skills 2 unit 10 lớp 8Lời giải bài bác tập luyện Unit 10 lớp 8 Skills 2 trang 110, 111 nhập Unit 10: Communication in the future Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 10.

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: skills 2 unit 10 lớp 8

Listening

1 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Look at the pictures. Complete the word / phrase for each picture. (Nhìn nhập những tranh ảnh. Hoàn trở thành kể từ / cụm kể từ cho từng bức tranh)

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. carrier pigeon

2. smart watch

3. time machine

4. holography

Giải thích:

1. carrier pigeon: chim người thương câu đem thư

Quảng cáo

2. smart watch: đồng hồ đeo tay thông minh

3. time machine: bộ máy thời gian

4. holography: hình phụ vương chiều

2 (trang 111 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen vĩ đại an announcement about an exhibition. Complete each gap in the agenda with One word or a number. (Nghe một thông tin về một cuộc triển lãm. Hoàn trở thành từng khoảng tầm rỗng tuếch nhập công tác thao tác làm việc với Một kể từ hoặc một số)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. 8:20

2. First

3. Modern

4. 10:15

5. Cinema

Nội dung bài bác nghe:

Hi students, here's our plan for the exhibition tomorrow morning. First, the opening ceremony is at the main hall. We'll listen vĩ đại Doctor Lam introduce the exhibition. The ceremony starts at 8:30 AM, sánh remember vĩ đại meet bầm at the main hall by 8:20. Next, we'll visit the history section.

Quảng cáo

It's on the 1st floor. You'll see pictures of different ways people communicated in the past, such as smoke signals and carrier pigeons. We'll be there from 9:15 vĩ đại 10:00. Then we'll move vĩ đại the Modern Times section. It's in the tech room. You will see devices with Internet connections lượt thích smartphones and smartwatches. I'm sure you'll lượt thích it very much.

But we can only spend an hour there, from 10:15 vĩ đại 11:15. Finally, we'll watch an animated film in the cinema room. The film is about communication devices in the future, lượt thích personal translation machines and holography. We must be at the cinema room by 11:30 AM now.

Hướng dẫn dịch:

Xin xin chào những em, đấy là plan của tất cả chúng ta cho tới buổi triển lãm nhập sáng sủa mai. Trước hết là lễ mở đầu bên trên chánh năng lượng điện. Chúng tớ tiếp tục nghe bác bỏ sĩ Lâm trình làng về cuộc triển lãm. Buổi lễ chính thức khi 8:30 sáng sủa, chính vì vậy hãy lưu giữ bắt gặp tôi bên trên sảnh chủ yếu trước 8:20. Tiếp theo đòi, tất cả chúng ta tiếp tục truy vấn phần lịch sử hào hùng.

Nó trên tầng 1. Quý khách hàng tiếp tục thấy hình hình ảnh về những cơ hội không giống nhau tuy nhiên loài người tiếp xúc nhập vượt lên khứ, ví dụ như tín hiệu sương và chim người thương câu đem thư. Chúng tôi tiếp tục ở cơ kể từ 9:15 cho tới 10:00. Sau cơ, tất cả chúng ta tiếp tục đem sang trọng phần Modern Times. Nó ở nhập chống nghệ thuật. Quý khách hàng tiếp tục thấy những khí giới với liên kết Internet như điện thoại thông minh lanh lợi và đồng hồ đeo tay lanh lợi. Tôi chắc chắn là rằng các bạn sẽ quí nó thật nhiều.

Nhưng Cửa Hàng chúng tôi chỉ rất có thể dành riêng một giờ ở cơ, kể từ 10:15 cho tới 11:15. Cuối nằm trong, tất cả chúng ta tiếp tục coi một bộ phim truyện phim hoạt hình nhập chống chiếu phim. Sở phim nói tới những khí giới liên hệ nhập sau này, như máy thông dịch cá thể và hình ảnh phụ vương chiều. Bây giờ tất cả chúng ta nên xuất hiện ở chống chiếu phim trước 11:30 sáng sủa.

Quảng cáo

3 (trang 111 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again. Circle the correct answer A, B, or C. (Nghe lại. Khoanh tròn trặn câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C)

Bài nghe:

1. Who is making the announcement?

A. A teacher.

B. Astudent

C. Dr Lam.

2. What is in the History section?

A. An introductory talk.

B. A documentary.

C. Many pictures.

3. What is NOT true about the Modern Time section?

A. Students won't lượt thích this section.

B. It shows smart devices.

C. They will be there for one hour.

4. What will the film in the Cinema Room be about?

A. Super smartwatches.

B. Translation devices for personal use.

C. Telepathy machines.

5. In general, what does the exhibition show?

A. Problems of modern technology.

B. History of smartphones.

C. Means of communication.

Đáp án:

1. A

2. C

3. A

4. B

5. C

Hướng dẫn dịch:

1. Ai là kẻ thể hiện thông báo?

Một nghề giáo.

2. Phần Lịch sử với gì?

Nhiều hình hình ảnh.

3. Điều gì KHÔNG đích thị về phần Thời hiện tại đại?

Học sinh sẽ không còn quí phần này.

4. Sở phim nhập Phòng chiếu phim tiếp tục nói tới điều gì?

Thiết bị dịch cho tới dùng cá thể.

