tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 4

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

Mục chi bài xích học:

Luyện tập luyện thực hiện những bài xích kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao

Phát triển suy nghĩ của trẻ em khi tính nhiều luật lệ tính trong một bài xích toán

A. Lý thuyết tính độ quý hiếm của biểu thức

Thứ tự động tiến hành luật lệ tính

Khi tiến hành những luật lệ tính nhập biểu thức, tao tiến hành kể từ trái khoáy qua loa cần.

Nếu biểu thức với lốt ngoặc, tao tiến hành những luật lệ toán nhập ngoặc trước.

Nếu biểu thức bao gồm những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tao tiến hành luật lệ toán nhân, phân chia trước tiếp sau đó mới mẻ cho tới luật lệ toán nằm trong, trừ

B. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Thực hiện nay luật lệ tính theo đòi trật tự kể từ cần qua loa trái khoáy tao có:

 • 1 nằm trong 7 vày 8, ghi chép 8
 • 5 nằm trong 4 vày 9, ghi chép 9
 • 9 nằm trong 7 vày 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1
 • 2 nằm trong 4 vày 6 thêm một vày 7, ghi chép 7
 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện nay luật lệ tính theo đòi quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

3. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân chia hoặc luật lệ trừ và luật lệ nằm trong, tao tiến hành đo lường kể từ trái khoáy qua loa cần.

 • Nếu nhập biểu thức, với tất cả luật lệ nhân, luật lệ phân chia, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, tao tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu nhập biểu thức, với lốt ngoặc, tao tiến hành luật lệ tính ở nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Thực hiện nay biểu thức với luật lệ cộng

 • Nhóm những số hạng nhập biểu thức vẫn cho tới trở nên group với tổng là những số tròn trặn chục/ tròn trặn trăm/ tròn trặn ngàn.
 • Vận dụng đặc thù phối kết hợp của luật lệ cộng: Khi thay đổi vị trí những số hạng nhập một tổng thì tổng bất biến.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

C. Bài thói quen độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a. 234576 + 578957 + 47958c. 324586 - 178395 + 24605
b. 41235 + 24756 - 37968d 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)
b, 420785 + (420625 - 72438)
c, (47028 + 36720) + 43256
d, (35290 + 47658) - 57302
e, (72058 - 45359) + 26705
f, (60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36
b, 42567 + 12336 : 24
c, 100532 - 374 x 38
d, 2345 x 27 + 45679
e, 12348 : 36 + 2435
f, 134415 - 134415 : 45
g, 235 x 148 - 148
h, 115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98
b, 4674 : 82 x 19
c, 156 + 6794 : 79
d, 7055 : 83 + 124
e, 784 x 23 : 46
f, 1005 - 38892 : 42

Bài 5: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168
b,16616 : 67 x 8815 : 43
c, 67032 : 72 + 258 x 37
d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68
b, 15275 : 47 x 204 - 204
c, 13623 - 13623 : 57 - 57
d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 48048 - 48048 : 24 - 24 x 57
b, 10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)
c, 100798 - 9894 : 34 x 23 - 23
d, 425 x 103 - (1274 : 14 - 14)
e, (31850 - 730 x 25) : 68 - 68
f, 936 x 750 - 750 : 15 -15

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158
b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98
c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48
d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: Cho biểu thức Phường = m + 527 x n. Tính Phường khi m = 473, n = 138.

Bài 10: Cho biểu thức Phường = 4752 : (x - 28)

a, Tính Phường khi x = 52

b, Tìm x nhằm Phường = 48

Bài 11: Cho biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A khi x = 145

b, Tìm x nhằm A = 373

Bài 12: Cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B khi x = 57

b, Tìm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A và B biết

Bài 14: Viết từng biểu thức sau kết quả những quá số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt điều lốt ngoặc nhập địa điểm tương thích nhằm biểu thức A có mức giá trị là (trình bày công việc thực hiện)

a, 47

b, Số bé xíu nhất với thể

c, Số lớn số 1 với thể

D. Đáp án tính độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 = 861491

b, 41235 + 24756 - 37968 = , 28023

c, 324586 - 178395 + 24605 = 170796

d, 254782 - 34569 - 45796 = 174417

Xem thêm: c4h4

Bài 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)

= 967364 +  93063 = 1060427

b, 420785 + (420625 - 72438)

=  420785 + 348187 = 768972

c, (47028 + 36720) + 43256

=  83748 + 43256 = 127004

d, (35290 + 47658) - 57302

=  82948 - 57302 = 2564

e, (72058 - 45359) + 26705

=  26699 + 26705 = 53404

f, (60320 - 32578) - 17020

=  27742 - 17020 = 10722

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:

Khi m = 473, n = 138

P = 473 + 527 x 138

= 473 + 72726

= 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A < B c, A < B

Bài 14:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

= 6 x 2 + 6 x 3 + 6 x 4 + 6 x 5 + 6 x 6 + 6 x 7

= 6 x (2 + 3 + 4 + 5 + 6  +7)

= 6 x 27

b, milimet + pp + xx + yy

=11 x m + 11 x p +11 x x + 11 x y

=11 x (m + p + x + y)

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

= 12 x 101 + 21 x 101 + 42 x 101 + 24 x 101

= (12 + 21 + 42 + 24) x 101

= 99 x 101

Bài 15:

a) 3 x 15 + 18 : (6 + 3) = 3 x 15 + 18 : 9

= 45 + 2

= 47

b) (3 x 15 + 18) : (6 + 3) = (45 + 18) : 9

= 63 : 9

= 7

c) 3 x (15 + 18 : 6 + 3) = 3 x (15 + 3 + 3)

= 3 x (18 + 3)

= 3 x 21

= 63

(Để coi tiếp tư liệu chào vận tải tư liệu về)

---------------------------------------------------------------

E. Bài tập luyện Toán lớp 4 nâng lên khác

 • Bài tập luyện lớp 4 nâng cao: Dạng toán dò thám dạng toán dò thám X
 • Bài tập luyện lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính nhanh
 • Bài tập luyện trong nhà nhập thời hạn nghỉ 
 • Bài ôn tập luyện trong nhà môn Tiếng việt lớp 4
 • Tổng phù hợp những công thức Toán lớp 4 và 5

Bài tập luyện Toán lớp 4: Dạng Toán tính độ quý hiếm của biểu thức được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổ hợp hùn những học viên rèn luyện những dạng bài xích tính độ quý hiếm của biểu thức kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên. Hi vọng tư liệu này hùn những em học viên tự động gia tăng kỹ năng và kiến thức, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài xích tập luyện Toán lớp 4, rưa rứa hùn những thầy cô đạt thêm tư liệu rời khỏi đề rèn luyện cho tới học viên. Mời những em với những thầy cô tìm hiểu thêm.

Ngoài Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 4 Dạng toán tính độ quý hiếm của biểu thức, chào những em học viên và quý thầy cô tìm hiểu thêm thêm thắt Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo đòi Thông tư 22, Sở đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4  theo đòi Thông tư 22, .... tuy nhiên Shop chúng tôi vẫn thuế tầm và lựa chọn lọc. Với phiếu bài xích tập luyện này sẽ hỗ trợ những em tập luyện thêm thắt kĩ năng giải đề và thực hiện bài xích chất lượng rộng lớn. Chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!

Xem thêm: bạc axetilua ra axetilen