tiếng anh 10 global success unit 8


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Match the verbs with the nouns vĩ đại make phrases in 1. 4. Complete each of the following sentences with ONE word from the conversation.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 10 global success unit 8

Video chỉ dẫn giải

New learning activities

1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

Long: Hi, Nick. What are you doing?

Nick: I’m watching the đoạn phim that my geography teacher uploaded on Eclass.

Long: Really? What is it about?

Nick: It’s about global warming. My teacher asked us vĩ đại watch the đoạn phim and find more information about this topic.

Long: So, is watching the đoạn phim part of your homework?

Nick: Yes, then next week, we’ll work in groups and discuss the topic in class.

Long: Sounds interesting. You can watch the đoạn phim many times and also tìm kiếm for more information at trang chủ.

Nick: You’re right. I’m not good at taking notes in class, you know. So I prefer this way of learning. It gives bu a chance vĩ đại discuss with my classmates, who may have original ideas on the topic.

Long: Does your teacher often ask you vĩ đại prepare materials at trang chủ and discuss in class, Nick?

Nick: Yes, she does. We’re doing a lot of projects that help us understand the lessons better. This way of studying, which gives us more control over our own learning, is quite useful.

Long: You’re lucky. My teachers use very traditional methods of teaching at my school. I wish I could try these new learning activities.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Long: Xin xin chào, Nick. Quý khách hàng đang khiến gì đấy?

Nick: Tôi đang được coi đoạn phim nhưng mà nghề giáo địa lý của tôi vẫn vận chuyển lên bên trên Eclass.

Long: Thật không? Nó nói đến cái gì?

Nick: Nó về sự việc giá lên toàn thị trường quốc tế. Giáo viên của tôi đòi hỏi Shop chúng tôi coi đoạn phim và lần thêm thắt vấn đề về chủ thể này.

Long: Vậy coi đoạn phim với nên là một trong phần nhập bài bác luyện của công ty không?

Nick: Có, tiếp sau đó nhập tuần cho tới, Shop chúng tôi tiếp tục thao tác làm việc bám theo group và thảo luận về chủ thể này nhập lớp.

Long: Nghe có vẻ như thú vị. Quý khách hàng hoàn toàn có thể coi đoạn phim rất nhiều lần và cũng hoàn toàn có thể lần tìm kiếm thêm thắt vấn đề tận nhà.

Nick: Quý khách hàng thưa đích thị. Tôi ko xuất sắc biên chép bài bác bên trên lớp, chúng ta biết đấy. Vì vậy, tôi mến cơ hội học tập này rộng lớn. Nó mang đến tôi thời cơ thảo luận với chúng ta nằm trong lớp, những người dân hoàn toàn có thể với ý tưởng phát minh ban sơ về chủ thể này.

Long: Giáo viên của công ty với thông thường đòi hỏi chúng ta sẵn sàng tư liệu trong nhà và thảo luận bên trên lớp ko, Nick?

Nick: Có, cô ấy với. Chúng tôi đang được triển khai thật nhiều dự án công trình chung Shop chúng tôi hiểu bài học kinh nghiệm rộng lớn. Cách học tập này, cái nhưng mà chung Shop chúng tôi trấn áp chất lượng rộng lớn việc học tập của tôi, khá hữu ích.

Long: Quý khách hàng thiệt như ý. Các nghề giáo của tôi dùng những cách thức giảng dạy dỗ rất rất truyền thống cuội nguồn ở ngôi trường tôi. Tôi ước tôi hoàn toàn có thể test những sinh hoạt tiếp thu kiến thức mới mẻ này.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

 2. Read the conversation again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Đọc lại đoạn đối thoại và ra quyết định coi những câu sau là đích thị (T) hoặc sai (F).)

T

F

1. Nick is preparing for his next geography class.

   

2. Nick’s note taking skills are quite good.

   

3. Nick’s class is working on many projects now.

   

Lời giải chi tiết:

1. T

Nick is preparing for his next geography class.

(Nick đang được sẵn sàng mang đến lớp học tập địa lý tiếp theo sau của tôi.)

Thông tin:

Long: So, is watching the đoạn phim part of your homework?

(Vậy coi đoạn phim với nên là một trong phần nhập bài bác luyện của công ty không?)

Nick: Yes, then next week, we’ll work in groups and discuss the topic in class.

(Có, tiếp sau đó nhập tuần cho tới, Shop chúng tôi tiếp tục thao tác làm việc bám theo group và thảo luận về chủ thể này nhập lớp.)

2. F

Nick’s note taking skills are quite good.

