từ vựng tiếng anh lớp 4

Có vốn liếng kể từ vựng đa dạng và phong phú là 1 trong những ưu thế rộng lớn trong những công việc học tập giờ Anh và gom tiếp xúc đơn giản và dễ dàng. Vậy, học viên lớp 4 cần thiết bắt những chủ thể kể từ vựng nào? ILA tổ hợp không thiếu thốn từ vựng giờ Anh lớp 4 theo đuổi từng unit của tất cả năm học tập vô nội dung bài viết tiếp sau đây. Ba u hãy nhắc nhở bé xíu ôn luyện nhằm nắm rõ kể từ vựng nhé!

Từ vựng giờ Anh lớp 4 theo đuổi lịch trình SGK

Chương trình giờ Anh lớp 4 bao hàm đôi mươi bài học kinh nghiệm (Unit) ứng với đôi mươi chủ thể không giống nhau. Với con số bài học kinh nghiệm này, học viên được học tập vô 2 kỳ, từng kỳ bao gồm 10 unit.

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 4

ILA tiếp tục tổ hợp kể từ vựng giờ Anh SGK lớp 4 theo đuổi từng đơn vị chức năng bài học kinh nghiệm của cả hai kỳ nhằm bé xíu ôn luyện và gia tăng vốn liếng kể từ của tôi.

1. Từ vựng lớp 4 kỳ 1 – Unit 1

Chủ đề: Nice vĩ đại see you again (Rất hí hửng được tái ngộ bạn)

Các từ vựng tiếng anh lớp 4.

• morning /ˈmɔːrnɪŋ/: buổi sáng

• good morning /ˌɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/: xin chào buổi sáng

• afternoon /ˌæftərˈnuːn/: buổi chiều

• good afternoon /ˌɡʊd ˌɑːf.təˈnuːn/: xin chào buổi chiều

• evening /ˈiːvnɪŋ/: buổi tối

• good evening /ˌɡʊd ˈiːv.nɪŋ/: xin chào buổi tối

• night /naɪt/: buổi đêm

• good night /ɡʊd/ /naɪt/: chúc ngủ ngon

• midnight /ˈmɪdnaɪt/: nửa đêm

• tomorrow /təˈmɑːrəʊ/: ngày mai

• later /ˈleɪtər/: sau đó

• again /əˈɡeɪn/: lại, chuyến nữa

• greeting /ˈɡriːtɪŋ/: điều chào

• goodbye /ˌɡʊdˈbaɪ/: xin chào tạm thời biệt

>>> Tìm hiểu thêm: Trọn cỗ kể từ vựng giờ Anh lớp 6 kèm cặp phiên âm

2. Từ vựng giờ Anh lớp 4 kỳ 1 – Unit 2

Chủ đề: I’m from nhật bản (Mình tới từ Nhật Bản)

Từ vựng giờ anh lớp 4 theo đuổi từng unit.

• nation /ˈneɪʃn/: quốc gia

• nationality /ˌnæʃəˈnæləti/: quốc tịch

• country /ˈkʌntri/: khu đất nước

• England /ˈɪŋɡlənd/: nước Anh

• English /ˈɪŋɡlɪʃ/: người Anh, giờ Anh

• America /əˈmer.ɪ.kə/: nước Mỹ

• American /əˈmerɪkən/: người Mỹ

• nhật bản /dʒəˈpæn/: nước Nhật Bản

• Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/: người Nhật, giờ Nhật

• Malaysia /məˈleɪʒə/: nước Mã Lai

• Malaysian /məˈleɪʒn/: giờ Mã Lai, người Mã Lai

• Vietnam /ˌvjetˈnæm/: nước Việt Nam

• Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/: giờ Việt, người Việt

3. Từ vựng giờ Anh lịch trình lớp 4 – Unit 3

Chủ đề: What day is it today? (Hôm ni là loại mấy?)

Từ vựng giờ anh lớp 4 kì 1.

