tơ tổng hợp

Câu hỏi:

02/04/2020 57,356

Bạn đang xem: tơ tổng hợp

A. tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6.

B. tơ capron, tơ axetat, bông.

C. tơ nilon-6,6, tơ tằm, bông.

D. tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức một quãng mạch của tơ nilon-6 là:

A. (-CH2-CH=CH-CH2)n

B. (-NH-[CH2]6-CO-)n

C. (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n

D. (-NH-[CH2]5-CO-)n

Câu 2:

Tơ enang được pha trộn bởi cách

A. trùng dừng H2N-(CH2)5-COOH.

B. trùng dừng HOOC-(CH2)4-COOH.

C. trùng dừng H2N-(CH2)6-COOH.

D. trùng dừng HOOC-(CH2)6-COOH.

Câu 3:

Tơ bao gồm 2 loại là

A. tơ chất hóa học và tơ tổng hợp.

Xem thêm: nh3 ra al(oh)3

B. tơ vạn vật thiên nhiên và tơ tự tạo.

C. tơ chất hóa học và tơ vạn vật thiên nhiên.

D. tơ tổng hợp và tơ tự tạo.

Câu 4:

Polime dùng làm phát triển tơ lapsan đem kết cấu như sau:

Tên gọi của polime bên trên là

A. poliacrilonitrin.

B. poli(hexametylen ađipamit).

C. poli(etylen terephtalat).

D. policaproamit.

Câu 5:

Tơ capron được pha trộn kể từ monome này tại đây ?

A. axit metacrylic.

B. caprolactam.

C. phenol.

D. axit caproic.

Câu 6:

Cho những loại tơ: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Số tơ tổng hợp là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Xem thêm: cao ra ca(oh)2