skills 2 unit 3 lớp 9


3. Which of the following expressions are more likely đồ sộ be used by Miss Sweetie when she gives advice?

Tổng phù hợp đề thi đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: skills 2 unit 3 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Task 1a. Listen đồ sộ an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine.

(Nghe bài bác phỏng vấn cô Sweetie, phân mục tiếng răn dạy của tập san 4Teen. )

Phương pháp giải:

Tapescripts:

Interviewer:.. .So how tự you lượt thích this work?

Miss Sweetie: Oh very much. I feel lượt thích I'm living my teenage years again! ( laugh) But really, it's great that I can help our dear readers in this way

Interviewer: Do you find it difficult đồ sộ give advice?

Miss Sweetie: Well, yes... I take time đồ sộ think of the best possible advice that I can give. I think it's most important that we put ourselves r other people's shoes.

Interviewer: So it's about being able đồ sộ empathise...

Miss Sweetie: Exactly. But even so sánh, we also need đồ sộ be very careful about how đồ sộ put the advice into words. We need đồ sộ be sensitive... It's not only -about giving the best solution, it's also about helping the person get over negative feelings. For example, I often use ‘It might be a good idea đồ sộ...’ rather phàn nàn ‘You ought đồ sộ..Or perhaps ‘I think you should...’ for u sounds much better phàn nàn ‘You must.’

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: … Vậy các bạn quí việc làm này như vậy nào?

 Sweetie: Ôi, thật nhiều. Tôi cảm nhận thấy như tôi đang được sinh sống trong thời gian thiếu hụt niên của tôi một chuyến nữa![cười]). Nhưng thực sự, thiệt tuyệt Lúc tôi hoàn toàn có thể hùn fan hâm mộ thân mật yêu thương của Cửa Hàng chúng tôi Theo phong cách này.

Người phỏng vấn: Bạn với cảm nhận thấy trở ngại Lúc thể hiện tiếng khuyên?

 Sweetie: À, vâng ... tôi dành riêng thời hạn nhằm nghĩ về về tiếng răn dạy hữu ích nhất nhưng mà tôi hoàn toàn có thể thể hiện. Tôi nghĩ về điều cần thiết nhất là Cửa Hàng chúng tôi bịa đặt bản thân nhập địa điểm của những người không giống.

Người phỏng vấn: Vì vậy, này đó là về sự việc hoàn toàn có thể thông cảm ...

 Sweetie: Chính xác. Nhưng trong cả vì vậy, Cửa Hàng chúng tôi cũng rất cần được vô cùng cẩn trọng về phong thái đem tiếng răn dạy nhập tiếng thưa. Chúng tao rất cần được nhạy bén ... Đó không chỉ có là biện pháp rất tốt, nhưng mà còn hỗ trợ người cơ băng qua những xúc cảm xấu đi. Ví dụ: tôi hay được sử dụng ‘Có thể là 1 trong những ý tưởng phát minh hay…” chứ không ‘Bạn nên…’. Hoặc có lẽ rằng 'Tôi nghĩ về chúng ta nên ...' với tôi nghe hoặc hơn thế nhiều đối với ‘Bạn phải…’.

Quảng cáo

Bài 1 b

b. Choose the best answer. 

(Chọn câu vấn đáp chính nhất.)

1. Miss Sweetie likes/doesn’t like her work as an advice columnist.

2. She is in/no longer in her adolescence.

3. She thinks giving advice đồ sộ people is easy/not easy.

4. It takes time/doesn’t take time for her đồ sộ come up with a piece of advice.

5. She thinks đồ sộ give good advice we need/don’t need to empathise with people.

Lời giải chi tiết:

1. likes

2. no longer in

3. not easy

4. takes time

5. need

 

1. Miss Sweetie likes her work as an advice columnist.

(Cô Sweetie quí việc làm của cô ấy ấy như 1 ngôi nhà tư vấn.)

2. She is no longer in her adolescence.

(Cô ấy không thể ở nhập tuổi tác thanh niên của cô ấy ấy.)

3. She thinks giving advice đồ sộ people is not easy.

(Cô nghĩ về tư vấn mang lại quý khách là rất khó.)

4. It takes time for her đồ sộ come up with a piece of advice.

(Cô ấy tốn thời hạn để mang đi ra một tiếng răn dạy.)

