propan ra metan

Đáp án:

Giải quí công việc giải:

Bạn đang xem: propan ra metan

a. C3H8 --to,xt--> CH4 + C2H4

 2CH4 --to,thực hiện giá thành nhanh--> C2H2 + 3H2

 C2H2 + H2 --to,Pd/PbCO3--> C2H4

 C2H4 + HBr --to--> C2H5Br

 C2H5Br + KOH --> C2H5OH + KBr

Xem thêm: mục đích của cuộc khởi nghĩa yên thế là

b. CH≡CH + CH2=CH2 --to,xt--> CH2=CH-C≡CH

 CH2=CH-C≡CH + H2 --to,xt--> CH2=CH-CH=CH2 

nCH2=CH-CH=CH2 --xt,to,p--> (-CH2-CH-CH-CH2-)n

Xem thêm: héc to từ biệt ăng đrô mác

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar