thực hiện các thí nghiệm sau

Đáp án C

- Điều kiền nhằm xẩy ra làm mòn năng lượng điện hóa là:

Bạn đang xem: thực hiện các thí nghiệm sau

+ Có những cặp năng lượng điện đặc biệt không giống nhau về thực chất, rất có thể là sắt kẽm kim loại – sắt kẽm kim loại, sắt kẽm kim loại – phi kim. Kim loại sinh hoạt mạnh rộng lớn vào vai trò đặc biệt âm và bị làm mòn.

+ Các cặp năng lượng điện đặc biệt nên xúc tiếp thẳng hoặc con gián tiếp cùng nhau trải qua thừng dẫn.

+ Các năng lượng điện đặc biệt nên nằm trong xúc tiếp với cùng một hỗn hợp hóa học năng lượng điện li.

(1) Xảy đi ra quy trình làm mòn năng lượng điện hóa: Fe + CuCl2FeCl2 + Cu

- Khi Cu giải tỏa đi ra dính vào thanh Fe thì tạo hình vô số cặp pin năng lượng điện hóa Fe – Cu.

+ Tại đặc biệt âm (anot) xẩy ra sự lão hóa Fe:

+ Tại đặc biệt dương (catot) xẩy ra sự khử Cu2+:

(2) Xảy đi ra quy trình làm mòn hóa học: Fe + 2FeCl3 →3FCl2

(3) Vừa xẩy ra quy trình làm mòn năng lượng điện hóa và quy trình làm mòn hóa học:

+ Quá trình làm mòn chất hóa học : Fe + HCl → FeCl2+H2.

+ Quá trình làm mòn năng lượng điện hóa tương tự động như 2.

(4) Không xẩy ra quy trình làm mòn, pt phản ứng:

FeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgCl

(5) Cho thép (hợp kim của Fe và C) nhập hỗn hợp HCl xuất hiện nay sự làm mòn năng lượng điện hóa:

- Anot là Fe bên trên anot xẩy ra sự lão hóa Fe: Fe → Fe2+ + 2e

- Catot là C bên trên anot xẩy ra sự khử H+: 2H2O + 2e → 2OH + H2

Vậy, sở hữu 3 thử nghiệm tuy nhiên Fe ko xẩy ra quy trình làm mòn năng lượng điện hóa là (1), (3) và (5).

Câu 4:

Cho những hóa học sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeS2, FeCO3, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe(NO3)3 theo lần lượt ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng. Số phương trình phản xạ lão hóa – khử là:

A. 7.

B. 9.

Xem thêm: phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn

C. 6.

D. 8.

Câu 5:

Cho m gam lếu ăn ý bột X bao gồm FexOy, CuO và Cu (x, hắn nguyên vẹn dương) nhập 600 ml hỗn hợp HCl 1M, nhận được hỗn hợp Y (không chứa chấp HCl) và sót lại 6,4 gam sắt kẽm kim loại ko tan. Cho Y ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3, nhận được 102,3 gam kết tủa. lõi những phản xạ đều xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m gần nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 27,5.

B. 34,1.

C. 29,1.

D. 22,7.

Câu 6:

Cho khí CO dư trải qua lếu ăn ý bao gồm Fe2O3, CuO, Al2O3 , MgO nung rét mướt. Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn gồm

A. Fe, Cu, Al2O3, MgO

B. Cu, Al, Mg, Fe

C. Fe, Cu, Al, MgO                                             

Xem thêm: quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa

D. FeO, Cu, Al2O3, Mg