tính giá trị biểu thức lớp 4 kì 1

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là sự việc học viên áp dụng nhiều kỹ năng của quy tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ nhằm đo lường độ quý hiếm.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4 kì 1

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức thời điểm ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nhắc nhở lại những kỹ năng chú ý và những dạng bài bác luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện nay quy tắc tính theo gót trật tự kể từ cần qua chuyện trái ngược tao có:

 • 1 nằm trong 7 vày 8, ghi chép 8

 • 5 nằm trong 4 vày 9, ghi chép 9

 • 9 nằm trong 7 vày 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 4 vày 6 thêm một vày 7, ghi chép 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay quy tắc tính theo gót quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất quy tắc nhân và quy tắc phân chia hoặc quy tắc trừ và quy tắc nằm trong, tao tiến hành đo lường kể từ trái ngược qua chuyện cần.

 • Nếu vô biểu thức, đem cả quy tắc nhân, quy tắc phân chia, quy tắc nằm trong và quy tắc trừ, tao tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu vô biểu thức, đem vết ngoặc, tao tiến hành quy tắc tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện nay biểu thức đem quy tắc cộng

 •  Nhóm những số hạng vô biểu thức vẫn mang đến trở thành group đem tổng là những số tròn trĩnh chục/ tròn trĩnh trăm/ tròn trĩnh ngàn.
 • Vận dụng đặc thù phối hợp của quy tắc cộng: Khi thay đổi khu vực những số hạng vô một tổng thì tổng không bao giờ thay đổi.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

b) hắn : 3 = 190 - 90

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

d) hắn x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của quy tắc tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú đem 76 viên bi, số bi của An vội vàng 7 thứ tự số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng vô mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo gót quy tắc của quy tắc nhân, phân chia, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo gót quy tắc của biểu thức đem chứa chấp quy tắc nằm trong, trừ tao có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) hắn : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số bịa đặt trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện nay quy tắc tính kể từ cần qua chuyện trái ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vày 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 4 vày 7 thêm một vày 8, ghi chép 8

 • 8 nằm trong 2 vày 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 1 vày 3 thêm một vày 4, ghi chép 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Tính độ quý hiếm biểu thức b

Xem thêm: fe +cucl2

 • 7 nằm trong 9 vày 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 1 vày 6 thêm một được 7, ghi chép 7

 • 8 nằm trong 0 vày 8, ghi chép 8

 • 4 nằm trong 2 vày 6, ghi chép 6

 • Hạ 19 xuống được thành quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vày 1, ghi chép 1

 • 7 trừ 3 vày 4, ghi chép 4

 • 4 ko trừ được mang đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 vày 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vày 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vày 3, 9 trừ 3 vày 6, ghi chép 6

 • 1 trừ 0 vày 1, ghi chép 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vày 1, ghi chép 1

 • 4 trừ 3 vày 1, ghi chép 1

 • 6 ko trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vày 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vày 3, 7 trừ 3 vày 4, ghi chép 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng vô mặt hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân mật 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác đi ra tao đem số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy mặt hàng số bên trên đem 18 số hạng

b) Các tính tổng vô mặt hàng số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài bác đi ra tao đem tổng của mặt hàng số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng vô mặt hàng số bên trên là 630

4. Bài luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 15 = 7264 + 5111

b) hắn + 4763 = 1947 x 3

c) hắn : 8 = 478 - 98

d) hắn - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) hắn = 825

b) hắn = 1078

c) hắn = 3040

d) hắn = 19794

Bài 4

a) đem 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kỹ năng, kĩ năng nhằm giải. Để con cái học hành chất lượng rộng lớn bố mẹ rất có thể tìm hiểu thêm những khóa đào tạo và huấn luyện toán online bên trên mamnonvinschool.edu.vn nhé!

Xem thêm: s+ o2