quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền

Câu hỏi:

09/02/2020 88,645

A. 0,06AA : 0,55Aa: 0,36aa 

Bạn đang xem: quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền

B. 0,01AA : 0,95Aa: 0,04aa.

C. 0,04AA : 0,32Aa: 0,64aa

Đáp án chủ yếu xác

D. 0,25AA : 0,59Aa: 0;16aa.

Đáp án C

Quần thể sở hữu cấu tạo DT xAA +yAa +zaa =1

Quần thể cân đối DT thoả mãn công thức: y2=x.z

Quần thể cân đối DT là C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc DT của quần thể ban đầu: 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 mới tự động phối thì cấu tạo DT của quần thể tiếp tục là

A. 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa =1

B. 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,3 5 aa = 1.

C. 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1

D. 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = 1.

Câu 2:

Một quần thể sở hữu 60 thành viên AA; 40 thành viên Aa; 100 thành viên aa. Cấu trúc DT của quần thể sau đó 1 chuyến ngẫu phối là:

A. 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa

B. 0,48 AA: 0,16 Aa: 0,36 aa.

C. 0,16 AA: 0,48 Aa: 0,36 aa

D. 0,16 AA: 0,36 Aa: 0,48 aa.

Câu 3:

Ở người, ren quy toan màu sắc đôi mắt sở hữu 2 alen (A và a), ren quy format tóc sở hữu 2 alen (B và b), ren quy toan group huyết sở hữu 3 alen (IA, IB và IO). Cho biết những ren phía trên những cặp NST thông thường không giống nhau, số loại ren tối nhiều rất có thể được dẫn đến kể từ 3 ren thưa bên trên ở nhập quần thể người là

Xem thêm: một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật

A. 10

B. 24

C. 54

D. 64

Câu 4:

Một quần thể khởi điểm sở hữu cấu tạo DT là: 0,25AA:0,3Aa:0,45aa. Hãy xác lập cấu tạo DT của quần thể ở mới F3 nhập tình huống ngẫu phối:

A. 0,38125AA:0,0375Aa:0,58125   

B. 0,36AA:0,48Aa:0,16aa

C. 0,25AA:0,3Aa:0,45aa  

D. 0,16AA:0,48Aa:0,36aa

Câu 5:

Ở người, bệnh dịch bạch tạng bởi ren d phía trên NST thuờng tạo ra. Những người bạch tạng nhập quần thể cân đối được gặp gỡ với tần số 0,04%. cấu tạo DT của quần thể người thưa bên trên tiếp tục là:

A. 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1 

B. 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1

C. 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1 

D. 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1

Câu 6:

Một quần thể ngẫu phối, alen A quy toan lông lâu năm trội trọn vẹn đối với alen a quy toan lông ngắn; alen B quy toan lông đen thui trội ko trọn vẹn đối với alen b quy toan lông vàng, loại ren Bb mang đến loại hình lông nâu. Hai cặp ren này phía trên 2 cặp NST thông thường. Thế hệ xuất phân phát của quần thể này còn có tần số alen A là 0,2 và tần số alen B là 0,6. Khi quần thể đạt hiện trạng cân đối DT, tuyên bố này tại đây sai về quần thể này?

A. Tần số loại hình lông lâu năm, black color nhập quần thể là 0,3024 

B. Tần số loại ren AaBb là 0,1536

C. Quần thể sở hữu 9 loại loại ren và 6 loại loại hình

Xem thêm: speech is one of the most important

D. Số thành viên lông cụt, gray clolor cướp tỉ lệ thành phần lớn số 1 nhập quần thể