tiếng anh 7 unit 5 skills 1


1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings. 3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it. 5. Work in groups of 3 or 4. Take turns to tướng talk about a popular food and drink in your area.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 5 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Work in pairs. Discuss the following questions.

 (Làm việc theo đòi cặp. Thảo luận những thắc mắc sau.)

1. Is pho popular in your neighborhood?

(Phở sở hữu thông dụng ở chống của doanh nghiệp không?)

2. When can we have pho?

(Chúng tao ăn phở nhập khi nào?)

3. What are the main ingredients of pho?

(Nguyên liệu chủ yếu của phở là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes, it is. 

(Có.)

2. We have it in the morning.

(Chúng tao ăn phở nhập buổi sáng sớm.)

3. The main ingredients of pho are noodles and beef or chicken,…

(Nguyên liệu chủ yếu của phở là bánh phở và thịt trườn hoặc gà,…)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings.

(Đọc blog của Phong. Nối những kể từ được gạch ốp chân nhập văn bạn dạng với nghĩa của bọn chúng.)

1. snack

a. cooking something slowly, often in water

2. taste

b. the flavour of something

3. broth

c. soup made by boiling bones, meat, etc. and vegetables in water

4. stewing

d. a small meal, usually eaten in a hurry

5. boneless

e. without bones.

Pho is a special kind of traditional Vietnamese dish. Its main ingredients are rice noodles and slices of beef or chicken. It is one of the most common dishes you will find in Viet Nam. People enjoy pho at all times of the day, even for a late-night snack. Pho has a very special taste. The rice noodles are made from the best kind of rice. There are two main kinds of pho: pho bo (beef noodle soup) and pho ga (chicken noodle soup). The broth for pho is made by stewing beef or chicken bones for a long time in a big pot. The meat (beef and chicken) served with pho is boneless and cut into thin slices ... It's really delicious! Tell bủ about a popular dish in your area!

Posted by Phong on Feb 22 at 5.30 p.m. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Phở là 1 trong đồ ăn truyền thống lịch sử đặc biệt quan trọng của VN. Thành phần chủ yếu của chính nó là mì gạo và những lát thịt trườn hoặc thịt gà. Đây là 1 trong trong mỗi đồ ăn thông dụng nhất tuy nhiên các bạn sẽ nhìn thấy ở VN. Người tao hương thụ phở vào cụ thể từng thời gian trong thời gian ngày, bao gồm nhằm ăn khuya. Phở sở hữu một mùi vị vô cùng đặc biệt quan trọng. Sợi phở được sản xuất kể từ loại gạo thích hợp nhất. Có nhị loại phở chính: phở trườn và phở gà. Nước người sử dụng cho tới phở được hầm vì như thế xương trườn hoặc xương gà nhập một thời hạn lâu năm nhập một cái nồi to tướng. Thịt (bò, gà) dùng với với phở được rút xương và tách trở thành từng miếng mỏng mảnh ... Thật là ngon! Hãy kể cho tới tôi nghe về một đồ ăn thông dụng nhập chống của bạn!

Được đăng vì như thế Phong vào trong ngày 22 mon 2 khi 5:30 chiều.

- snack (n): bữa tiệc nhẹ

- taste (n): mùi vị

- broth (n): nước dùng

- stewing (n): hầm

- boneless (adj): không sở hữu xương

Lời giải chi tiết:

1 - d 2 - b  3 - c  4 - a  5 - e

1 - d. snack = a small meal, usually eaten in a hurry

(bữa điểm tâm = một bữa tiệc nhỏ, thông thường ăn vội vàng vàng)

2 - b. taste = the flavour of something

 (mùi vị = mùi vị của một chiếc gì đó)

3 - c. broth = soup made by boiling bones, meat, etc. and vegetables in water 

(nước người sử dụng = canh được luộc vì như thế xương, thịt, và rau xanh nhập nước)

4 - a. stewing = cooking something slowly, often in water 

(hầm = nấu nướng một chiếc gì ê kể từ kể từ, thông thường xuyên nhập nước)

5 - e. boneless = without bones 

(không xương = không tồn tại xương)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C. 

(Đọc lại blog của Phong và khoanh tròn xoe câu vấn đáp chính A, B hoặc C.)

