toán lớp 4 chia 2 chữ số

Toán lớp 4 phân chia mang lại số với 2 chữ số học viên kế tiếp được tạo thân quen với luật lệ tính phân chia và những bài bác luyện áp dụng của luật lệ phân chia.

Bạn đang xem: toán lớp 4 chia 2 chữ số

Bài học tập này mamnonvinschool.edu.vn kế tiếp cung ứng những kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài bác luyện áp dụng của toán lớp 4 phân chia mang lại số với 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong xem thêm nhé.

1. Ôn luyện cơ hội phân chia mang lại số có một chữ số 

chia mang lại số có một chữ số

Thực hiện nay luật lệ phân chia theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân chia - nhân - trừ.

 • 2 phân chia 2 vị 1, ghi chép 1

1 nhân 2 vị 2, 2 trừ 2 vị 0

 • Hạ 1, 1 ko phân chia được mang lại 2, ghi chép 0

  0 nhân 2 vị 0, 1 trừ 0 vị 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, ghi chép 5

5 nhân 2 vị 10, 10 trừ 10 vị 0

 • Hạ 2, 2 phân chia 2 được một, ghi chép 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vị 0

 • Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, ghi chép 2

2 nhân 2 vị 4, 4 trừ 4 vị 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân chia mang lại số với 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân chia không tồn tại số dư

ví dụ phân chia mang lại số với 2 chữ số phân chia hết

Thực hiện nay luật lệ phân chia theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân chia - nhân - trừ.

 • 20 phân chia 14 được một, ghi chép 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, ghi chép 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, ghi chép 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vị 5, ghi chép 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 vị 4, ghi chép 4

4 nhân 14 vị 56, 56 trừ 56 vị 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, luật lệ phân chia này là luật lệ phân chia không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân chia với số dư

chia mang lại số với nhị chữ số với dư

Thực hiện nay luật lệ phân chia theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân chia - nhân - trừ.

 • 51 phân chia 19 được 2, ghi chép 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vị 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, ghi chép 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, ghi chép 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân chia 19 vị 5, ghi chép 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vị 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét luật lệ phân chia mang lại số với 2 chữ số

Những cảnh báo Khi triển khai luật lệ phân chia số với nhị chữ số

 • Phép phân chia không còn là luật lệ phân chia với số dư vị 0

 • Phép phân chia với dư là luật lệ phân chia với số dư không giống 0

 • Phép phân chia với dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn luyện mặt hàng và phần trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt mặt hàng và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng phù hợp trở thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn phù hợp trở thành lớp nghìn

4. Bài luyện áp dụng toán lớp 4 phân chia mang lại số với 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, nó biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 trái ngược. Hỏi với từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân chia 19 được một, ghi chép 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 vị 9, ghi chép 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vị 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân chia 24 vị 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vị 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 vị 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vị 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 vị 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vị 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là luật lệ phân chia hết

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 72 được 2, ghi chép 2

2 nhân 72 vị 144, 205 trừ 144 vị 61

 • Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, ghi chép 8

8 nhân 72 vị 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân chia 72 vị 5, ghi chép 5

5 nhân 72 vị 360, 360 trừ 360 vị 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là luật lệ phân chia hết

đặt tính và tính

 • 168 phân chia 56 vị 3, ghi chép 3

Xem thêm: na2o al2o3

3 nhân 56 vị 168, 168 trừ 168 vị 0

 • 0 phân chia 56 vị 0, ghi chép 0

 • Hạ 84 phân chia 56 vị 1, ghi chép 1

1 nhân 56 vị 56, 84 trừ 56 vị 28

 • Hạ 0 được 280 phân chia 56 vị 5, ghi chép 5

5 nhân 56 vị 280, 280 trừ 280 vị 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là luật lệ phân chia không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân chia 35 vị 1, ghi chép 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vị 21

 • Hạ 9 được 219 phân chia 35 vị 6, ghi chép 6

6 nhân 35 vị 210, 219 trừ 210 vị 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là luật lệ phân chia với số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 45 vị 4, ghi chép 4

4 nhân 45 vị 180, 205 trừ 180 vị 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 vị 5, ghi chép 5

5 nhân 45 vị 225, 252 trừ 225 vị 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là luật lệ phân chia với số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân chia 46 vị 4, ghi chép 4

4 nhân 46 vị 184, 228 trừ 184 vị 44

 • Hạ 8 được 448 phân chia 46 vị 9, ghi chép 9

9 nhân 46 vị 414, 448 trừ 414 vị 34

 • Hạ 5 được 345 phân chia 46 vị 7, ghi chép 7

7 nhân 46 vị 322, 345 trừ 322 vị 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là luật lệ phân chia với số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân chia 57 vị 8, ghi chép 8

8 nhân 57 vị 456, 459 trừ 456 vị 3

 • 3 ko phân chia được mang lại 57 ghi chép 0

 • Hạ 47 được 347 phân chia 57 vị 6, ghi chép 6

6 nhân 57 vị 342, 347 trừ 342 vị 5

 • Hạ 6 được 56 phân chia 57 ko phân chia không còn ghi chép 0

0 nhân 57 vị 0, 56 trừ 0 vị 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là luật lệ phân chia với số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo đòi quy tắc ưu tiên: luật lệ nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất luật lệ nhân, phân chia thì triển khai trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái ngược mái ấm Bác Tư với 800 cây ăn trái ngược những loại được trồng vô 16 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng với từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng toán lớp 4 phân chia mang lại số với 2 chữ số, học viên rất cần được chịu khó thực hiện bài bác luyện nhằm trở thành thục công việc tính luật lệ phân chia. Tiếp tục theo đòi dõi mamnonvinschool.edu.vn và để được cung ứng tăng nhiều kỹ năng và kiến thức hữu ích nhé.

Xem thêm: h2so2