5. She thinks đồ sộ give good advice we need to empathise with people.

(Cô ấy nghĩ về để mang đi ra được tiếng răn dạy chất lượng tốt tất cả chúng ta cần thiết đồng cảm với quý khách.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2: Answer the questions. 

(Trả tiếng những thắc mắc.)

1. What are the two things that Miss Sweetie likes about her work?

(Hai điều nhưng mà cô Sweetie quí về việc làm của tôi là gì?)

2. What did she say was most important when giving others advice?

(Cô ấy thưa gì là cần thiết nhất lúc cho tất cả những người không giống tiếng khuyên?)

3. Why does she think the language used for giving advice is also important?

(Tại sao cô ấy cho rằng ngôn từ được dùng để mang đi ra tiếng răn dạy cũng quan tiền trọng?)

Lời giải chi tiết:

1. She feels lượt thích she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.

(Cô ấy cảm nhận thấy như cô ấy đang được sinh sống trong thời gian tuổi tác thiếu hụt niên một đợt nữa, và cô ấy quí hỗ trợ fan hâm mộ bằng phương pháp mang lại bọn họ tiếng răn dạy.)

2. She said it's most important that we put ourselves in other people's shoes.

(Cô ấy thưa điều cần thiết nhất là Cửa Hàng chúng tôi bịa đặt bản thân nhập địa điểm của những người không giống.)

3. Because language should be used sensitively so sánh that the person can get over the negative feelings.

(Bởi vì như thế ngôn từ nên được dùng một cơ hội mẫn cảm nhằm người cơ hoàn toàn có thể băng qua xúc cảm xấu đi.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Which of the following expressions are more likely đồ sộ be used by Miss Sweetie when she gives advice?

Xem thêm: having finished their work the workers expected to be paid

(Cụm này tại đây với kĩ năng được cô Sweetie người sử dụng Lúc thể hiện tiếng răn dạy.)

1. ‘You ought đồ sộ talk đồ sộ her.’

('Bạn nên thì thầm với cô ấy.')

2. ‘I think you should talk đồ sộ her.’

('Tôi nghĩ về chúng ta nên thưa với cô ấy.')

3. ‘You must talk đồ sộ her.’

('Bạn cần thưa với cô ấy.')

4. ‘You have đồ sộ talk đồ sộ her.’

('Bạn cần thưa với cô ấy.')

5. ‘It might be a good idea đồ sộ talk đồ sộ her.’

('Đó hoàn toàn có thể là 1 trong những ý tưởng phát minh hoặc Lúc thì thầm với cô ấy.')

Lời giải chi tiết:

1. No

2. Yes

3. No

4. No

5. Yes

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Look at 2, A Closer look 1 and give one piece of advice đồ sộ each student 

(Nhìn nhập bài bác 2 phần A Closer Look 1 và thể hiện tiếng răn dạy cho từng học viên.)

Example: (Ví dụ)

A. Have you thought about asking a friend who is confident about maths đồ sộ help you? Perhaps you just need a little more practice.

(Bạn tiếp tục nghĩ về cho tới việc nhờ một người các bạn thoải mái tự tin về toán học tập hùn bản thân chưa? Có lẽ các bạn chỉ việc rèn luyện nhiều hơn nữa một chút ít.)

Lời giải chi tiết:

B. I know how you feel, but I don't think you should worry about this change. It's normal, and it shows that you're growing up.

(Tôi biết các bạn cảm nhận thấy thế này, tuy nhiên tôi ko nghĩ về chúng ta nên lo ngại về sự việc thay cho thay đổi này. Nó là thông thường, và nó đã cho thấy các bạn đang được phát triển.)

C. If I were you, I wouldn't have too high expectations. I would tự my best in the exam, but I don't think it's a good idea đồ sộ feel so sánh stressed.

(Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục không tồn tại kỳ vọng vượt lên cao. Tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện rất tốt nhập kỳ thi đua, tuy nhiên tôi ko nghĩ về cảm nhận thấy vượt lên stress là vấn đề chất lượng tốt.)

D. Have you thought about telling this đồ sộ your parents? They might think of a good solution đồ sộ help you.

(Bạn với nghĩ về về kể việc này với phụ huynh không? Họ hoàn toàn có thể nghĩ về đi ra một biện pháp chất lượng tốt để giúp đỡ các bạn.)

E. It might help đồ sộ consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one.

(Có lẽ tiếp tục hữu ích Lúc suy nghĩ phân tách trách nhiệm rộng lớn này trở nên những trách nhiệm nhỏ rộng lớn và tiếp sau đó giải quyết và xử lý từng cái một.)

