toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Một phần của loạt bài xích về
Chủ nghĩa Marx
Karl Marx và Friedrich Engels
 • Các phiên bản thảo kinh tế tài chính và triết học tập 1844
 • Tình cảnh giai cung cấp người công nhân Anh
 • Hệ tư tưởng Đức
 • Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
 • Ngày 18 mon sương thong manh của Louis Bonaparte
 • Grundrisse
 • Tư bản
 • Phê phán cương lĩnh Gotha
 • Biện hội chứng của tự động nhiên
 • Nguồn gốc mái ấm gia đình, cơ chế tư hữu và căn nhà nước
 • Chủ nghĩa đế quốc, quy trình tột nằm trong của căn nhà nghĩa tư bản
 • Làm gì?
 • Tích lũy tư bản
 • Bút ký triết học
 • Nhà nước và cơ hội mạng
 • Các đái luận về thuyết độ quý hiếm của Marx
 • Lịch sử và ý thức giai cấp
 • Bút ký nhập tù
 • Những người Jacobin đen
 • Về mâu thuẫn
 • Về thực hành
 • Cương lĩnh về triết học tập lịch sử
 • Biện hội chứng của khai sáng
 • Phê phán kinh tế tài chính Liên Xô
 • Cuộc cách mệnh dài
 • Kẻ khốn nằm trong của Trái Đất
 • Đọc Tư bản
 • Tư phiên bản độc quyền
 • Xã hội thao diễn cảnh
 • Lý thuyết sư phạm phê phán
 • Ideology and Ideological State Apparatuses
 • Ways of Seeing
 • How Europe Underdeveloped Africa
 • Social Justice and the City
 • Women, Race and Class
 • Marxism and the Oppression of Women
 • Imagined Communities
 • Hegemony and Socialist Strategy
 • The Sublime Object of Ideology
 • Time, Labor and Social Domination
 • The Age of Extremes
 • The Origin of Capitalism
 • Empire
 • Late Victorian Holocausts
 • Change the World Without Taking Power
 • Caliban and the Witch
 • An Introduction to tát the Three Volumes of Karl Marx's Capital
 • Capitalist Realism
 • How to tát Blow Up a Pipeline
 • Capital in the Anthropocene

Triết học

 • Chủ nghĩa duy vật biện chứng
 • Triết học tập tự động nhiên

Phê phán kinh tế tài chính chủ yếu trị

 • Tư phiên bản (tích lũy)
 • Thuyết xịn hoảng
 • Hàng hóa
 • Lao động trừu tượng và cụ thể
 • Yếu tố sản xuất
 • Xu phía tỷ suất lợi tức đầu tư giảm
 • Tư liệu sản xuất
 • Phương thức sản xuất
  • Châu Á
  • Tư phiên bản căn nhà nghĩa
  • Xã hội căn nhà nghĩa
 • Lực lượng sản xuất
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Sản xuất độ quý hiếm thặng dư
 • Thời gian tham làm việc xã hội cần thiết thiết
 • Lượng độ quý hiếm của sản phẩm hóa
 • Lao động thực hiện thuê

Xã hội học

 • Tha hóa
 • Cơ sở hạ tầng và bản vẽ xây dựng thượng tầng
 • Giai cung cấp tư sản
 • Giai cấp
 • Ý thức giai cấp
 • Đấu tranh giành giai cấp
 • Xã hội phi giai cấp
 • Bái vật giáo sản phẩm hóa
 • Xã hội nằm trong sản
 • Phê phán kinh tế tài chính chủ yếu trị
 • Bá quyền văn hóa
 • Dân chủ
 • Chuyên chủ yếu vô sản
 • Bóc lột lao động
 • Ý thức sai lầm
 • Bản hóa học con cái người
 • Ý thức hệ
 • Bần nằm trong hóa
 • Chủ nghĩa đế quốc
 • Giai cung cấp vô sản lưu manh
 • Rạn nứt trao thay đổi chất
 • Giai cung cấp vô sản
 • Tài sản tư
 • Quan hệ sản xuất
 • Đồ vật hóa
 • Lý thuyết về căn nhà nước
 • Giai cung cấp lao động

Lịch sử

 • Triết học tập ở Liên Xô
 • Tích lũy nguyên vẹn thủy
 • Cách mạng vô sản
 • Cách mạng thế giới
 • Thuyết quy trình lịch sử

Bình diện

 • Aesthetics
 • Archaeology
 • Criminology
 • Cultural analysis
 • Cultural Studies
 • Ethics
 • Film theory
 • Geography
 • Historiography
 • Literary criticism
 • Marxism and religion
 • Sociology
 • Philosophy

Biến thể thông thường

Cấu trúc luận
 • Phân tích
 • Tự trị
 • Chủ nghĩa Marx–Lenin
  • Tư tưởng Guevara
  • Tư tưởng Mao Trạch Đông
  • Tư tưởng Tito
  • Chủ nghĩa Trotsky
 • Chủ nghĩa Gramsci mới
 • Trường phái điều tiết
 • Thuyết trái đất loại ba
Hegel phái
 • Trường phái Budapest
 • Trường phái công cụ
 • Trường phái Frankfurt
 • Trường phái nhân bản
 • Neue Marx-Lektüre
 • Trường phái mở
 • Trường phái chủ yếu trị
 • Trường phái Praxis
Cả hai
 • Chính thống
 • Cổ điển
 • Da đen
 • Hậu Marxist
 • Leninist
 • Nữ quyền
 • Tân Marxist
 • Tây phương

Biến thể khác

Xem thêm: cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía bắc là

 • Trường phái Marxist Áo
 • Cộng sản hóa
 • Chủ nghĩa nằm trong sản hội đồng
 • Chủ nghĩa De Leon
 • Chủ nghĩa nằm trong sản Âu
 • Kinh tế học tập Marxian
 • Chủ nghĩa Marx–Lenin–Mao
 • Mao-Spontex
 • Chủ nghĩa Nkrumah
 • Chủ nghĩa xét lại
 • Quốc tế Tình huống
 • Chủ nghĩa xã hội rực rỡ Trung Quốc
 • Chủ nghĩa công nhân

Nhân vật

 • Marx
 • Engels
 • Morris
 • Lafargue
 • Kautsky
 • Plekhanov
 • Du Bois
 • Connolly
 • Lenin
 • Luxemburg
 • Liebknecht
 • Kollontai
 • Bogdanov
 • Stalin
 • Trotsky
 • Grossman
 • Zinoviev
 • Bloch
 • Lukács
 • Korsch
 • Bukharin
 • Hồ Chí Minh
 • Serge
 • Gramsci
 • Galiev
 • Pashukanis
 • Bourdieu
 • Benjamin
 • Mao
 • Basu
 • Mariátegui
 • Horkheimer
 • Dutt
 • Brecht
 • Marcuse
 • Bordiga
 • Fromm
 • Lefebvre
 • James
 • Adorno
 • Padmore
 • Sartre
 • Deutscher
 • Beauvoir
 • Sombart
 • Nkrumah
 • Sweezy
 • Emmanuel
 • Hill
 • Bettelheim
 • Draper
 • Jones
 • Hobsbawm
 • Althusser
 • Hinton
 • Williams
 • Freire
 • Mandel
 • Sivanandan
 • Miliband
 • Cabral
 • Thompson
 • Bauman
 • Fanon
 • Kosik
 • Berger
 • Castro
 • Guevara
 • Heller
 • Guattari
 • Mészáros
 • O'Connor
 • Wallerstein
 • Mies
 • Tronti
 • Debord
 • Amin
 • Hall
 • Nairn
 • Parenti
 • Negri
 • Jameson
 • Dussel
 • Harvey
 • Laclau
 • Poulantzas
 • Vattimo
 • Badiou
 • Harnecker
 • Altvater
 • Anderson
 • Schmidt
 • Löwy
 • Vogel
 • Sison
 • Easthope
 • Rancière
 • Berman
 • Przeworski
 • Cohen
 • Therborn
 • Ahmad
 • Losurdo
 • Ture
 • Postone
 • Rodney
 • Spivak
 • Newton
 • Sakai
 • Wood
 • Federici
 • Wolff
 • Balibar
 • Eagleton
 • Hartsock
 • Rowbotham
 • Mouffe
 • Geras
 • Brenner
 • Davis
 • Cleaver
 • Bishop
 • Haraway
 • Panitch
 • Clarke
 • Jessop
 • Davis
 • Wright
 • Fraser
 • Holloway
 • Screpanti
 • Tamás
 • Hampton
 • Cano
 • Žižek
 • Berardi
 • Sankara
 • Hennessy
 • McDonnell
 • Douzinas
 • Roediger
 • Foster
 • West
 • Ghandy
 • Marcos
 • Heinrich
 • Prashad
 • Kelley
 • Dean
 • Linera
 • Fisher
 • Li
 • Coulthard
 • Malm
 • Seymour
 • Toscano
 • Bhattacharya
 • Moufawad-Paul
 • Srnicek
 • Lordon
 • Horvat
 • Hamza
 • Saito

Tạp chí

 • Antipode
 • Capital & Class
 • Capitalism Nature Socialism
 • Constellations
 • Critique: Journal of Socialist Theory
 • Historical Materialism
 • Mediations
 • Monthly Review
 • New Left Review
 • Race & Class
 • Rethinking Marxism
 • Science & Society
 • Socialism and Democracy
 • Socialist Register

Chủ đề liên quan

 • Danh sách căn nhà lý luận nằm trong sản thế kỷ 21
 • Chủ nghĩa vô chủ yếu phủ
 • Hủy khử mang tính chất sáng sủa tạo
 • Lý thuyết xung đột
 • Lý thuyết phê phán
 • Phê phán căn nhà nghĩa Marx
 • Chủ nghĩa nằm trong sản
 • Chủ nghĩa công xã
 • Tất quyết định luận kinh tế
 • Tất quyết định luận lịch sử
 • Lịch sử căn nhà nghĩa nằm trong sản
 • Chính trị cánh tả
 • Kinh tế học tập Marxian
  • Cánh miêu tả mới
  • Cánh miêu tả cũ
 • Chế phỏng tự động quản lí đô thị
 • Sinh thái học tập chủ yếu trị
 • Dân căn nhà triệt để
 • Dân căn nhà xã hội
 • Chủ nghĩa xã hội
  • Chuyên chế
  • Dân chủ
  • Thị trường
  • Cải lương
  • Cách mạng
  • Không tưởng
 • Dân căn nhà xô viết
 • Chủ nghĩa dân túy cánh tả
 • Giai cung cấp phổ quát
 • Chủ nghĩa Marx thông tục
  • Chủ nghĩa kinh tế
 • Hợp tác xã công nhân
 • Hội đồng công nhân
 •  Cổng vấn đề Chủ nghĩa nằm trong sản
 •  Cổng vấn đề Triết học
 • x
 • t
 • s

Sức lao động là 1 định nghĩa trọng yếu hèn nhập kinh tế tài chính chủ yếu trị Mác-xít. Mác khái niệm mức độ làm việc là toàn cỗ những năng lượng thể hóa học, trí tuệ và lòng tin tồn bên trên nhập một khung hình, nhập một quả đât đang được sinh sống, và được người bại liệt lấy đi ra áp dụng mỗi một khi phát hành đi ra một thặng dư giá trị này bại liệt. Sức làm việc là tài năng làm việc của quả đât, là ĐK tiên quyết của từng quy trình phát hành và là lực lượng phát hành tạo ra hầu hết của xã hội. Nhưng mức độ làm việc mới mẻ đơn giản tài năng làm việc, còn làm việc là sự việc chi tiêu và sử dụng mức độ làm việc nhập một cách thực tế.

Điều khiếu nại phát triển thành sản phẩm hóa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Người làm việc trọn vẹn tự tại về thân thích thể, sở hữu tài năng phân bổ mức độ làm việc của tớ.
 2. Người căn nhà mức độ làm việc không tồn tại đầy đủ tư liệu phát hành quan trọng nhằm hoàn toàn có thể cung cấp những sản phẩm hoá nhập bại liệt làm việc của anh ấy tớ kết tinh ranh.

Giá trị sản phẩm & hàng hóa mức độ lao động[sửa | sửa mã nguồn]

Giá trị sản phẩm hoá mức độ làm việc được ra quyết định bởi làm việc xã hội quan trọng nhằm phát hành và tái ngắt phát hành đi ra mức độ lao động; bao gồm 3 thành phần ăn ý thành:

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 trang 21 22

 • Giá trị tư liệu sinh hoạt quan trọng cho những người lao động;
 • Chi phí đào tạo và huấn luyện người lao động;
 • Giá trị tư liệu sinh hoạt quan trọng nhằm lưu giữ mang lại mái ấm gia đình người làm việc.

Giá trị sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc không giống sản phẩm & hàng hóa thường thì ở chỗ: độ quý hiếm sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc đem nguyên tố lòng tin và lịch sử dân tộc.

Giá trị dùng sản phẩm & hàng hóa mức độ lao động[sửa | sửa mã nguồn]

Giá trị dùng nhằm thoả mãn yêu cầu của người tiêu dùng - chi tiêu và sử dụng nó nhập quy trình làm việc tạo nên sản phẩm hoá; chỉ thể hình thành nhập quy trình chi tiêu và sử dụng mức độ làm việc, tức là quy trình làm việc của những người người công nhân thực hiện thuê; độ quý hiếm dùng của sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc là 1 độ quý hiếm dùng quan trọng đặc biệt.

Hàng hóa đặc biệt[sửa | sửa mã nguồn]

Hàng hoá mức độ làm việc là sản phẩm & hàng hóa quan trọng đặc biệt, không giống với sản phẩm & hàng hóa thường thì ở chỗ:

 • Người làm việc chỉ cung cấp quyền dùng, ko cung cấp quyền sở hữu; chỉ được cung cấp sở hữu thời hạn, ko cung cấp vĩnh viễn.
 • Giá trị của sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc bao hàm nguyên tố lòng tin và lịch sử dân tộc.
 • Càng dùng thì người làm việc càng thu thập được tay nghề, nâng cao thâm nghề ngỗng, năng suất làm việc cao hơn nữa.
 • Trong quy trình chi tiêu và sử dụng sản phẩm & hàng hóa mức độ làm việc sở hữu tài năng tạo nên một lượng độ quý hiếm mới mẻ to hơn độ quý hiếm phiên bản thân thích nó.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]