tiếng anh 8 unit 11 skills 2Lời giải bài bác tập dượt Unit 11 lớp 8 Skills 2 trang 121, 122 nhập Unit 11: Science and technology Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 11.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 (trang 121, 122) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 skills 2

Listening

1 (trang 121 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Tick (V) the things that you think a robot teacher can vì thế. (Đánh vết (V) những điều các bạn suy nghĩ nhà giáo người máy rất có thể làm)

1. It can teach different subjects.

2. It can mark students’ work.

3. It can teach students how to tát behave.

Gợi ý: 1, 2

Hướng dẫn dịch:

1. Nó rất có thể dạy dỗ những môn học tập không giống nhau.

2. Nó rất có thể chấm bài bác thực hiện của học viên.

3. Nó rất có thể dạy dỗ học viên cơ hội đối xử.

2 (trang 121 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to tát the conversation and fill in each blank with ONE word (Nghe đoạn đối thoại và điền vào cụ thể từng khu vực trống rỗng vì thế MỘT từ)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 (trang 121, 122) | Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

1. languages         

2. maths         

3. interact         

4. behave         

5. problems

Nội dung bài bác nghe:

- I heard that in Finland a robot called Elias can speak 23 languages. This robot teaches many subjects lượt thích languages and maths to tát school students.

- Well, can it interact with students?

- Yes, students can practice English with Elias in real time. Elias can even vì thế a Gangnam Style dance for the students.

- Sounds exciting. I think children would enjoy studying in a class with Elias.

- Exactly. This robot is patient and doesn't feel tired repeating words. It can also ask questions that are suitable for the students level.

- So students can answer questions which are not too difficult, and they won't feel embarrassed when they make mistakes, right?

- Definitely. I think one day robot teachers will replace human teachers.

- I don't think ví. They can't teach students how to tát behave.

- That's true. Also, robots don't have emotional connections with students lượt thích humans vì thế.

- One more thing is that robots can't solve problems between students.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Tôi nghe rằng ở Phần Lan sở hữu một robot thương hiệu là Elias nói theo một cách khác được 23 loại giờ đồng hồ. Robot này dạy dỗ nhiều môn học tập như ngôn từ và toán học tập mang lại học viên.

- Chà, nó rất có thể tương tác với học viên không?

- Có, học viên rất có thể thực hành thực tế giờ đồng hồ Anh với Elias nhập thời hạn thực. Elias thậm chí còn rất có thể nhảy Gangnam Style mang lại học viên.

- Nghe có vẻ như thú vị. Tôi suy nghĩ trẻ nhỏ tiếp tục mến học tập nhập lớp với Elias.

- Chính xác. Robot này kiên trì và ko cảm nhận thấy mệt rũ rời Lúc tái diễn những kể từ. Nó cũng rất có thể bịa thắc mắc phù phù hợp với trình độ chuyên môn học viên.

- Như vậy học viên rất có thể vấn đáp được những thắc mắc không thực sự khó khăn và sẽ không còn cảm nhận thấy xấu xí hổ Lúc giắt lỗi nên ko ạ?

- Chắc chắn rồi. Tôi suy nghĩ một thời buổi này cơ nhà giáo robot tiếp tục thay cho thế nhà giáo trái đất.

- Tôi ko suy nghĩ vậy. Họ ko thể dạy dỗ học viên cơ hội đối xử.

- Đúng. Dường như, robot không tồn tại liên kết xúc cảm với học viên như trái đất.

- Một điều nữa là robot ko thể xử lý yếu tố Một trong những học viên cùng nhau.

3 (trang 121 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again and tick (v) T (True) or F (False). (Nghe lại và ghi lại (v) T (True) hoặc F (False))

Bài nghe:

1. Elias can vì thế a Gangnam style dance.

2. Students can practise English with the robot in real time.

Quảng cáo

3. The robot feels tired when it repeats words.

4. The robot asks questions that are too difficult for students to tát answer.

5. Robots can teach students how to tát behave correctly.

Hướng dẫn dịch:

1. Elias rất có thể nhảy Gangnam style.

2. Học sinh rất có thể thực hành thực tế giờ đồng hồ Anh với robot nhập thời hạn thực.

Xem thêm: i remember she wore a

3. Robot cảm nhận thấy mệt rũ rời Lúc tái diễn những kể từ.

4. Robot bịa thắc mắc quá khó khăn nhằm học viên vấn đáp.

5. Người máy rất có thể dạy dỗ học viên cơ hội đối xử đích thị mực.

Đáp án:

1. T   

2. T   

3. F    

4. F    

5. F

Writing

4 (trang 121 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Discuss if you agree or disagree that robots will soon replace teachers at schools. Write the reasons in the table. (Làm việc theo gót cặp. Thảo luận coi các bạn đồng ý hay là không đồng ý rằng robot tiếp tục sớm thay cho thế nhà giáo bên trên ngôi trường học tập. Viết vẹn toàn nhân nhập bảng)

Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 (trang 121, 122) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

Agree

Disagree

1. Robots can better remember things than vãn teachers.

2. Robots provides variety of educational methods including interactive ones.

3. If a robotic machine is the subject mentor of a classroom, pupil will be unafraid, and therefore give less seriousness in the study.