• today /təˈdeɪ/: hôm nay

• day /deɪ/: ngày

• week /wiːk/: tuần

• weekend /ˈwiːkend/: cuối tuần

• Monday /ˈmʌndeɪ/: loại Hai

• Tuesday /ˈtuːzdeɪ/: loại Ba

• Wednesday /ˈwenzdeɪ/: loại Tư

• Thursday /ˈθɜːrzdeɪ/: loại Năm

• Friday /ˈfraɪdeɪ/: loại Sáu

• Saturday /ˈsætərdeɪ/: loại Bảy

• Sunday /ˈsʌndeɪ/: Chủ nhật

4. Từ vựng giờ Anh học tập kỳ I lớp 4 – Unit 4

Chủ đề: When’s your birthday? (Khi này là sinh nhật bạn?)

Chủ đề sinh nhật.

• month /mʌnθ/: tháng

• year /jɪr/: năm

• birthday /ˈbɜːrθdeɪ/: sinh nhật, ngày sinh

• January /ˈdʒænjueri/: mon Một

• February /ˈfebrueri/: mon Hai

• March /mɑːrtʃ/: mon Ba

• April /ˈeɪprəl/: mon Tư

• May /meɪ/: mon Năm

• June /dʒuːn/: mon Sáu

• July /dʒuˈlaɪ/: mon Bảy

• August /ɔːˈɡʌst/: mon Tám

• September /sepˈtembər/: mon Chín

• October /ɑːkˈtəʊbər/: mon Mười

• November /nəʊˈvembər/: mon Mười một

• December /dɪˈsembər/: mon Mười hai

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng thích hợp kể từ vựng giờ Anh lớp 5 không thiếu thốn và chi tiết

5. Các kể từ vựng giờ Anh lớp 4 – Unit 5

Chủ đề: Can you swim? (Bạn rất có thể tập bơi không?)

Chủ đề lượn lờ bơi lội.

• can /kæn/: rất có thể (có năng lực làm những gì đó)

• swim /swɪm/: bơi

• go swimming /ɡəʊˈswɪmɪŋ/: cút bơi

• draw /drɔː/: vẽ

• sing /sɪŋ/: hát

• swing /swɪŋ/: đu đưa

• dance /dæns/: khiêu vũ

• ride /raɪd/: lái xe

• cook /kʊk/: nấu nướng ăn

• skate /skeɪt/: trượt băng

• skip /skɪp/: nhảy dây

• play /pleɪ/: chơi

• guitar /ɡɪˈtɑːr/: đàn ghi ta

• piano /piˈænəʊ/: đàn piano

• volleyball /ˈvɑːlibɔːl/: bóng chuyền

• tennis /ˈtenɪs/: quần vợt

• chess /tʃes/: cờ vua

6. Từ vựng giờ Anh SGK lớp 4 – Unit 6

Chủ đề: Where’s your school? (Trường học tập của doanh nghiệp ở đâu?)

Không lừa lọc ILA Hóc Môn.

• school /skuːl/: ngôi trường học

• class /klæs/: lớp học

• student /ˈstuːdnt/: học tập sinh

• classroom /ˈklæsruːm/: chống học

• study /ˈstʌdi/: học

• address /əˈdres/: địa chỉ

• street /striːt/: đàng, phố

• road /rəʊd/: con cái đường

• village /ˈvɪlɪdʒ/: ngôi làng

• district /ˈdɪstrɪkt/: quận

7. Từ vựng giờ Anh 4 – Unit 7

Chủ đề: What vì thế you lượt thích doing? (Bạn mến thực hiện gì?)

Tổng thích hợp từ vựng tiếng anh lớp 4.

