quá trình đô thị hóa làm nảy sinh hậu quả xã hội nào dưới đây

  1. Lớp 12

  2. Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội này bên dưới đây?

hint-header

Cập nhật ngày: 18-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Khánh Linh


Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội này bên dưới đây?

A

Tỉ lệ thiếu thốn việc ở vùng quê cao.

B

Sự phân hóa nhiều nghèo nàn tạo thêm.

C

Sự phân bổ dân sinh sống không được đều.

D

Trình phỏng đô thị mới thấp.

Chủ đề liên quan

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng nhanh chóng trong mỗi năm mới đây đa số do

A

cơ sở hạ tầng khu đô thị cải cách và phát triển.

B

quá trình công nghiệp hóa.

C

gia tăng dân sinh ngẫu nhiên ở trở nên thị cao.

D

di dân kể từ vùng quê đi ra trở nên thị.

Biểu hiện nay này tại đây chứng minh chuyên môn đô thị mới của VN còn thấp?

A

Địa giới những khu đô thị được không ngừng mở rộng.

B

Mức sinh sống dân sinh sống được nâng cấp.

C

Xuất hiện nay nhiều thành phố mới.

D

Cơ sở hạ tầng còn lỗi thời.

Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự cải cách và phát triển kinh tế tài chính VN là

A

tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

B

làm chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

C

tạo việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

D

gây mức độ xay cho tới môi trường xung quanh khu đô thị.

Tác động của khu đô thị hoá cho tới cải cách và phát triển kinh tế tài chính của VN không thể hiện nay ở việc

A

tạo đi ra nhiều việc thực hiện mang đến quần chúng.

B

tăng cường hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm.

C

tạo đi ra sự chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty cải cách và phát triển.

Số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị ở VN trong mỗi năm vừa qua thay cho thay đổi theo đuổi hướng

A

số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị đều tăng.

B

số dân trở nên thị và tỉ lệ thành phần dân trở nên thị đều hạn chế.

C

số dân trở nên thị tăng tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở nên thị hạn chế.

D

số dân trở nên thị hạn chế tuy nhiên tỉ lệ thành phần dân trở nên thị vẫn tăng.

Tác động xấu đi của đô thị mới ở VN không thể hiện nay ở

A

tăng nguy hại thất nghiệp.

B

gia tăng những tệ nàn xã hội.

C

di dân tự tại kể từ vùng quê vô trở nên thị.

D

đô thị hóa bắt nguồn từ công nghiệp hóa.

Tác động tích vô cùng của đô thị mới tới sự chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính ở VN là

A

ở VN với tỉ lệ thành phần dân trở nên thị tăng.

B

các khu đô thị ở VN với qui tế bào ko rộng lớn.

C

các khu đô thị VN triệu tập đa số ở đồng vày.

D

thúc đẩy công nghiệp và công ty cải cách và phát triển.

Phát biểu này tại đây đúng lúc trình bày về sự việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Chủ yếu hèn ở vùng đồng vày và ven bờ biển.

B

Chủ yếu hèn ở vùng đống trung du và miền núi.

C

Chủ yếu hèn ở vùng đống trung du và ven bờ biển.

D

Chủ yếu hèn ở vùng đồng vày và đống trung du.

Phát biểu này tại đây đúng lúc trình bày về sự việc phân bổ con số những khu đô thị ở Việt Nam?

A

Các khu đô thị rộng lớn triệu tập tối đa ở Trung du và miền núi Bắc Sở.

B

Các khu đô thị triệu tập tối đa ở Đông Nam Sở và Bắc Trung Sở.

C

Đồng vày sông Hồng có rất nhiều khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

D

Đông Nam Sở có rất nhiều khu đô thị trực nằm trong Trung ương nhất.

Tác động lớn số 1 của đô thị mới với việc cải cách và phát triển kinh tế tài chính là

Xem thêm: ngày hôm qua đâu rồi

A

tăng thu nhập cho tất cả những người làm việc.

B

tạo thêm thắt nhiều việc thực hiện mang đến làm việc.

C

tạo thị ngôi trường rộng lớn với sức tiêu thụ rộng lớn.

D

thúc đẩy sự chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

Nguyên nhân dẫn cho tới quy trình khu đô thị hoá ra mắt mạnh mẽ và tự tin vô thời hạn qua loa là.

A

Công nghiệp hoá cải cách và phát triển mạnh.

B

Quá trình khu đô thị hoá fake tạo nên, tự động trừng trị.

C

Mức sinh sống của những người dân cao.

D

Kinh tế cải cách và phát triển nhanh chóng.

Đâu là nguyên vẹn nhân đa số thực hiện mang đến tỉ lệ thành phần thị dân ở miền Bắc thấp rộng lớn miền Nam ?

A

hậu trái ngược của cuộc chiến tranh quy trình 1754 - 1975.

B

nhiều khu đô thị rộng lớn được thiết kế ở miền Nam.

C

kinh tế của miền Bắc đa số là nông nghiệp.

D

công nghiệp, công ty miền Nam cải cách và phát triển rộng lớn.

Phần rộng lớn dân sinh sống VN hiện nay sinh sống ở vùng quê do

A

quá trìnhcông nghiệp hóa, đô thị mới ra mắt chậm trễ.

B

có sự di dân kể từ trở nên thị về vùng quê.

C

nông nghiệp là ngành kinh tế tài chính cải cách và phát triển nhất.

D

điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở nên thị.

Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B

Bắc Trung Bộ.

C

Đồng bằng sông Hồng.

D

Đông Nam Bộ.

Nhận xét này tại đây chính với Điểm sáng đô thị mới nước ta?

A

Đô thị hóa VN ra mắt nhanh chóng.

B

Phân phụ vương khu đô thị không được đều trong số những vùng.

C

Trình phỏng đô thị mới cao.

D

Dân trở nên thị cướp tỉ lệ thành phần cao vô số dân.

Đặc điểm này tại đây ko cần là biểu lộ của quy trình khu đô thị hóa?

A

Tỉ lệ dân vùng quê với Xu thế tăng.

B

Dân cư trở nên thị với Xu thế tăng.

C

Dân cư triệu tập vô thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn.

D

Phổ biến đổi rộng thoải mái lối sinh sống trở nên thị.

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt mạnh mẽ và tự tin nhất ở VN vô thời kỳ này sau đây?

A

Pháp nằm trong.

B

1954 - 1975.

C

1975 - 1986.

D

1986 đến giờ.

Phát biểu này tại đây không chính với dân sinh vùng quê và dân sinh trở nên thị nước ta?

A

Cả dân sinh trở nên thị và vùng quê đều tăng.

B

Dân số trở nên thị nhiều hơn nữa vùng quê.

C

Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn vùng quê.

D

Dân số vùng quê nhiều hơn nữa trở nên thị.

Phát biểu này tại đây chính với Điểm sáng đô thị mới ở nước ta?

A

Phân phụ vương khu đô thị đều theo đuổi vùng.

B

Tỉ lệ dân trở nên thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị tân tiến.

D

Trình phỏng đô thị mới cao.

Phát biểu này tại đây chính với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A

Tỉ lệ dân trở nên thị không bao giờ thay đổi.

B

Số khu đô thị giống như nhau ở những vùng.

D

Trình phỏng đô thị mới còn vô cùng thấp.