5. Nhìn công cộng, triển lãm trưng bày những gì?

Phương tiện truyền thông.

Xem thêm: cảm nhận bài thơ quê hương

Writing

4 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Match the ideas (a - h) with parts of an outline (1- 4) for a paragraph about a video clip Gọi. (Làm việc theo đòi cặp. Nối những ý (a - h) với những phần của dàn ý (1- 4) cho 1 đoạn văn về một cuộc gọi video)

1. What is it?

2. What are its advantages?

3. What are its disadvantages?

4. Will people use it in the future?

a. a phone Gọi using Internet connection

b. needs a high-speed Internet access

c. saves time because people needn't travel vĩ đại meet

d. transmits live images of the speakers with a webcam or camera on smart devices

e. may spend too much time chatting with each other

f. can be useful for family members and business partners

g. will still be a common tool of communication

h. can see and hear each other in real time

Hướng dẫn dịch:

1. Nó là gì?

2. Ưu điểm của chính nó là gì?

3. Nhược điểm của chính nó là gì?

4. Mọi người tiếp tục dùng nó nhập sau này chứ?

a. một cuộc gọi điện thoại thông minh dùng liên kết Internet

b. cần thiết truy vấn Internet vận tốc cao

c. tiết kiệm chi phí thời hạn vì như thế quý khách không cần thiết phải di chuyển nhằm gặp

d. truyền hình hình ảnh thẳng của diễn thuyết tự webcam hoặc camera bên trên khí giới thông minh

e. rất có thể dành riêng rất nhiều thời hạn chat chit với nhau

f. rất có thể hữu ích cho những member mái ấm gia đình và đối tác chiến lược kinh doanh

g. vẫn tiếp tục là một trong khí cụ tiếp xúc phổ biến

h. rất có thể nhìn và nghe thấy nhau nhập thời hạn thực

Gợi ý:

1. What is it: a, d

2. Advantages: c, f, h

3. Disadvantages: b, e

4. Will people use it in the future: g

5 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write a paragraph (80 - 100 words) vĩ đại describe a way of modern communication. You can use the ideas in 4 or your own ideas. (Viết một quãng văn (80 - 100 từ) nhằm tế bào mô tả một cơ hội tiếp xúc tân tiến. Quý khách hàng rất có thể dùng những ý tưởng phát minh nhập 4 hoặc ý tưởng phát minh của riêng rẽ bạn)

Gợi ý:

Have you ever asked yourself what ways of communication you will be using in the future?

I strongly believe there will be huge changes in the way we communicate.

Presently, we often meet face-to-face, send emails or chat online vĩ đại work on our group projects.

But it’s possible that in the year 2030, we’ll be having video clip conferences with 3 chiều images and Hololens Virtual Reality Glasses vĩ đại interact with these people.

When we want vĩ đại ask our friends vĩ đại get some drinks, we often tương tác them by phone or social truyền thông media.

However, in trăng tròn years, super-smart phones, which can read your thoughts and automatically transfer them into text or voice messages, will be replacing those methods.

Besides, I guess telepathy will be especially popular then.

And I bet in 40 years, we will be able vĩ đại understand what our pets are thinking with the help from some smart devices.

That will certainly be very amazing!

Hướng dẫn dịch:

Bạn đang được lúc nào tự động chất vấn bản thân tiếp tục dùng những cơ hội tiếp xúc nào là nhập sau này chưa?

Tôi thực sự tin cẩn rằng sẽ có được những thay cho thay đổi rộng lớn nhập cơ hội tất cả chúng ta tiếp xúc.

Hiện bên trên, Cửa Hàng chúng tôi thông thường họp mặt thẳng, gửi gmail hoặc chat chit trực tuyến nhằm thao tác làm việc trong những dự án công trình group của tôi.

Nhưng rất có thể là nhập năm 2030, tất cả chúng ta tiếp tục tổ chức triển khai hội nghị truyền hình với hình hình ảnh 3 chiều và Kính thực tiễn ảo Hololens nhằm tương tác với những người dân này.

Khi mong muốn rủ bè bạn lên đường hấp thụ nước, tất cả chúng ta thông thường contact với bọn họ qua loa điện thoại thông minh hoặc social.

Tuy nhiên, nhập hai mươi năm nữa, những dế yêu siêu lanh lợi, rất có thể nắm rõ tâm lý của người tiêu dùng và tự động hóa đem bọn chúng trở thành lời nhắn văn bạn dạng hoặc lời nhắn thoại, tiếp tục thay cho thế những cách thức cơ.

Bên cạnh cơ, tôi đoán thần phó cơ hội cảm tiếp tục đặc biệt quan trọng thịnh hành tiếp sau đó.

Và tôi cá là nhập 40 năm nữa, tất cả chúng ta tiếp tục rất có thể nắm rõ thú nuôi của tôi đang được suy nghĩ gì với việc trợ chung của một số trong những khí giới lanh lợi.

Điều cơ chắc chắn là tiếp tục tuyệt vời lắm vời!

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 10

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 (trang 106, 107)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Communication (trang 108, 109)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 1 (trang 109, 110)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Looking Back (trang 112)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Project (trang 113)

Xem thêm thắt tiếng giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ với đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: tóm tắt bầy chim chìa vôi

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-10-communication.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học