there are usually a lot of job

Câu hỏi:

22/03/2020 38,624

A. shortlisted       

Bạn đang xem: there are usually a lot of job

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức về kể từ vựng

A. shortlist /'ɔ:rtlɪst/ (n): lọt được vào danh sách

B. list /lɪst/ (v): liệt kê

C. screen /skri:n/ (v): sàng lọc

D. test /test/ (v): đánh giá, demo nghiệm

Tạm dịch: Thường sở hữu không ít người dò xét việc ứng tuyển ứng cử vào trong 1 địa điểm. Nhưng có một vài ba vô số chúng ta được lọt được vào list vô cuộc phỏng vấnn

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

She did a funny little curtsy which Josh and Silver couldn't help _____ at.

A. laugh .   

B. laughing 

C. to tướng laugh 

D. to laughing

Câu 2:

Viet Nam has kept a variety of superstitious _____ about daily activities.

A. believe   

B. believing          

C. beliefs     

D. believable

Câu 3:

Every week, his mother goes to tướng _____ university to tướng visit him while my mother has never come to tướng visit bủ since I went to tướng _____ university.

A. the-0      

B. the-the    

C. 0-0         

D. a-the

Xem thêm: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The book publishing last week is her first novel about a World Heritage Site in Viet Nam.

A. publishing       

B. is   

C. about      

D. Site

Câu 5:

I _____ a xe đạp to tướng school every day but today I _____ to tướng school by bus because it was stolen yesterday.

A. rode - went      

B. ride - am going

C. ride - go

D. is riding - am going

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

It was obvious that the giảm giá was no longer tenable, so sánh we kicked it into touch.

A. measure it        

B. mention it         

C. forgot it 

D. approved it

Câu 7:

Many of the people who attended Major Gordon's funeral _____ him for many years.

A. didn't see         

B. wouldn't see     

C. haven't seen     

Xem thêm: điểm bão hòa co2 là thời điểm

D. hadn't seen