she sent me a letter

Câu hỏi:

30/03/2020 58,395

A. polite              

Bạn đang xem: she sent me a letter

Đáp án chủ yếu xác

B. politeness                  

Đáp án A

Vị trí trống không cần thiết tính kể từ vô cụm danh từ

A. polite (adj) lịch sự

B. politeness (n) sự lịch sự

C. politely (adv) một cơ hội lịch sự

D. impoliteness (n) sự bất lịch sự

Dịch nghĩa: Cô ấy đang được gửi mang lại tôi một lá thư nhã nhặn cảm ơn tiếng mời mọc của tôi.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Despite many recent _______ advances, there are parts where schools are not equipped with computers.

A. technologist    

B. technological    

C. technologically          

D. technology

Câu 2:

The International Committee Red Cross has about 12,000 staff members worldwide, about 800 of them working in its Geneva _______.

A. buildings                  

B. factories                    

C. headquarters    

D. companies

Câu 3:

Daisy has such many things to do that she has no time to go out.

A. has                            

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

B. to do                

C. to go                

D. such

Câu 4:

My father used to lớn giving bủ some good advice whenever I had a problem.

A. problem                   

B. giving               

C. whenever                   

D. some good advice

Câu 5:

Miss White quý phái very ______ at my birthday buổi tiệc nhỏ last night.

A. Beautifully               

B. Beautify                    

C. beauty             

D. Beautiful

Câu 6:

Choose the option which is CLOSEST in meaning with the underlined one.

There were so sánh many members of the political buổi tiệc nhỏ who had gone against the leader that he resigned.

A. invited            

B. opposed                    

C. insisted            

Xem thêm: một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật

D. apposed