unit 5 lớp 10 global success


1. Listen and repeat. Pay attention to tướng the stressed syllable in each word. 2. Connect all the words with the stress pattern to tướng cross the river. Then listen and kiểm tra your answers. Practise saying these words in pair. 1. Unscramble the underlined letters in these words. Use the pictures below and the glossary (page 127) to tướng help you. 1. Circle the correct answer. 2. Complete the sentences using the gerunds or the to-infinitive of the verbs in brackets. Sometimes both forms are possible.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Pronunciation 1

Bạn đang xem: unit 5 lớp 10 global success

Video chỉ dẫn giải

Stress in three-syllable nouns

(Trọng âm của danh kể từ đem 3 âm tiết)

1. Listen and repeat. Pay attention to tướng the stressed syllable in each word.

(Nghe và tái diễn. Chú ý cho tới âm tiết được nhấn trọng âm trong những kể từ.)

invention _O_

computer _O_                                

holiday  O_ _                                 

century O_ _

Lời giải chi tiết:

in'vention /ɪnˈvɛnʃən/ (n): sự phân phát minh => đem trọng âm 2

com'puter /kəmˈpjuːtə/ (n): máy vi tính =>  đem trọng âm 2

'holiday /ˈhɒlədeɪ/ (n): kì nghỉ => có trọng âm 1

'century /ˈsɛnʧʊri/ (n): thế kỉ =>có trọng âm 1

Pronunciation 2

Video chỉ dẫn giải

2. Connect all the words with the stress pattern _O_ to tướng cross the river. Then listen and kiểm tra your answers. Practise saying these words in pair.

(Nối toàn bộ những kể từ với khuôn trọng âm _O_ nhằm qua quýt sông. Sau cơ, lắng tai và đánh giá câu vấn đáp của chúng ta. Thực hành rằng những kể từ này theo đuổi cặp.)

Phương pháp giải:

O_ _ internet /ˈɪntənet/ 

O_ _ family /ˈfæməli/ (n): gia đình 

_O_  advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/ (n): thuận lợi 

O_ chocolate /ˈtʃɒklət/ (n): sô-cô-la

_O_ invention /ɪnˈvenʃn/ (n): sự phân phát minh

O_ _ Africa /ˈæfrɪkə/ (n): châu Phi

 _O_ computer /kəmˈpjuːtə(r)/ (n): máy vi tính

O_ _ syllable /ˈsɪləbl/ (n): âm tiết

_ _ O afternoon /ˌɑːftəˈnuːn/ (n): buổi chiều

O_ _ grandfather /ˈɡrænfɑːðə(r)/ (n): ông (nội/ ngoại)

_O_ tradition /trəˈdɪʃn/ (n): truyền thống

O_ _ century /ˈsentʃəri/ (n): thế kỉ

Lời giải chi tiết:

Vocabulary

Video chỉ dẫn giải

Inventions (Những phân phát minh)

Unscramble the underlined letters in these words. Use the pictures below and the glossary (page 127) to tướng help you.

(Sắp xếp lại những vần âm được gạch men bên dưới trong mỗi kể từ này. Sử dụng những hình hình ảnh sau đây và bảng chú thích thuật ngữ (trang 127) sẽ giúp chúng ta.)

1. EXIREPMEWNT

experiment (thí nghiệm)

2. DECEVIS

3. LOBARATORY

4. HDRAWARE

5. STOFWARE

6. EPIQUMENT

Lời giải chi tiết:

2. device (n): thiết bị

3. laboratory (n): phòng thí nghiệm

4. hardware (n): phần cứng

5. software (n): phần mềm

6. equipment (n): trang thiết bị

Grammar 1

Video chỉ dẫn giải

Present Perfect (Hiện bên trên trả thành)

Circle the correct answer.

(Khoanh tròn xoe đáp án đúng)

Xem thêm: o2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào

1. They just found / have just found a suitable solution to tướng the problem.

2. Since people invented / have invented the first computer, they create / have created many more interesting inventions.

3. The woman is very angry because her son lost / has lost his điện thoại thông minh.

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì thời điểm hiện tại trả thành:

- Khẳng định: S + have/ has + Ved/P2

- Phủ định: S + have/ has not + Ved/P2

- Câu hỏi: (wh-word) Have/ Has + S + Ved/P2?

Lời giải chi tiết:

1. have just found 2. invented – have created 3. has lost

1. They have just found a suitable solution to tướng the problem.

(Họ vừa vặn dò la rời khỏi một biện pháp thích hợp mang đến yếu tố.)