• welcome /ˈwel.kəm/: hoan nghênh

• hobby /ˈhɑːbi/: sở thích

• reading/ˈriː.dɪŋ/: gọi sách

• collecting stamps: thuế tầm tem

• riding a bike: giẫm xe

• playing badminton: nghịch ngợm cầu lông

• flying a kite: thả diều

• taking photographs: chụp ảnh

• watching TV: coi tivi

8. Từ vựng giờ Anh lớp 4 – Unit 8

Chủ đề: What subjects vì thế you have today? (Hôm ni chúng ta với môn học tập nào?)

Cách dạy dỗ toán lớp 1 mang lại trẻ em dễ dàng nắm bắt.

• timetable /ˈtaɪmˌteɪ.bəl/: thời khóa biểu

• subject /ˈsʌbdʒɪkt/: môn học

• Maths /mæθs/: môn toán

• Music /ˈmjuːzɪk/: môn âm nhạc

• Art /ɑːrt/: môn Mỹ thuật

• Science /ˈsaɪəns/: môn khoa học

• Vietnamese /ˌviːetnəˈmiːz/: môn giờ Việt

• PE (Physical Education): môn Thể dục

• History /ˈhɪstri/: môn Lịch sử

• IT (Information Technology): môn Tin học

>> Tìm hiểu thêm: 330 kể từ vựng giờ Anh lớp 7 theo đuổi từng Unit

9. Từ vựng giờ Anh cuối học tập kỳ I lớp 4 – Unit 9

Chủ đề: What are they doing? (Bạn đang khiến gì vậy?)

Từ vựng giờ anh lớp 4 kì 2.

• listen vĩ đại music /ˈlɪsn tu ˈmjuːzɪk/: nghe nhạc

• read /riːd/: đọc

• write /raɪt/: viết

• dictation /dɪkˈteɪʃn/: chủ yếu tả

• write a dictation: viết lách bài bác chủ yếu tả

• pain /peɪn/: vẽ

• watch /wɑːtʃ/: xem

• text /tekst/: nhắn tin

• mask /mæsk/: mặt mày nạ

• puppet /ˈpʌpɪt/: con cái rối

• exercise /ˈeksərsaɪz/: bài bác tập

10. Các kể từ vựng giờ Anh lớp 4 kỳ 2 – Unit 10

Chủ đề: Where were you yesterday? (Hôm qua chuyện chúng ta vẫn ở đâu/đi đâu?)

Từ vựng giờ Anh lớp 4.

• yesterday /ˈjestərdeɪ/: hôm qua

• library /ˈlaɪ.brər.i/: thư viện

• in the school library: vô tủ sách ngôi trường học

• at home page /æt həʊm/: ở nhà

• at the zoo: ở vườn bách thú

• at school: ở trường

• on the beach: bên trên kho bãi biển

• water /ˈwɔːtər/: nước

11. Từ vựng giờ Anh kỳ 2 lớp 4 – Unit 11

Chủ đề: What time is it? (Bây giờ là bao nhiêu giờ?)

Chủ đề thời hạn.

• get up /ɡet ʌp/: thức dậy

• go vĩ đại school /ɡəʊ tə skuːl/: cút học

• go vĩ đại bed /ɡəʊ tə bed/: cút ngủ

• breakfast /ˈbrek.fəst/: bữa sáng

• lunch /lʌntʃ/: bữa trưa

• dinner /ˈdɪn.ər/: bữa tối

• at noon /ət nuːn/: vô buổi trưa

• a.m (ante meridiem) /æm/: buổi sáng

• p.m (post meridiem) /ˌpiːˈem/: giờ chiều tối

• o’clock /əˈklɒk/: giờ

• go home page /ɡəʊ həʊm/: về nhà

• go vĩ đại bed /ɡəʊ tə bed/: cút ngủ

12. Từ vựng giờ Anh SGK lớp 4 – Unit 12

Chủ đề: What does your father do? (Bố chúng ta thực hiện nghề ngỗng gì?)

Chủ đề công việc và nghề nghiệp.