(Kỹ năng biên chép bài bác của Nick tương đối tốt.)

Thông tin:

Nick: You’re right. I’m not good at taking notes in class, you know.

(Bạn thưa đích thị. Tôi ko xuất sắc biên chép bài bác bên trên lớp, chúng ta biết đấy.)

3. T

Nick’s class is working on many projects now.

(Lớp của Nick hiện giờ đang triển khai nhiều dự án công trình.)

Thông tin: 

Nick: Yes, she does. We’re doing a lot of projects that help us understand the lessons better.

(Có, cô ấy với. Chúng tôi đang được triển khai thật nhiều dự án công trình chung Shop chúng tôi hiểu bài học kinh nghiệm rộng lớn.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

 3. Match the verbs with the nouns vĩ đại make phrases in 1.

(Ghép những động kể từ với danh kể từ sẽ tạo trở thành những cụm kể từ nhập bài bác 1.)

Xem thêm: cảm nhận bài thơ quê hương

1. upload

a. notes

2. do

b. a video

3. find

c. a project

4. take

d. information

Phương pháp giải:

upload (v): đăng, vận chuyển lên

do (v): làm, thực hiện

find (v): tìm kiếm

take (v): làm

Lời giải chi tiết:

upload a video: đăng đoạn phim lên

do a project: làm dự án

find information: tìm lần thông tin

take notes: ghi bài bác, ghi chú

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Complete each of the following sentences with ONE word from the conversation.

(Hoàn trở thành từng câu sau với MỘT kể từ nhập cuộc đối thoại.)

1. Nick is watching the đoạn phim _______ his geography teacher uploaded on Eclass.

2. This way of learning gives him a chance vĩ đại discuss with his classmates, ______ may have original ideas on the topic.

3. They are doing a lot of projects _______ help them understand the lessons better.

4. That way of studying, _______ gives them more control over their own learning, is quite useful.

Lời giải chi tiết:

1. that

2. who

3. that

4. which

1. Nick is watching the đoạn phim that his geography teacher uploaded on Eclass.

(Nick đang được coi đoạn đoạn phim nhưng mà nghề giáo địa lý của anh ý ấy vẫn vận chuyển lên bên trên Eclass.)

2. This way of learning gives him a chance vĩ đại discuss with his classmates, who may have original ideas on the topic.

(Cách học tập này chung anh ấy với thời cơ thảo luận với chúng ta nằm trong lớp, những người dân hoàn toàn có thể với những ý tưởng phát minh ban sơ về chủ thể này.)

3. They are doing a lot of projects that help them understand the lessons better.

(Họ đang khiến thật nhiều dự án công trình chung chúng ta hiểu bài bác rộng lớn.)

4. That way of studying, which gives them more control over their own learning, is quite useful.

(Cách học tập nhưng mà chung chúng ta trấn áp chất lượng rộng lớn việc học tập của tôi thì khá hữu ích.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Language

  1. Listen and repeat. Pay attention vĩ đại the stressed words in bold in the sentences. 2. Read and underline the stressed words in the sentences. Then practise reading them. 1. Match the words and phrases with their meanings. 2. Complete the sentences with the words and phrases in 1. 1. Match the two parts vĩ đại make complete sentences. 2. Join the following sentences. Use who, that, which or whose. Add commas where necessary.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Reading

  1. Work in pairs. Look at the photos and answer the questions. 2. Read the texts. What are the two students talking about? Choose the correct answer. 3. Read the texts again and decide who mentions the following by putting a tick (✓) in the correct box. 4. Work in pairs. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Speaking

  1. Put the advantages and disadvantages of online learning from the box into suitable categories. You may add more vĩ đại each category. 2. Work in groups. Each group chooses vĩ đại be either For or Against online learning. Discuss and provide explanations vĩ đại tư vấn your side. Use the table below vĩ đại note your ideas. 3. Work with a classmate from the opposite group. Discuss your opinions about online learning. Use your notes in 2.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Listening

  1. Work in pairs. Tick (✓) what you often tự vĩ đại prepare before a new lesson. 2. Listen vĩ đại the first part of the conversation between a teacher and her students, then answer the following questions. 3. Listen vĩ đại the second part of the conversation and complete the flow chart with no more than thở TWO words. 4. Work in groups. Discuss the questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Writing

  1. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the benefits of blended learning. 2. Work in groups. Use the benefits in 1 and your own ideas vĩ đại complete the following outline. 3. Use the outline in 2 and expressions below vĩ đại write a paragraph (120 - 150 words) about the benefits of blended learning.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi đông bắc là

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết chung học viên học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.