tính giá trị của biểu thức

Như thế này là phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức? Khi tính độ quý hiếm biểu thức, tớ rất cần phải cảnh báo những điều gì? Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong bọn chúng bản thân dò xét làm rõ rộng lớn về phong thái tính độ quý hiếm biểu thức trong những tình huống ví dụ, bên cạnh đó thích nghi với một trong những dạng bài xích tập dượt về biểu thức nhé!

Bạn đang xem: tính giá trị của biểu thức

Như tất cả chúng ta tiếp tục biết, biểu thức đó là sự phối kết hợp trong số những chữ, số vị những quy tắc toán như nằm trong – trừ – nhân – chia… Đối với những biểu thức bao hàm những quy tắc tính cơ bạn dạng, thổi lên lũy quá không những bên trên những số lượng mà còn phải rất có thể triển khai bên trên những vần âm (đại diện mang đến những số lượng bất kỳ) thì được gọi là biểu thức đại số. 

Như vậy, hiểu một cơ hội đơn giản và giản dị thì tính độ quý hiếm biểu thức đó là người học tập nên áp dụng linh động, phối kết hợp trong số những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách cơ bạn dạng nhằm đo lường rời khỏi độ quý hiếm ở đầu cuối của biểu thức được mang đến. Thông thông thường, học viên Tiểu học tập sẽ tiến hành thích nghi với dạng Toán này từ thời điểm năm lớp 4.

Tính độ quý hiếm biểu thức là gì?

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Trong phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức, tớ phải ghi nhận áp dụng linh động trong số những quy tắc tính cơ bạn dạng sao mang đến tìm ra thành quả đúng mực nhất. Trong khi, Lúc giải những quy tắc toán, học viên cũng rất cần phải ghi ghi nhớ một trong những cảnh báo, quy tắc nên nhằm vận dụng nhập lời nói giải. 

Những phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức tuy nhiên tất cả chúng ta thông thường gặp gỡ ê là:

 • Trong một biểu thức, nếu như chỉ tồn bên trên quy tắc nằm trong và quy tắc trừ, hoặc quy tắc nhân và quy tắc phân tách, tớ tiếp tục triển khai quy tắc tính kể từ trái khoáy lịch sự nên.
 • Nếu một biểu thức sở hữu khá đầy đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tớ vận dụng quy tắc: Nhân – phân tách trước, nằm trong – trừ sau.
 • Nếu nhập một biểu thức sở hữu vết ngoặc đơn, tớ nên triển khai những quy tắc tính nhập vết ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
 • Khi triển khai quy tắc tính nằm trong, học viên cần thiết cảnh báo một trong những điều sau đây:
 • Nên group những số hạng sở hữu nhập biểu thức sao mang đến trở thành group sở hữu tổng là những số tròn trặn chục, tròn trặn trăm, tròn trặn nghìn… nhằm dễ dàng tính nhẩm.
 • Áp dụng đặc điểm gửi gắm hoán: Khi thay đổi địa điểm của những số hạng nhập một tổng thì thành quả của tổng vẫn bất biến.
 • Luôn ghi ghi nhớ công thức: a + b + c = a + c + b = c + a + b.

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Một số bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức minh họa sở hữu đáp án

Bài tập dượt 1: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183
 2. b) 150 – 56 x 2
 3. c) 24 x 5 : 3
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2

Đáp án:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183 = 16 + (4748 + 142) – 183 = 16 + 4890 – 183 = 4906 – 183 = 4723
 2. b) 150 – 56 x 2 = 150 – 112 = 38
 3. c) 24 x 5 : 3 = 120 : 3 = 40
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2 = 204 – 28 = 176

Bài tập dượt 2: Tính thời gian nhanh độ quý hiếm biểu thức sau: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Đáp án: 12 + 15 + 31 + 37 + 44 + 56 + 63 + 69 + 88 = (12 + 88) + (31 + 69) + (37 + 63) + (44 + 56) + 15 = 100 + 100 + 100 + 100 + 15 = 415

Bài tập dượt 3: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8

Đáp án:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 + 8) = 1800 – 500 = 1300

Bài tập dượt 4: Tìm nó, biết:

 1. a) nó x 5 = 1948 + 247
 2. b) nó : 3 = 190 – 90
 3. c) nó – 8357 = 3829 x 2
 4. d) nó x 8 = 182 x 4

Đáp án:

 1. a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

 1. b) nó : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

 1. c) nó – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357 

y = 16015

 1. d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài tập dượt 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu. Ngày loại nhị bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi cửa hàng thường ngày bán tốt từng nào lít dầu?