• interview /ˈɪn.tə.vjuː/: phỏng vấn

• teacher /ˈtiː.tʃər/: giáo viên

• student /ˈstjuː.dənt/: học tập sinh

• driver /ˈdraɪ.vər/: tài xế

• clerk /klɑːk/: nhân viên cấp dưới văn phòng

• worker /ˈwɜːrkər/: công nhân

• farmer /ˈfɑː.mər/: nông dân

• hospital /ˈhɒs.pɪ.təl/: bệnh dịch viện

• nurse /nɜːs/: hắn tá

• factory /ˈfæk.tər.i/: mái ấm máy

• office /ˈɒf.ɪs/: văn phòng

• field /fiːld/: cánh đồng

>>> Tìm hiểu thêm: 390+ kể từ vựng giờ Anh lớp 8 lịch trình mới

13. Từ vựng giờ Anh lớp 4 – Unit 13

Chủ đề: Would you lượt thích some milk? (Bạn cũng muốn tu sữa không?)

Tổng thích hợp từ vựng tiếng anh lớp 4 mang lại bé xíu.

• beef /biːf/: thịt bò

• pork /pɔːk/: thịt lợn

• fish /fɪʃ/: cá

• chicken /ˈtʃɪk.ɪn/: gà

• noodles /ˈnɒd.əl/: mỳ

• bread /bred/: bánh mì

• rice /raɪs/: cơm

• vegetables /ˈvedʒ.tə.bəl/: rau

• milk /mɪlk/: sữa

• water /ˈwɔː.tər/: nước

• lemonade /ˌlem.əˈneɪd/: nước chanh

• orange juice /ˈɒr.ɪndʒ ˌdʒuːs/: nước cam

14. Từ vựng giờ Anh lịch trình lớp 4 – Unit 14

Chủ đề: What does he look like? (Anh ấy/cậu ấy nom như vậy nào?)

Xem thêm: o2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào

Từ vựng giờ anh lớp 4 kì 2 chủ thể nước ngoài hình.

• tall /tɔːl/: cao

• short /ʃɔːt/: thấp

• big /bɪɡ/: lớn

• small /smɔːl/: nhỏ

• slim /slɪm/ miếng mai

• strong /strɒŋ/: khỏe mạnh mạnh

• old /əʊld/: già

• young /jʌŋ/: trẻ

• thin /θɪn/: mỏng tanh, gầy

• thick /θɪk/: dày

• footballer /ˈfʊt.bɔː.lər/: cầu thủ bóng đá

15. Từ vựng giờ Anh kỳ 2 lớp 4 – Unit 15

Chủ đề: When’s children’s day? (Khi này là Ngày Quốc tế Thiếu nhi?)

Tết vẹn toàn đán 2023.

• New Year /ˌnjuː ˈjɪər/: Năm mới

• Children’s Day: Tết Thiếu nhi

• Teachers’ Day: Ngày Nhà giáo

• tiệc ngọt /ˈpɑː.ti/: bữa tiệc

• Christmas /ˈkrɪs.məs/: Giáng sinh

• festival /ˈfestɪvl/: lễ hội

• decorate /ˈdek.ə.reɪt/: trang trí

• display /dɪˈspleɪ/: trưng bày

• lucky money /ˈlʌki ˈmʌni/: chi phí lì xì

• firework /ˈfaɪə.wɜːk/: pháo hoa

• wear /weər/: mặc

16. Từ vựng giờ Anh lớp 4 – Unit 16

Chủ đề: Let’s go vĩ đại the bookshop (Chúng tớ hãy tiếp cận hiệu sách nhé!)

Đọc sách là cơ hội dạy dỗ trẻ em gọi thời gian nhanh nên demo.

