toán lớp 4 đặt tính rồi tính

Toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính là dạng bài bác thói quen toán của những quy tắc tính nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Cùng mamnonvinschool.edu.vn học tập vấn đề này nhé!

Bạn đang xem: toán lớp 4 đặt tính rồi tính

Hôm ni mamnonvinschool.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn những em học tập bài bác toán lớp 4 đặt tính rồi tính. Cùng giải những bài bác luyện áp dụng và những bài bác luyện thực hành thực tế nhằm gia tăng kỹ năng.

1. Hướng dẫn bài bác luyện toán lớp 4 đặt tính rồi tính

1.1 Đặt tính rồi tính quy tắc nhân

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân

Thực hiện nay quy tắc nhân bám theo trật tự kể từ cần qua quýt trái ngược tao có:

 • 2 nhân 4 vị 8, viết lách 8

2 nhân 2 vị 4, viết lách 4

2 nhân 1 vị 2, viết lách 2

 • 4 nhân 4 vị 16, viết lách 6 (dưới 4) ghi nhớ 1

2 nhân 4 vị 8 thêm một vị 9, viết lách 9

4 nhân 1 vị 4, viết lách 4

 • 1 nhân 4 vị 4, viết lách 4 (dưới 9)

1 nhân 2 vị 2, viết lách 2

1 nhân 1 vị 1, viết lách 1

 • Hạ 8

6 nằm trong 4 vị 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

2 nằm trong 9 vị 11, 11 nằm trong 4 vị 15, thêm một vị 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

4 nằm trong 2 vị 6, thêm một vị 7 viết lách 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

 • 248 được gọi là tích riêng biệt loại nhất

 • 496 được gọi là tích riêng biệt loại nhị. Tích riêng biệt thứ hai được viết lách lùi thanh lịch phía bên trái một cột đối với tích riêng biệt loại nhất. Vì đấy là 496 chục

 • 124 được gọi là tích riêng biệt loại phụ thân. Tích riêng biệt loại 3 được viết lách lùi thanh lịch phía bên trái một cột đối với tích riêng biệt thứ hai. Vì đấy là 124 trăm.

1.2. Đặt tính rồi tính quy tắc phân chia.

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính chia

Chia bám theo trật tự kể từ trái ngược qua quýt cần. Các bước thứ tự lượt: quy tắc phân chia - quy tắc nhân - quy tắc trừ. Ta có:

 • 144 phân chia 17 vị 8, viết lách 8

8 nhân 17 vị 136, 144 trừ 136 vị 8

 • Hạ 5 được 85, 85 phân chia 17 vị 5

5 nhân 17 vị 85, 85 trừ 85 vị 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là quy tắc phân chia hết

1.3. Đặt tính rồi tính với quy tắc cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số ngẫu nhiên tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng ê sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

- Cộng những chữ số ở từng sản phẩm bám theo trật tự kể từ cần thanh lịch trái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … 

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính cộng

Thực hiện nay quy tắc tính bám theo quy tắc tao có:

1.4. Đặt tính rồi tính với quy tắc trừ

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số ngẫu nhiên tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng ê sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

- Trừ những chữ số ở từng sản phẩm bám theo trật tự kể từ cần thanh lịch trái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … 

2. Bài luyện áp dụng đặt điều tính rồi tính 

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của quy tắc chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của quy tắc trừ

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc trừ ko ghi nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc trừ đem ghi nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính và tính của quy tắc cộng

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc nằm trong ko nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc nằm trong đem ghi nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay quy tắc tính bám theo trật tự kể từ cần qua quýt trái ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân a