Đáp án:

Xem thêm: f2 + nacl

Mỗi ngày cửa hàng bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 2500 (lít dầu)

Số lít dầu bán tốt trong thời gian ngày loại nhất là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy: ngày loại nhất bán tốt 2624 lít dầu, ngày loại nhị bán tốt 2500 lít dầu.

Bài tập dượt 6: Tú sở hữu 76 viên bi. Số bi của An vội vã 5 thứ tự số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Đáp án:

Số bi của An là:

76 x 5 = 380 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là:

76 + 380 = 456 (viên bi)

Bài tập dượt 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13,… 65, 69

 1. a) Tính con số những số hạng sở hữu nhập mặt hàng số.
 2. b) Tính tổng của mặt hàng số.

Đáp án:

 1. a) Công thức tính con số những số hạng nhập mặt hàng số: (Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng cách thân thiết 2 số hạng liên tục + 1

Áp dụng công thức bên trên, con số những số hạng nhập mặt hàng số là:

(69 – 1) : 4 + 1 = 68 : 4 + 1 = 17 + 1 = 18 (số hạng)

 1. b) Công thức tính tổng của mặt hàng số: (Số hạng đầu + số hạng cuối) x con số số hạng : 2

Áp dụng công thức, tổng của mặt hàng số bên trên là:

(1 + 69) x 18 : 2 = 70 x 18 : 2 = 630 

Bài tập dượt 8: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7… 97, 99

 1. a) Tính con số những số hạng sở hữu nhập mặt hàng số.
 2. b) Tính tổng của mặt hàng số.

Đáp án:

 1. a) Số lượng những số hạng nhập mặt hàng số là:

(99 – 1) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1 = 50 (số hạng)

 1. b) Tổng của mặt hàng số bên trên là:

(1 + 99) x 50 : 2 = 100 x 50 : 2 = 2500

Bài tập dượt 9: Phát biểu này bên dưới đấy là sai?

 1. Biểu thức bao gồm những quy tắc tính cơ bạn dạng không những bên trên những số lượng mà còn phải bên trên những vần âm (đại diện mang đến những số lượng bất kỳ) được gọi là biểu thức đại số.
 2. Nếu một biểu thức sở hữu khá đầy đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tớ triển khai quy tắc tính kể từ trái khoáy lịch sự nên.
 3. Nếu một biểu thức sở hữu khá đầy đủ những quy tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tớ vận dụng quy tắc: Nhân – phân tách trước, nằm trong – trừ sau.
 4. Nếu nhập biểu thức sở hữu vết ngoặc đơn, tớ triển khai những quy tắc tính nhập vết ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án: B

Bài tập dượt 10: Giá trị của nó nhập biểu thức bên dưới đấy là bao nhiêu?

y + 75 : 5 = 123 x 6

 1. 723
 2. 3615
 3. 725
 4. 3765

Đáp án: A

Xem thêm: 

 • Hỗn số là gì? Khái niệm, phương pháp tính lếu số và bài xích tập dượt ví dụ minh họa
 • Cách tính tầm nằm trong và những việc tầm nằm trong cơ bạn dạng và nâng cao
 • Cách học tập bảng cửu chương hiệu suất cao, ghi nhớ thời gian nhanh, ghi nhớ lâu, đơn giản và giản dị nhất

Hy vọng nội dung bài viết bên trên đã hỗ trợ chúng ta nắm vững rộng lớn những phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức, hao hao thích nghi với một trong những dạng bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức. Chúc các bạn đạt được thành quả cao nhập môn Toán.

Xem thêm: cuoh2 ra cuo