• bakery /ˈbeɪkəri/: cửa hàng bánh mì

• sweet cửa hàng /ˈswiːt ˌʃɒp/: cửa hàng bánh kẹo

• bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/: hiệu sách

• pharmacy /ˈfɑː.mə.si/: hiệu thuốc

• supermarket /ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt/: siêu thị

• cinema /ˈsɪn.ə.mɑː/: rạp chiếu phim

• food stall: quầy chào bán thực phẩm

• buy /baɪ/: mua

• film /fɪlm/: phim

• hungry /ˈhʌŋɡri/: đói

• busy /ˈbɪzi/: bận

• postcard /ˈpəʊst.kɑːd/: bưu thiếp

17. Từ vựng lịch trình giờ Anh lớp 4 – Unit 17

Chủ đề: How much is the T-shirt? (Chiếc áo thun này từng nào tiền?)

Chủ đề thời trang và năng động.

• coat /kəʊt/: áo choàng

• jacket /ˈdʒæk.ɪt/: áo khoác

• jumper /ˈdʒʌm.pər/: áo len

• T-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/: áo phông

• blouse /blaʊz/: áo cánh

• scarf /skɑːf/: khăn choàng cổ

• skirt /skɜːt/: váy

• trousers /ˈtraʊ.zər/: quần dài

• jeans /dʒiːnz/: quần jean

• sandals /ˈsæn.dəl/: xăng đan, dép

• shoes /ʃuː/: song giày

• mittens /ˈmɪt.ən/: căng tay

>>> Tìm hiểu thêm: 400+ kể từ vựng giờ Anh lớp 9 lịch trình mới

18. Từ vựng SGK giờ Anh lớp 4 – Unit 18

Chủ đề: What’s your phone number? (Số điện thoại thông minh của doanh nghiệp là số mấy?)

Bé học tập kể từ vựng bên trên tablet.

• mobile phone /ˌməʊ.baɪl ˈfəʊn/: điện thoại thông minh di động

• phone number /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/: số năng lượng điện thoại

• present /ˈprez.ənt/: vàng tặng

• picnic /ˈpɪk.nɪk/: cắm trại

• go fishing /ɡəʊ ˈfɪʃɪŋ/: cút câu cá

• go for a walk /ɡəʊ fər ə wɔːk/: cút đi dạo, cút bộ

• go skating /ɡəʊ ˈskeɪtɪŋ/: cút trượt băng

• repeat /rɪˈpiːt/: nhắc lại

• invite /ɪnˈvaɪt/: mời

• enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/: tận thưởng, thưởng thức

19. Từ vựng giờ Anh lớp 4 – Unit 19

Chủ đề: What animal vì thế you want vĩ đại see? (Bạn mong muốn coi động vật hoang dã nào?)

Từ vựng về loài vật.

• zoo /zuː/: sở thú

• animal /ˈænɪml/: động vật

• monkey /ˈmʌŋ.ki/: con cái khỉ

• crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/: cá sấu

• elephant /ˈel.ɪ.fənt/: con cái voi

• tiger /ˈtaɪ.ɡər/: hổ

• zebra /ˈzeb.rə/: ngựa vằn

• kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/: loài chuột túi

• bear /ber/: con cái gấu

• scary /ˈskeə.ri/: xứng đáng sợ

• funny /ˈfʌn.i/: vui nhộn, hí hửng vẻ

• wonderful /ˈwʌn.də.fəl/: ấn tượng, đẹp

• fast /fæst/: nhanh

• beautiful /ˈbjuːtɪfl/: xinh đẹp

• friendly /ˈfrendli/: thân mật thiện

• want /wɑːnt/: muốn

20. Từ vựng giờ Anh thời điểm cuối kỳ 2 lớp 4 – Unit 20

Chủ đề: What are you going vĩ đại vì thế this summer? (Bạn tiếp tục làm những gì vô ngày hè này?)