F. It might be a good idea đồ sộ talk about this đồ sộ someone. Have you thought about turning đồ sộ your teacher for help?

(Nó hoàn toàn có thể là 1 trong những ý tưởng phát minh hoặc Lúc nói tới điều này với ai cơ. Quý khách hàng với nghĩ về về sự việc nhờ việc hỗ trợ của nghề giáo của người tiêu dùng không?)

Bài 5 a

Video chỉ dẫn giải

Task 5. a. Write a short note đồ sộ Miss Sweetie đồ sộ her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 đồ sộ you. Sign the letter with a made-up name not your real name.

(Viết 1 đoạn cộc cho tới cô Sweetie van tiếng răn dạy về yếu tố gặp gỡ ở ngôi trường hoặc với bè bạn bản thân. Sử dụng "Xin tiếng khuyên" tại phần Skills 1 trang 32. Kí vì như thế thương hiệu ko cần thương hiệu thiệt.)

Lời giải chi tiết:

Dear Miss Sweetie,

I am in grade 9 at a school in the đô thị. I love my school, my teacher and my parents. But this year, I have đồ sộ learn too much. My parents want u đồ sộ become an engineer so sánh I must try my best đồ sộ enter the best university. Beside that, I have đồ sộ travel far đồ sộ learn English. My weekend is also fully booked with music class, swimming class... I tự not have time for myself. I tự not know how đồ sộ tell with my parents about this problem. Could you give u some advice about this?

Tạm dịch:

Cô Sweetie thân mật mến,

Cháu đang được học tập lớp 9 bên trên 1 ngôi trường nhập TP.HCM. Cháu yêu thương ngôi trường, nghề giáo và ba mẹ bản thân. Nhưng trong năm này, con cháu cần học tập thật nhiều. Thầy u ham muốn con cháu phát triển thành kĩ sư vì vậy con cháu cần nỗ lực rất là nhằm nhập được ngôi trường ĐH rất tốt. Bên cạnh cơ, con cháu còn cần ra đi nhằm học tập giờ đồng hồ Anh. Ngày vào ngày cuối tuần của con cháu kín lịch với lớp học tập nhạc, học tập tập bơi... Cháu không tồn tại thời hạn dành riêng cho bạn dạng thân mật. Cháu ko biết làm thế nào nhằm thưa với phụ huynh bản thân về yếu tố này.

Bài 5 b

5b. As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note. Write a short answer (2-3 sentences) đồ sộ give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help.

(Cả lớp hội tụ những chú quí và thực hiện 1 cái chú quí không giống. Viết 1 câu vấn đáp cộc gọn gàng (2 - 3 câu) để mang đi ra tiếng răn dạy về yếu tố. Sử dụng mục " Đưa tiếng khuyên" nhằm thực hiện.)

Lời giải chi tiết:

I think you should talk đồ sộ your parents about this situation and tell them about what you really want. About your schedule, you should ask your parents đồ sộ rearrange it so sánh that you can have time đồ sộ relax. That must be better for not only your physical but also mental health.

(Cô nghĩ về con cháu nên thì thầm với phụ huynh về trường hợp này và thưa mang lại bọn họ biết điều nhưng mà con cháu thực sự mong ước. Còn về lịch học tập, con cháu nên ý kiến đề xuất phụ huynh bố trí lại nhằm nhưng mà con cháu hoàn toàn có thể với thời hạn thư giãn và giải trí. Điều này sẽ chất lượng tốt mang lại không chỉ có sức mạnh thể hóa học mà còn phải mang lại sức mạnh ý thức của con cháu.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Looking back Unit 3 trang 34 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  3. Give at least two examples for each of these sets of skills. Đưa đi ra tối thiểu 2 ví dụ cho từng kĩ năng sau

 • Project Unit 3 trang 35 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng phù hợp bài bác tập luyện phần Project Unit 3 Trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng phù hợp những bài bác tập luyện phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Communication Unit 3 trang 31 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng phù hợp những bài bác tập luyện phần Communication Trang 30 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Đọc lại đoạn đối thoại tại phần Getting Started. Gạch chân những câu trần thuật, viết lách lại câu thẳng nhưng mà Mai thưa với Phúc và phụ huynh cô ấy.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: cảm nhận bài thơ quê hương

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.