tiếng anh 7 unit 8 a closer look 2


1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas to tát complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C to tát complete each sentence. 5. GAME Chain story

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 8 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

 1. Combine the two sentences, using although / though.

(Kết phù hợp nhì câu, dùng "although / though".)

Example:

She watched the film twice. She didn't understand the film. 

(Cô ấy vẫn coi bộ phim truyền hình nhì đợt. Cô ấy không hiểu nhiều nội dung của bộ phim truyền hình cơ.)

→ Although / Though she watched the film twice, she didn't understand it. 

(Mặc cho dù cô ấy vẫn coi bộ phim truyền hình nhì đợt, cô ấy vẫn không hiểu nhiều nội dung của chính nó.)

→ She didn't understand the film although / though she watched it twice. 

(Cô ấy không hiểu nhiều nội dung bộ phim truyền hình tuy nhiên cô ấy vẫn coi nó nhì đợt.)

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film.

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success.

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all.

5. We played well. We couldn't win the match.

Phương pháp giải:

Chúng tao dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhì ý tương phản vô và một câu.

Lời giải chi tiết:

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

 (Các thắc mắc cực kỳ khó khăn. Anh ấy vẫn xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản.)

→ Although / Though the questions were very difficult, he solved them easily.  

(Mặc cho dù những thắc mắc cực kỳ khó khăn, tuy nhiên anh ấy vẫn xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản.)

→ He solved questions easily although / though they were very difficult. 

(Anh ấy vẫn xử lý những câu hỏi một cơ hội đơn giản tuy nhiên chúng rất khó khăn.)

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film. 

(Anh ấy là 1 trong những trình diễn viên tuyệt hảo. Anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu vô một bộ phim truyền hình nào là cả.)

→ Although / Though he was a great actor, he never played a leading role in a film. 

(Mặc cho dù anh ấy là 1 trong những trình diễn viên tuyệt hảo, tuy nhiên anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu vô một bộ phim truyền hình nào là cả.)

→ He never played a leading role in a film although / though he was a great actor. 

(Anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu vô một bộ phim truyền hình nào là tuy nhiên anh ấy là 1 trong những trình diễn viên tuyệt hảo.)

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success. 

(Họ vẫn chi thật nhiều chi phí cho tới bộ phim truyền hình. Sở phim ko thiệt sự thành công xuất sắc.)

→ Although / Though they spent a lot of money on the film, the film wasn't a big success. 

(Mặc cho dù bọn họ vẫn chi thật nhiều chi phí cho tới bộ phim truyền hình, tuy nhiên bộ phim truyền hình ko thiệt sự thành công.)

→ The film wasn't a big success although / though they spent a lot of money on the film. 

(Bộ phim ko thiệt sự thành công tuy nhiên bọn họ vẫn chi thật nhiều chi phí cho tới bộ phim truyền hình cơ.)

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all. 

(Bộ phim là phim hài. Mình ko thấy nó hài hước 1 chút nào.)

 Although / Though the film was a comedy, I didn't find it funny at all. 

(Mặc cho dù bộ phim truyền hình là phim hài, tuy nhiên bản thân ko thấy nó hài hước 1 chút nào.)

→ I didn't find the film funny at all although / though it was a comedy. 

 (Mình ko thấy cỗ phim buồn mỉm cười 1 chút nào tuy nhiên nó là một bộ phim truyền hình hài.)

5. We played well. We couldn't win the match. 

(Chúng tao vẫn đùa rất tuyệt. Chúng tao ko thể thắng trận đấu.)

→ Although / Though we played well, we couldn't win the match. 

(Mặc cho dù tất cả chúng ta vẫn đùa rất tuyệt, tuy nhiên tất cả chúng ta ko thể thắng trận đấu.)

→ We couldn't win the match although / though we played well. 

(Chúng tao ko thể thắng trận đấu tuy nhiên tất cả chúng ta vẫn đùa rất tốt.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences, using although/ though or however.

(Hoàn trở nên những câu, dùng although / though hoặc however)

1. ________ the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

2. I felt really tired. ________, I went to see the film. 

3. I really enjoyed the new film________ most of my friends didn't lượt thích it.

4. He studied hard for the exam. ________ , he failed it.

5. Mai speaks English very well ________ her native language is Vietnamese. 

Phương pháp giải:

- Chúng tao dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhì ý tương phản vô và một câu.

- Chúng tao dùng “however” nhằm chỉ sự trái chiều đằm thắm ý vô nhì vế của câu, thông thường được dùng sau vệt phẩy.

Lời giải chi tiết:

1Although / Though the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

(Mặc cho dù trình diễn xuất vô phim rất tuyệt tuy nhiên bản thân ko mến mẩu chuyện của chính nó.)

2. I felt really tired. However, I went to see the film. 

(Mình vẫn cảm nhận thấy thực sự mệt rũ rời. Tuy nhiên, bản thân vẫn đi coi phim.)

3. I really enjoyed the new film although / though most of my friends didn't lượt thích it. 

(Mình thực sự cực kỳ mến bộ phim truyền hình mới mẻ tuy nhiên đa số đồng chí của tôi đều ko mến nó.)

4. He studied hard for the exam. However, he failed it. 

(Anh ấy vẫn học tập rất chăm chỉ chỉ cho tới kỳ đua. Tuy nhiên, anh lại ko đạt thành quả cao.)