1. The text is mainly about _______.

A. pho, a popular dish in Viet Nam

B. popular dishes in Viet Nam

C. different ways to tướng cook pho

2. Pho is made mainly with _______.

A. rice noodles and beef or chicken

B. rice, pork, and vegetables

C. fish, shrimp, and noodles

3. We enjoy pho ________.

A. only for breakfast 

B. for lunch and dinner

C. at any time of the day

4. To make noodles for pho, we use __________.

A. a variety of sticky rice

B. the best kind of rice

C. eggs and rice flour

5. The broth for pho is made by ________.

A. slowly cooking beef or chicken bones

B. cooking beef or chicken with fish sauce

C. boiling potatoes and chicken bones for a long time 

Phương pháp giải:

Xem thêm: cách giải bất phương trình bậc 2

Tạm dịch:

1. Văn bạn dạng hầu hết nói tới _______.

A. phở, một đồ ăn thông dụng ở Việt Nam

B. những đồ ăn thông dụng ở Việt Nam

C. những cơ hội nấu nướng phở không giống nhau

2. Phở được sản xuất hầu hết vì như thế _______.

A. mì gạo và thịt trườn hoặc gà

B. gạo, thịt heo và rau

C. cá, tôm và mì

3. Chúng tao hương thụ phở ________.

A. chỉ cho tới bữa sáng

B. cho tới bữa trưa và bữa tối

C. nhập ngẫu nhiên thời gian này nhập ngày

4. Để tạo nên sợi mì cho tới phở, tất cả chúng ta dùng __________.

A. nhiều loại gạo nếp

B. loại gạo ngon nhất

C. trứng và bột gạo

5. Nước người sử dụng cho tới phở được sản xuất vì như thế ________.

A. nấu nướng kể từ từ xương trườn hoặc xương gà

B. nấu nướng thịt trườn hoặc thịt gà với nước mắm

C. luộc khoai tây và xương gà nhập thời hạn dài

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. C

4. B

5. A

1. A: The text is mainly about pho, a popular dish in Viet Nam.

(Đoạn văn bạn dạng hầu hết nói tới phở, đồ ăn thông dụng bên trên Việt Nam.)

Thông tin: The text mentions a special kind of traditional Vietnamese dish – Pho => Reject B. popular dishes in Viet Nam.

(Văn bạn dạng nói đến một loại đồ ăn truyền thống lịch sử đặc biệt quan trọng của VN - Phở -> Loại vứt B. đồ ăn thông dụng ở VN.)

The text talks about the time to tướng eat pho, how to tướng cook the broth, a way to tướng cook pho and kinds of pho => Reject C. different way to tướng cook pho     

(Đoạn văn nói tới thời hạn ăn phở, cơ hội nấu nướng nước người sử dụng, cơ hội nấu nướng phở và những loại phở => Loại vứt C. cơ hội nấu nướng phở không giống nhau)

2. A: Pho is made mainly with rice noodles and beef or chicken.

(Phở hầu hết được sản xuất kể từ bún gạo and thịt trườn hoặc thịt gà.)

Thông tin: Its main ingredients are rice noodles and slices of beef or chicken.

(Thành phần chủ yếu của chính nó là mì gạo và những lát thịt trườn hoặc thịt gà.)

3. C: We enjoy pho at any time of the day.

Thông tin: People enjoy pho at all times of the day, even for a late-night snack.

(Người tao hương thụ phở vào cụ thể từng thời gian trong thời gian ngày, bao gồm nhằm ăn khuya.)

4. B: To make noodles for pho, we use the best kind of rice.

(Để thực hiện sợi phở, tất cả chúng ta người sử dụng loại gạo tốt nhất có thể.)

Thông tin: The rice noodles are made from the best kind of rice. (Sợi phở được sản xuất kể từ loại gạo thích hợp nhất.)

5. A: The broth for pho is made by slowly cooking beef or chicken bones.

(Nước người sử dụng cho tới phở được tạo nên vì như thế nấu nướng lừ đừ xương trườn hoặc gà)

Thông tin: The broth for pho is made by stewing beef or chicken bones for a long time in a big pot.  

(Nước người sử dụng cho tới phở được hầm vì như thế xương trườn hoặc xương gà nhập một thời hạn lâu năm nhập một cái nồi to tướng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking 

4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it.

(Ghi chú về một loại món ăn hoặc đồ uống thông dụng nhập chống của doanh nghiệp. Hãy nghĩ về về những bộ phận chủ yếu của chính nó, gia tốc và thời gian chúng ta người sử dụng nó.)

Food or drink

Ingredients

How often and when

   

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups of 3 or 4. Take turns to tướng talk about a popular food and drink in your area.

(Làm việc theo đòi group 3 hoặc 4. Lần lượt nói tới món ăn và đồ uống thông dụng nhập chống của doanh nghiệp.)

