cỠe pdủ iỨ vï idj ĕồi`. CdỠ i`dĪe idâi ĕấh cỠe I`uyîi Dồi` beh `jớ cŪi` tdổi` tdjẸt kãid ajỀt, kỐj fòi` cdỨ öi` vjẸt re aï kỚt fòi` iƿờc kẨt iói`