their chances of success are small

Câu hỏi:

23/03/2020 14,646

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: their chances of success are small

Their chances of success are small.

A. It’s not very likely that they will succeed 

Đáp án chủ yếu xác

B. They will definitely be successful 

C. It’s very likely that they will succeed 

D. They won’t have any chances of being successful

Đáp án A.

Nghĩa câu gốc: Cơ hội thành công xuất sắc của mình là rất rất nhỏ.

Đáp án A đem nghĩa tương tự: Rất không tồn tại kỹ năng rằng bọn họ tiếp tục thành công xuất sắc.

Các đáp án còn sót lại truyền đạt sai nghĩa gốc:

C. It’s very likely that they will succeed: Rất đem khả năng rằng họ tiếp tục trở thành công.

B. They will definitely be successful: Họ chắc hẳn rằng tiếp tục thành công xuất sắc.

D. They won’t have any chances of being successful: Họ tiếp tục không tồn tại thời cơ thành công xuất sắc này đâu.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Every day I  up at 6 o’clock, ________ breakfast at seven o’clock and ______ for work at 8 o’clock

A. get- eat- leave

B. have got- eating- leaving 

C. got- ate- left

D. will get- have eaten- left

Câu 2:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Reading the story of the ________ having her dress torn off in the lift reminded meof my friend’s wedding.

A. groom

B. bride

C. celibate

D. groomsman

Câu 3:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The Games really became a festival that impressed sports ________.

A. enthusiasts

B. enthusiasm

Xem thêm: chuyên đề lý 10 chân trời sáng tạo

C. enthuse

D. enthusiastic

Câu 4:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

On behalf of the referees and athletes, referee Hoang Quoc Vinh and shooter Nguyen Manh Tuong swore lớn an oath of”__________, Honesty and Fair Play”.

A. Performance

B. Delegation

C. Participation

D. Solidarity

Câu 5:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The road is _______ .

A. sánh slippery that we drove fast

B. sánh slippery for us lớn drive fast 

C. too slippery for us lớn drive

D. too slippery that we can't drive fast.

Câu 6:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Is Miss Wilson very fond _____ French food? - No, she is not used ______ having French food.

A. over / with

B. of / to 

C. off / for

D. in / about

Đáp Án B.

- To be fond of with something: Hài lòng, yêu thích với cái gì
- Cấu trúc “Be used lớn with something/V-ing”, tức là thân quen dần dần với việc gì.
Dịch câu: Cô Wilson rất rất quí món ăn Pháp đích thị không? Không, cô ấy ko thân quen món ăn Pháp lắm.

Câu 7:

Mark the Setter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

In the 22nd SEA Games in 2003, the country _________ the competition with 340 medals, including 156 golds, 91 silvers and 93 bronzes.

A. defended

B. cost

C. topped

Xem thêm: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

D. ranked