5. Mai speaks English very well although / though her native language is Vietnamese.

 (Mai thưa giờ Anh rất tuyệt tuy nhiên tiếng mẹ đẻ của cô ấy ấy là giờ Việt.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Use your own ideas to tát complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's.

(Sử dụng phát minh của riêng biệt các bạn nhằm hoàn thiện những câu sau. Sau cơ đối chiếu câu của doanh nghiệp với câu của doanh nghiệp nằm trong lớp.)

1. I don't really lượt thích the film though _______.

2. He felt very well. However, _______.

3. The film was a great success. However, _______.

4. Although it rained all day, _______.

5. The music in the film was terrible. However, _______.

Lời giải chi tiết:

1. I don't really lượt thích the film though its storyline was intriguing. 

(Mình ko thực sự mến bộ phim truyền hình đem dù cốt truyện của chính nó mê hoặc.)

2. He felt very well. However, he was diagnosed with cancer. 

(Anh ấy cảm nhận thấy cực kỳ khỏe mạnh. Tuy nhiên, anh và được chẩn đoán giắt các bệnh ung thư.)

3. The film was a great success. However, the acting was disappointing.

 (Bộ phim thành công xuất sắc bùng cháy rực rỡ. Tuy nhiên, trình diễn xuất tạo nên tuyệt vọng.)

4. Although it rained all day, he decided to tát lỗ out alone. 

(Dù trời mưa một ngày dài tuy nhiên cậu ta vẫn ra quyết định đi dạo 1 mình.)

5. The music in the film was terrible. However, it contributed to tát drawing public attention. 

(Âm nhạc vô phim thiệt kinh khủng. Tuy nhiên, nó vẫn góp thêm phần thú vị sự xem xét của công bọn chúng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Choose the correct answer A, B, or C to tát complete each sentence.

(Chọn câu vấn đáp trúng trong số đáp án A, B hoặc C nhằm hoàn thiện từng câu.)

1. Mary overslept this morning _______ she went to tát bed early last night.

Xem thêm: speech is one of the most important

A. although

B. because

C. so

2.  _______ the sun is shining, it isn't very warm.

A. Because

B. However

C. Though

3. I don't lượt thích running,  _______  I lượt thích swimming.

A. but

B. so

C. however

4.  _______  the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

A. However

B. Because

C. Although

5. The story of the film is silly.  _______,  many people still enjoyed it. 

A. However  

B. Though 

C. But

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

1. A

Mary overslept this morning although she went to tát bed early last night. 

(Mary vẫn ngủ quên sáng sủa ni tuy nhiên cô ấy đã đi được ngủ sớm vô tối qua quýt.)

A. although (măc dù)

B. because (bởi vì)

C. so (vì vậy)

2. C

Though the sun is shining, it isn't very warm. 

(Mặc cho dù mặt mày trời chói lóa, tuy nhiên không khí ko rét lắm.)

A. Because (bởi vì)

B. However (tuy nhiên)

C. Though (mặc dù)

3. B

I don't lượt thích running, but I lượt thích swimming.

 (Mình ko mến chạy cỗ. Nhưng mình yêu thích lượn lờ bơi lội.)

A. But (nhưng)

B. So (vì vậy)

C. However (tuy nhiên)

4. C

Although the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema. 

(Mặc cho dù bộ phim truyền hình cực kỳ mê hoặc tuy nhiên Jim vẫn ngủ quên vô rạp chiếu phim.)

A. However (tuy nhiên)

B. Because (bởi vì)

C. Although (mặc dù)

5. A

The story of the film is silly. However, many people still enjoyed it. 

(Câu chuyện của phim thiệt là ngớ ngẩn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mến nó.)

A. However (tuy nhiên)

B. Though (mặc dù)

C. But (nhưng)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAME Chain story

Work in groups. Develop a story using although / though.

(Làm việc group. Phát triển một mẩu chuyện bằng phương pháp dùng "although / though".)

Although it rained yesterday, ... (Mặc cho dù ngày qua trời mưa,...)

Example:

A: Although it rained yesterday, we went shopping. 

(Mặc cho dù ngày qua trời mưa tuy nhiên bọn chúng bản thân vẫn chuồn sắm sửa.)

B: Although / Though we went shopping, we didn't buy anything. 

(Mặc cho dù bọn chúng tôi đã chuồn sắm sửa, tuy nhiên bọn chúng bản thân ko mua sắm được gì cả.)

C: ...

Lời giải chi tiết:

A: Although / Though the sun is shining, the weather isn't very warm. 

(Mặc cho dù mặt mày trời chói lóa tuy nhiên không khí không thực sự rét.)

B: Although / Though the weather isn't very warm, we go camping.

(Mặc cho dù không khí không thực sự rét tuy nhiên Shop chúng tôi vẫn chuồn cắm trại.)

C: Although / Though we go camping, we don’t prepare anything.

(Mặc cho dù Shop chúng tôi chuồn cắm trại, Shop chúng tôi ko sẵn sàng bất kể cái gì cả.)

D: ….

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark's blog again and answer the questions. 4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns to tát talk about the film Kungfu Boy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking back

  1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C to tát complete each sentence. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to tát their conversation. Who stars in the film? 3. Listen to tát the conversation again. Choose the best answer to tát each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi đông bắc là

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.