urban development ean magnify the risk of environmental hazards for example flash flooding

Câu hỏi:

20/08/2021 45,547

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: urban development ean magnify the risk of environmental hazards for example flash flooding

Urban development (A) ean magnify the risk of (B) environmental hazards for example (C) flash flooding (D)

C. For example

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Sửa: for example → such as

* "For example" được dùng làm khai mạc một câu mới nhất, và đem vệt phẩy hâu phương, còn "Such as" hoàn toàn có thể đứng giữa câu nhưng mà ko cần thiết vệt phẩy.

Tạm dịch: Phát triển khu đô thị hoàn toàn có thể ngày càng tăng nguy cơ tiềm ẩn đem những tổn hoảng môi trường thiên nhiên như thể lũ quét tước.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Last month, while my friend was traveling (A) round England by the (B) siêu xe, he crashed (C) the siêu xe into a (D) tree.

A. Traveling

B. The

C. Crashed

D. A

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Chauvet Jeans was a well-known nineteen century painter whose paintings are extraordinarily sophisticated.

A. old-fashioned

B. complex

C. primitive

D. basic

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

There was a 5% drop in the student enrollment of the university.

A. The student enrollment of the university dropped by 5%.

Xem thêm: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

B. The student enrollment of the university dropped in 5%.

C. The student enrollment of the university dropped đồ sộ 5%.

D. The student enrollment of the university dropped for 5%.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

None of the people ________ could come.

A. who invited đồ sộ the party

B. was invited đồ sộ the party

C. were invited đồ sộ the party

D. invited đồ sộ the party

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

His poor standard of play fully justifies his __________ from the team for the next match.

A. expulsion

B. dismissal

C. exclusion

D. rejection

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Something hit the door. I heard a slam.

A. Something hit the door though I heard a slam.

B. Something hit the door for I heard a slam.

C. Something hit the door when I heard a slam.

Xem thêm: unit 9 a first aid course

D. Something hit the door but I heard a slam.