Lời giải chi tiết:

1. Talk about Spring rolls (Nói về nem rán)

Vietnam is famous for its traditional and delicious dishes. All of them easily bring to tướng anyone's mouth indeed, but as myself, I enjoy spring rolls best. Spring rolls are lightly fried rice -paper rolls, smaller and crispier kêu ca Chinese egg rolls but more flavorful. They have filled with highly seasons morsels of crab, shrimp, chopped vegetables, onion, mushroom, vermicelli and eggs. To prepare them, place the above mentioned filling on a thin rice pancake, roll up then fry. Finally, spring rolls, when fully prepared, are wrapped into some kinds of fresh vegetables, then doused in fish sauce. My mother usually cooks spring rolls for bủ, especially on important days in the year, such as Tet holiday. 

(Việt Nam phổ biến với những đồ ăn truyền thống lịch sử và ngon. Tất cả đều dễ thưởng thức, tuy vậy với bạn dạng thân thiết tôi, tôi quí nhất số chả lụa. Chả giò là loại chả bánh tráng rán nhẹ nhõm, nhỏ và giòn. Chúng sở hữu ăm ắp ắp những miếng cua, tôm, rau xanh xắt nhỏ, hành tây, nấm, bún và trứng. Để chế đổi mới bọn chúng, các bạn hãy đặt điều phần nhân vẫn nhắc phía trên lên một cái bánh gạo mỏng mảnh, cuộn lại tiếp sau đó rán. Cuối nằm trong, chả lụa, Khi vẫn sẵn sàng không thiếu, được cuốn nhập một số trong những loại rau xanh sinh sống, chấm nhập nước mắm nam ngư. Mẹ tôi thông thường nấu nướng số chân giò cho tới tôi, nhất là nhập những ngày cần thiết nhập năm như lễ Tết )

2. Talk about Banh my (Nói về bánh mì)

There are many delicious dishes in Vietnam, but one of the popular dishes is Banh Mi which originated from Ho Chi Minh City. Banh Mi called “Vietnamese Sandwich” is the most popular street food in Vietnam because of its convenience, deliciousness and being full of nutrients. The components of the Vietnamese Sandwich are very diverse such as pork, fried eggs, pate, cucumber, green onion, butter, and chili sauce. All of these create a unique flavor of this dish. Vietnamese Sandwich is served as an ideal breakfast and light snack. Today, Vietnamese Sandwich is not only common in Ho Chi Minh City, but it is also very popular in other cities in Vietnam. People can buy this dish very easily on the Vietnamese streets. 

(Có thật nhiều số tiêu hóa ở VN, tuy nhiên một trong mỗi đồ ăn phổ biến là Bánh mì sở hữu xuất xứ kể từ Thành phố Sài Gòn. Bánh mì hoặc hay còn gọi là Sandwich VN là đồ ăn mặt phố thông dụng nhất ở VN vì như thế sự tiện lợi, thơm và ngon và không thiếu dưỡng chất. Thành phần của số Sandwich VN vô cùng phong phú và đa dạng như thịt heo, trứng rán, pate, dưa leo, hành lá, bơ và tương ớt cay. Tất cả những vấn đề đó vẫn tạo ra mùi vị đặc thù của đồ ăn này. Sandwich VN được đáp ứng như một giở sáng sủa và số điểm tâm hoàn hảo. Ngày ni, số Sandwich VN không chỉ có thông dụng ở Thành phố Sài Gòn mà còn phải vô cùng thông dụng ở những TP. Hồ Chí Minh không giống của VN. Mọi người hoàn toàn có thể mua sắm đồ ăn này vô cùng dễ dàng và đơn giản bên trên mặt phố VN.)

Từ vựng

1.

2.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 2

  1. Work in groups. Discuss the following questions 2. Listen to tướng Minh talking about the eating habits in his area. Circle the food and drink you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False).4. Make notes about the eating habits in your area. 5. Write a paragraph of about 70 words about the eating habits in your area. Use the information in 4 to tướng help you.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back

  1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns. 2. Read the recipe and write sentences as in the example. 3. Complete the sentences. Write some, any, much, or a lot of/ lots of. 4. Make questions with How many/ How much for the underlined words in the following sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Project

  1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including: 2. Then organise an exhibition of all the posters in your class. Present your poster to tướng the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to tướng the questions and answers. 2. Work in pairs. Take turns to tướng ask and answer about the prices of the food and drink on the thực đơn. 3. Listen to tướng the conversation and answer the following questions. 4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food and drink. Write their answers in the table below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Circle the correct words or phrases to tướng complete the following sentences. 2. Look at the picture and complete each sentence. Write some, any or a lot of/ lots of in the blanks. 3. Fill in each blank with How many or How much. Answer the questions, using the pictures. 4. Work in pairs. Ask and answer, using the questions in 3. 5. Work in pairs. Take turns to tướng ask and answer about the recipes.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.