 • 2 nhân 3 vị 6, viết lách 6

2 nhân 5 vị 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

2 nhân 2 vị 4 thêm một vị 5,viết lách 5

 • 7 nhân 3 vị 21, viết lách 1 (dưới số 0) ghi nhớ 2

7 nhân 5 vị 35 tăng 2 vị 37, viết lách 7 ghi nhớ 3

7 nhân 2 vị 14 tăng 3 vị 17, viết lách 17

 • 1 nhân vị 3, viết lách 3

1 nhân 5 vị 5, viết lách 5

1 nhân 2 vị 2, viết lách 2

 • Hạ 6

0 nằm trong 1 vị 1, viết lách 1

5 nằm trong 7 vị 12, nằm trong 3 vị 15, viết lách 5 ghi nhớ 1

7 nằm trong 5 vị 12 thêm một vị 13, viết lách 3 ghi nhớ 1

1 nằm trong 2 vị 3 thêm một vị 4, viết lách 4

Vậy 253 x 172 = 43516

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân b

 • 0 nhân 146 vị 0
 • 6 nhân 6 vị 36, viết lách 6 ghi nhớ 3

6 nhân 4 vị 24 tăng 3 vị 27, viết lách 7 ghi nhớ 2

6 nhân 1 vị 6 tăng 2 vị 8, viết lách 8

 • 1 nhân 146 vị 146
 • Hạ 6

7 nằm trong 6 vị 13, viết lách 3 ghi nhớ 1

8 nằm trong 4 vị 12 thêm một vị 13, viết lách 3 ghi nhớ 1

Hạ 1 thêm một vị 2

Vậy 146 x 160 = 23360

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân c

 • 4 nhân 6 vị 24, viết lách 4 ghi nhớ 2

4 nhân 4 vị 16 tăng 2 vị 18, viết lách 18

 • 1 nhân 46 vị 46
 • Hạ 4

8 nằm trong 6 vị 14, viết lách 4 ghi nhớ 1

1 nằm trong 4 vị 5 ghi nhớ 1 vị 6, viết lách 6

Vậy 46 x 14 = 644

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân d

 • 5 nhân 35 vị 5,viết lách 5 ghi nhớ 3

5 nhân 3 vị 15 tăng 3 vị 18, viết lách 8 ghi nhớ 1

5 nhân 8 vị 40 thêm một vị 41, viết lách 1 ghi nhớ 4

5 nhân 1 vị 5 tăng 4 vị 9, viết lách 9

 • 2 nhân 7 vị 14, viết lách 4 (dưới số 8) ghi nhớ 1

2 nhân 3 vị 6 thêm một vị 7, viết lách 7

2 nhân 8 vị 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

2 nhân 1 vị 2 thêm một vị 3, viết lách 3

 • 7 nhân 7 vị 49, viết lách 9 (dưới số 4) ghi nhớ 4

7 nhân 3 vị 21 tăng 4 vị 25, viết lách 5 ghi nhớ 2

7 nhân 8 vị 56, viết lách 6 ghi nhớ 5

7 nhân 1 vị 7 tăng 5 vị 12, viết lách 12

 • Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân e

Xem thêm: fe2 o3 + co

 • 3 nhân 8 vị 24, viết lách 4 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 4 vị 12 tăng 2 vị 14,viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 3 nhân 8 vị 24 thêm một vị 25, viết lách 5 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 7 vị 21 tăng 2 vị 23, viết lách 3 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 4 vị 12 tăng 2 vị 14, viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 3 nhân 1 vị 3 thêm một vị 4, viết lách 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện nay quy tắc phân chia tao có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia a

 • 12 phân chia 9 vị 1, viết lách 1

1 nhân 9 vị 9, 12 trừ 9 vị 3

 • Hạ 5 được 35 phân chia 9 vị 3,viết lách 3

3 nhân 9 vị 27, 35 trừ 27 vị 8

 • Hạ 4 được 84 phân chia 9 vị 9, viết lách 9

9 nhân 9 vị 81, 84 trừ 81 vị 3

 • Hạ 6 được 36 phân chia 9 vị 4, viết lách 4

4 nhân 9 vị 36, 36 trừ 36 vị 0

 • Hạ 2, 2 ko phân chia không còn cho tới 9, viết lách 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia b

