right after the boy got out of his house it started to rain heavily

Câu hỏi:

15/04/2020 48,640

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

Bạn đang xem: right after the boy got out of his house it started to rain heavily

Right after the boy got out of his house, it started to tát rain heavily.

A. Not until it started to tát rain heavily did the boy got out of his house.

B. No sooner had the boy got out of his house phàn nàn it started to tát rain heavily.

Đáp án chủ yếu xác

C. Hardly had it started to tát rain heavily when the boy got out of his house.

D. It had rained heavily before the boy got out of his house.

Kiến thức: Cấu trúc hòn đảo ngữ

Giải thích:

Cấu trúc hòn đảo ngữ:

- No sooner + had + S + V.p.p + phàn nàn + S + V.ed: Ngay Lúc … thì …

= Hardly/Barely/Scarcely + had + S + V.p.p + when/before + S + V.ed

- Not until + clause/ adv of time + Auxiliary + S + V: Đến tận Lúc … thì …

Tạm dịch: Ngay sau thời điểm cậu bé xíu thoát khỏi căn nhà, trời chính thức mưa rộng lớn.

A. Đến Lúc trời chính thức mưa lơn, cậu bé xíu mới mẻ thoát khỏi căn nhà.

B. Ngay sau thời điểm cậu bé xíu thoát khỏi căn nhà thì trời chính thức mưa rộng lớn.

C. Ngay sau thời điểm trời chính thức mưa rộng lớn thì cậu bé xíu thoát khỏi căn nhà.

D. Trời đang được mưa rộng lớn trước lúc cậu bé xíu thoát khỏi căn nhà.

Câu A, C, D sai về nghĩa.

Chọn B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

People should _______ green lifestyle to tát help conserve the natural resources.

A. adopt

B. adapt

C. adjoin

D. adjust

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The children were attracted by the show. It was performed by the animals.

Xem thêm: sách bài tập tiếng anh lớp 7

A. The children were attracted by the show performed by the animals.

B. The children were attracted by the show to tát have been performed by the animals.

C. Performing by the animals, the show attracted the children.

D. The children attracted by the show which was performed by the animals.

Câu 3:

Would you mind _______ these plates a wipe before putting them in the cupboard?

A. making

B. getting

C. doing

D. giving

Câu 4:

We are all too _______ of traditions in our modern world, but they can have a very strong impact on us.

A. dismissing

B. dismissive

C. dismissal

D. dismissed

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Educators are complaining that students rely on social truyền thông media ví much that they lose the ability to tát think critically.

A. decide on

B. insist on

C. depend on

D. dismissed

Xem thêm: lực tương tác giữa hai điện tích

Câu 6:

Digital clocks, however precise, they cannot be perfectly accurate because the earth’s rotation changes slightly over years.