she probably buys this house next week

Câu hỏi:

15/08/2021 30,089

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

Bạn đang xem: she probably buys this house next week

She probably buys this house next week.

A. She doesn't have đồ sộ buy this house next week.

B. She may buy this house next week.

Đáp án chủ yếu xác

C. She should buy next house next week.

D. She must buy this house next week.

Đáp án B

Câu gốc: Cô ấy có lẽ rằng tiếp tục mua sắm tòa nhà này vô tuần cho tới.

A. Cô ấy ko cần mua sắm tòa nhà này vô tuần cho tới. sai nghĩa

B. Cô ấy rất có thể mua sắm tòa nhà này vô tuần cho tới.

C. Cô ấy nên chọn mua tòa nhà tiếp sau vô tuần cho tới. sai nghĩa

D. Cô ấy cần mua sắm tòa nhà này vô tuần cho tới sai nghĩa

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

If the examiner can't make sense of what your essay is about, you'll get the low mark.

A. communicate

B. estimate

C. declare

D. understand

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is combines each pair of sentences in the following questions.

It is such an interesting book. I have read it three times.

A. Such was the interesting book that I have read it three times.

B. Such interesting was book that I have read it three times.

C. Should the book be interesting, I have read it three times.

D. Only if it is an interesting book have I read it three times.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

Linda and Peter are talking about safe driving.

~ Linda: "I think drink-driving should be severely punished.”

~ Peter"............ It may cause accidents or even deaths.”

A. I don't understand what you mean.

B. I don't think sánh.

C. I absolutely agree with you.

D. You must be kidding.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

“I bought these books last week”. He said

A. He said he had bought these books last week.

B. He said he had bought those books the week before.

C. He said he bought these books last week.

D. He said he bought these books the week before.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It was an interested book that I bought at Ngoc Binh Store last Sunday

A. interested

B. last Sunday

C. at

D. that

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

_______ they tự not have much experience, their applications have been approved.

A. So that

B. Although

C. Because

Xem thêm: unit 9 a first aid course

D. As soon as