 • 50 phân chia 6 vị 8, viết lách 8

8 nhân 6 vị 48, 50 trừ 48 vị 2

 • Hạ 5 được 25 phân chia 6 vị 4,viết lách 4

4 nhân 6 vị 24, 25 trừ 24 vị 1

 • Hạ 6 được 16 phân chia 6 vị 2, viết lách 2

2 nhân 6 vị 12, 16 trừ 12 vị 4

 • Hạ 2 được 42 phân chia 6 vị 7, viết lách 7

7 nhân 6 vị 42, 42 trừ 42 vị 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia c

 • 247 phân chia 36 vị 6, viết lách 6

6 nhân 36 vị 216, 247 trừ 216 vị 31

 • Hạ 5 được 315 phân chia 36 vị 8, viết lách 8

8 nhân 36 vị 288, 315 trừ 288 vị 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia d

 • 371 phân chia 99 vị 3, viết lách 3

3 nhân 99 vị 297, 371 trừ 297 vị 74

 • Hạ 2 được 742 phân chia 99 vị 7, viết lách 7

7 nhân 99 vị 693, 742 trừ 693 vị 49

 • Hạ 5 được 495 phân chia 99 vị 5, viết lách 5

5 nhân 99 vị 495, 495 trừ 495 vị 0

Vậy 37125 : 99 = 375

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia e

 • 437 phân chia 175 vị 2, viết lách 2

2 nhân 175 vị 350, 437 trừ 350 vị 87

 • Hạ 5 được 875 phân chia 175 vị 5, viết lách 5

5 nhân 175 vị 875, 875 trừ 875 vị 0

Vậy 4375 : 175 = 25

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia g

 • 736 phân chia 416 vị 1, viết lách 1

1 nhân 416 vị 416, 736 trừ 416 vị 320

 • Hạ 4 được 3204 phân chia 416 vị 7, viết lách 7

7 nhân 416 vị 2912, 3204 trừ 2912 vị 292

 • Hạ 5 được 2925 phân chia 416 vị 7, viết lách 7

7 nhân 416 vị 2912, 2925 trừ 2912 vị 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia h

 • 800 phân chia 160 vị 5, viết lách 5

5 nhân 160 vị 800, 800 trừ 800 vị 0

 • 0 phân chia 160 vị 0, viết lách 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện nay quy tắc tính bám theo trật tự kể từ cần qua quýt trái ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ a

 • 9 trừ 7 vị 2, viết lách 2
 • 5 trừ 4 vị 1, viết lách 1
 • 9 trừ 5 vị 4, viết lách 4
 • 2 trừ 0 vị 2, viết lách 2
 • 8 trừ 1 vị 7, viết lách 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ b

 • 3 trừ 2 vị 1, viết lách 1
 • 8 trừ 3 vị 5, viết lách 5
 • 3 trừ 0 vị 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 vị 1, viết lách 1
 • 6 trừ 6 vị 0, viết lách 0
 • 5 trừ 4 vị 1, viết lách 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ c

 • 8 trừ 4 vị 4, viết lách 4
 • 5 trừ 2 vị 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 vị 1, viết lách 1
 • 7 trừ 6 vị 1, viết lách 1
 • hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ d

 • 8 trừ 4 vị 4, viết lách 4
 • 7 trừ 3 vị 4, viết lách 4
 • 5 trừ 5 vị 0, viết lách 0
 • hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ g

 • 13 trừ 6 vị 7, viết lách 7 ghi nhớ 1
 • 18 trừ 9 vị 9, 9 trừ 1 vị 8, viết lách 8 ghi nhớ 1
 • 12 trừ 4 vị 8, trừ 1 vị 7, viết lách 7 ghi nhớ 1
 • 17 trừ 8 vị 9, trừ 1 vị 8, viết lách 8 ghi nhớ 1
 • 16 trừ 6 vị 10, trừ 1 vị 9, viết lách 9 ghi nhớ 1
 • 5 trừ 4 vị 1, 1 trừ 1 vị 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ h