1. Robots can’t understand students’ emotions.

2. Robots will be expensive compare to tát teachers giving lectures to tát students.

3. Robots can memorize the vast of information that enables it to tát produce the best match of the study programme depending on the result or the progress of the study of each student.

Hướng dẫn dịch:

Đồng ý

Không đồng ý

1. Robot rất có thể ghi lưu giữ tất cả đảm bảo chất lượng rộng lớn giáo viên

2. Robot cung ứng nhiều cách thức dạy dỗ bao hàm cả cách thức tương tác.

3. Nếu một máy bộ robot là kẻ chỉ dẫn cỗ môn nhập lớp học tập, học viên sẽ không còn hoảng hồn hãi và vì thế này sẽ không nhiều tráng lệ và trang nghiêm rộng lớn nhập tiếp thu kiến thức.

1. Robot không hiểu biết được xúc cảm của học viên.

2. Robot tiếp tục giắt đối với việc nhà giáo giảng bài bác mang lại học viên.

3. Robot rất có thể ghi lưu giữ lượng vấn đề to đùng gom nó thể hiện công tác học tập tương thích nhất tùy nằm trong nhập sản phẩm hoặc tiến trình tiếp thu kiến thức của từng học viên.

5 (trang 122 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Now write a paragraph (80 - 100 words) to tát express your opinion. Use the notes in 4. (Bây giờ hãy ghi chép một quãng văn (80 - 100 từ) nhằm thanh minh chủ ý ​​​​của bản thân. Sử dụng những chú giải nhập 4)

Gợi ý:

Many people think that the intelligent machine could substitute teacher's responsibilities in the classroom. This way of thinking is totally disagreed. In this essay, Limitation of AI technology in educational system, as well as different methods to tát communicate rather than vãn original one (face to tát face) will be provided. There are several constriants of substituing instructors by AI. The machine can not develop a profound relationship with students as it is non-physical system; for example, when the students need to tát talk with instructor in leizure time, AI is incapable in generating conversation. Hence, connection between students and the machine is likely being failure. Moreover, there is an issue with the student's concentration. the smart machine is not capable with controlling learner because it was given the logical coding for teaching only. Therefore, in this point of view, it is obvious that why smart machine is not suitable for entire educational system.

Hướng dẫn dịch:

Nhiều người cho rằng máy mưu trí rất có thể thay cho thế trách móc nhiệm của nhà giáo nhập lớp học tập. Cách tâm lý này là trọn vẹn phủ nhận. Trong bài bác tè luận này, Hạn chế của technology AI nhập khối hệ thống dạy dỗ, cũng giống như các cách thức không giống nhau nhằm tiếp xúc chứ không cách thức lúc đầu (mặt đối mặt) sẽ tiến hành cung ứng. Có một trong những giới hạn của việc thay cho thế người chỉ dẫn vì thế AI. Máy ko thể cải tiến và phát triển quan hệ thâm thúy với học viên vì như thế nó là khối hệ thống phi vật chất; ví dụ, Lúc SV cần thiết thì thầm với những người chỉ dẫn nhập thời hạn rảnh rỗi, AI không tồn tại kĩ năng tạo nên cuộc nói chuyện. Do cơ, liên kết thân thiện SV và máy sở hữu kĩ năng bị lỗi. Hơn nữa, sở hữu một yếu tố với việc triệu tập của học viên. máy mưu trí không tồn tại kĩ năng trấn áp người học tập vì như thế nó được cung cấp mã logic chỉ nhằm dạy dỗ. Vì vậy, theo gót quan liêu đặc điểm này, rõ rệt là tại vì sao máy mưu trí ko phù phù hợp với toàn cỗ khối hệ thống dạy dỗ.

Lời giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 11

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started (trang 114, 115)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 1 (trang 116, 117)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Communication (trang 119)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 1 (trang 120, 121)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back (trang 122, 123)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Project (trang 123)

Xem tăng câu nói. giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Unit 10: Communication in the future
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: trong khi tạo cấu trúc bảng muốn thay đổi kích thước của trường ta xác định giá trị mới tại dòng

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-11-science-and-technology.jspGiải bài bác tập dượt lớp 8 sách mới nhất những môn học