ila chuyến xe pháo ngày hè ila happy summer bus 2023

• summer /ˈsʌmər/: mùa hè

• holiday /ˈhɑːlədeɪ/: kỳ nghỉ

• sea /siː/: biển

• khách sạn /həʊˈtel/: khách hàng sạn

• cất cánh /beɪ/: vịnh

• go on a boat cruise /ɡəʊ ɑːn ə bəʊt kruːz/: cút du thuyền

• seafood /ˈsiː.fuːd/: hải sản

• sandcastle /ˈsændˌkɑː.səl/: thành tháp cát

• enormous /ɪˈnɔː.məs/: vĩ đại rộng lớn, khổng lồ

• delicious /dɪˈlɪʃ.əs/: ngon

• prepare /prɪˈpeər/: chuẩn chỉnh bị

• stay /steɪ/: ở lại

• build /bɪld/: xây

>>> Tìm hiểu thêm: 120 kể từ vựng về rau củ trái cây giờ Anh

Bài luyện kể từ vựng giờ Anh lớp 4

Trên đó là tổ hợp những kể từ vựng giờ Anh SGK lớp 4 vô cả năm học tập. Để rất có thể ghi ghi nhớ đảm bảo chất lượng rộng lớn, bé xíu hãy triển khai xong những bài bác luyện bên dưới đây:

Bài luyện 1: Quan sát giành và lựa chọn kể từ điền vô vệt gạch ốp và để được thương hiệu con cái vật

Hình 1:

Hình 1

Hình 2:

Hình 2

Hình 3:

Hình 3

Hình 4:

Hình 4

Hình 5:

Hình 5

Hình 6:

Hình 6

Hình 7:

Hình 7

Hình 8:

Hình 8

Đáp án:

1. Tiger

2. Bear

3. Zebra

4. Mouse

5. Kangaroo

6. Hippo

7. Giraffe

8. Turtle

Bài luyện 2. Tìm kể từ ko nằm trong loại

1.

a. bear

b. zebra

c. tennis

2.

a. Tuesday 

b. August

c. December

3.

a. summer

b. farmer

c. worker

4.

a. year

b. two

c. month

5.

a. candy

b. cake

c. birthday

Đáp án:

1. c

2. a

3. a

4. b

5. c

Bài luyện 3: Sắp xếp những vần âm sẽ tạo trở nên kể từ hòa hợp khêu gợi ý

Gợi ý: teska -> skate

1. arwd -> _____

2. ibg -> _____

3. imsw -> _____

4. kcoo -> _____

5. tsya -> _____

Đáp án:

1. draw

2. big

3. swim

4. cook

5. stay

Bài luyện 4: Đọc và lựa chọn câu vấn đáp chính (lưu ý có một kể từ ko sử dụng)

classrooms         streets          primary school        school bag   

1. Pupil puts their pencil cases, books and notebooks in them. ______

2. Where students sit in and study with their teachers every day. ______

3. There are many bicycles, cars and motorbikes moving in them. ______

4. Children from 6 vĩ đại 10 years old go there vĩ đại study every day. ______

Đáp án:

1. school bag

2. classrooms

3. streets

4. primary school

Bài luyện 5: Chọn những kể từ sau điền vô vị trí trống không nhằm triển khai xong câu (lưu ý có một kể từ ko sử dụng)

zoo           library              paper           kite          beach        fast

1. I lượt thích make ____ planes

2. My sister went vĩ đại the____to read a book yesterday.

3. We were on the ____ yesterday

4. Nam likes vĩ đại go vĩ đại the ____ vĩ đại see animals.

5. Huong can make a ____ very nice

Đáp án:

1. paper

2. library

3. beach

4. zoo

Xem thêm: having finished their work the workers expected to be paid

5. kite

ILA vẫn tổ hợp từ vựng giờ Anh lớp 4 theo đuổi từng đơn vị chức năng bài học kinh nghiệm. Dựa vô những kỹ năng và kiến thức này, tía u hãy chỉ dẫn bé xíu ôn luyện thường ngày và triển khai xong những bài bác luyện nhằm gia tăng kỹ năng và kiến thức nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng thích hợp 300+ kể từ vựng giờ Anh mang lại bé xíu theo đuổi từng công ty đề