 • 10 trừ 8 vị 2, viết lách 2 ghi nhớ 1
 • 7 trừ 5 vị 2, 32 trừ 1 vị 1, viết lách 1
 • 12 trừ 7 vị 5, viết lách 5 ghi nhớ 1
 • 6 trừ 3 vị 3, 3 trừ 1 vị 2, viết lách 2
 • 3 trừ 1 vị 2, viết lách 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ m

 • 13 trừ 7 vị 6, viết lách 6 ghi nhớ 1
 • 16 trừ 9 vị 7, 7 trừ 1 vị 6, viết lách 6 ghi nhớ 1
 • 7 trừ 6 vị 1, 1 trừ 1 vị 0, viết lách 0
 • 14 trừ 5 vị 9, viết lách 9 ghi nhớ 1
 • 6 trừ 0 vị 6, 6 trừ 1 vị 5, viết lách 5 

Vậy 64763 - 5697 = 59066

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ n

 • 10 trừ 9 vị 1, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • 17 trừ 9 vị 8, 8 trừ 1 vị 7, viết lách 7 ghi nhớ 1
 • 13 trừ 9 vị 4, 4 trừ 1 vị 3, viết lách 3 ghi nhớ 1
 • 9 trừ 0 vị 9, 9 trừ 1 vị 8, viết lách 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thực hiện quy tắc nằm trong kể từ cần qua quýt trái ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong a

 • 2 nằm trong 7 vị 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vị 9, viết lách 9
 • 6 nằm trong 2 vị 8, viết lách 8
 • 3 nằm trong 5 vị 8, viết lách 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong b

 • 0 nằm trong 9 vị 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vị 9, viết lách 9
 • 2 nằm trong 6 vị 8, viết lách 8
 • 1 nằm trong 7 vị 8, viết lách 8
 • 4 nằm trong 3 vị 7, viết lách 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong c

 • 5 nằm trong 4 vị 9, viết lách 9
 • 7 nằm trong 2 vị 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 5 vị 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vị 9, viết lách 9
 • hạ 2 xuống 

Vậy 28475 + 1524 = 29999

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong d

 • 9 nằm trong 0 vị 9 viết lách 9
 • 5 nằm trong 1 vị 6 viết lách 6
 • 7 nằm trong 2 vị 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 3 vị 7, viết lách 7
 • 8 nằm trong 1 vị 9, viết lách 9
 • 1 nằm trong 4 vị 5, viết lách 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong h

 • 2 nằm trong 9 vị 11, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • 9 nằm trong 4 vị 13 thêm một vị 14, viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 4 nằm trong 6 vị 10 thêm một vị 11, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • 7 nằm trong 2 vị 9 thêm một vị 10, viết lách 0 ghi nhớ 1
 • hạ 1 thêm một vị 2, viết lách 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong m

 • 2 nằm trong 0 vị 2, viết lách 2
 • 9 nằm trong 9 vị 18, viết lách 8 ghi nhớ 1
 • 9 nằm trong 4 vị 13 thêm một vị 14, viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 3 nằm trong 8 vị 11 thêm một vị 12, viết lách 2 ghi nhớ 1
 • 8 nằm trong 2 vị 10 thêm một vị 11, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • Hạ 6 thêm một vị 7, viết lách 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong n

 • 6 nằm trong 8 vị 14, viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 5 nằm trong 5 vị 10 thêm một vị 11, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • 7 nằm trong 7 vị 14 thêm một vị 15, viết lách 5 ghi nhớ 1
 • Hạ 93 thêm một vị 94, viết lách 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài luyện thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề đua học tập kỳ 1 toán lớp 4.

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính là dạng đo lường và tính toán của 4 quy tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Học chất lượng tốt dạng toán này em cần thiết siêng năng luyện bài bác luyện và thông thường xuyên bám theo dõi mamnonvinschool.edu.vn nhằm update những kỹ năng hoặc nhé.

Xem thêm: (nh4)2so4 ra nh3