Dấu hiệu nhận biết: just (vừa mới) -> trình diễn mô tả hành vi vừa vặn mới nhất xảy ra

2. Since people invented the first computer, they have created many more interesting inventions.

(Kể kể từ Lúc quả đât phát minh sáng tạo rời khỏi cái máy tính trước tiên, bọn họ vẫn dẫn đến nhiều phát minh sáng tạo thú vị không dừng lại ở đó.)

Cấu trúc: S + have/ has + Vp2 (HTHT) + since + S + V-ed (QKĐ)

3. The woman is very angry because her son has lost his điện thoại thông minh.

(Người phụ nữ giới rất rất tức phẫn uất vì thế đàn ông bản thân bị thất lạc Smartphone mưu trí.)

Giải thích: Diễn mô tả hành vi xẩy ra ở 1 thời điểm ko xác lập rõ ràng vô vượt lên trước khứ.

Grammar 2

Video chỉ dẫn giải

Gerunds and to-infinitives (V-ing và to tướng V)

Complete the sentences using the gerunds or the to-infinitive of the verbs in brackets. Sometimes both forms are possible.

(Hoàn trở nên những câu bằng phương pháp dùng những vẹn toàn thể hoặc vẹn toàn thể của động kể từ vô ngoặc. Thông thường cả nhì mẫu mã đều hoàn toàn có thể dùng được.)

1. Many children enjoy (use)________modern devices nowadays.

2. I decided (study) __________computer science at university.

3. (Play) ________language games on a điện thoại thông minh is fun.

4. It is very convenient (study)_________with a điện thoại thông minh.

Lời giải chi tiết:

1. using 2. to tướng study 3. Playing/ To play 4. to tướng study

1. Many children enjoy using modern devices nowadays.

(Nhiều trẻ nhỏ mến dùng những khí giới văn minh thời buổi này.)

Giải thích: enjoy + V-ing (thích thực hiện gì)

2. I decided to study computer science at university.

(Tôi đưa ra quyết định học tập khoa học tập PC bên trên ngôi trường ĐH.)

Giải thích: decide to tướng V (quyết tấp tểnh thực hiện gì)

3. Playing/ To Play language games on a điện thoại thông minh is fun.

(Chơi những trò nghịch tặc ngôn từ bên trên Smartphone mưu trí thiệt thú vị.)

Giải thích: V-ing và to tướng V đều hoàn toàn có thể được dùng thực hiện ngôi nhà ngữ hàng đầu câu.

4. It is very convenient to study with a điện thoại thông minh.

(Rất tiện lợi lúc học vị Smartphone mưu trí.)

Cấu trúc: S + be + adj + to tướng V

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Reading

  1. Look at the pictures of Asimo and Sophia and discuss the questions below in pairs. 2. Read the text below and choose the best title for it. 3. Read the text again and match the pictures with the uses of AI. 4. Decide whether the following statement are true (T) or false (F). 5. Work in groups and discuss how AI can be used in schools. Then share your ideas with the whole class.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Speaking

  1. Work in pairs. Talk about the uses of these inventions. Use the expressions below to tướng help you. 2. Work in groups. Talk more about one of the inventions in 1. Use the outline below to tướng help you prepare a group presentation. 3. Present your ideas to tướng the whole class. Then vote for the most interesting group presentation.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Listening

  1. Complete the sentences with the words in the box. 2. Listen to tướng a conversation about RoboVacuum. Fill in each gap in the diagram below with ONE word. 3. Listen again. Put a tick (✓) next to tướng the correct way and a cross (x) next to tướng the wrong way to tướng use RoboVacuum. 4. What other buttons vì thế you want RoboVacuum to tướng have? Add them to tướng the picture below and tell your friend about them.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Writing

  1. Choose an invention in this unit. Draw a diagram to tướng show how it is used. Then work in groups to tướng guess one another’s inventions. 2. Rewrite the second sentence sánh that it has a similar meaning to tướng the first. Use the expressions and the prompts below to tướng help you. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) to tướng describe two or three benefits of the invention you chose in 1. Use the outline below to tướng help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete a conversation at a computer store with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Role – play similar conversations about other devices you want to tướng buy. Use the example in 1 and the expressions below to tướng help you. 1. Read the text below. Match the highlighted words and phrase with their meanings. 2. Look at the advertisements. Decide which one is most suitable for each person below.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: chuyên đề lý 10 chân trời sáng tạo

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết hùn học viên học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.