phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây

hint-header

Cập nhật ngày: 21-10-2022

Bạn đang xem: phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây


Chia sẻ bởi: Phạm Duyệt


Phenol phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây?

Chủ đề liên quan

Xăng sinh học tập E5 được tạo thành từ những việc xáo trộn xăng thường thì với hóa học nào là sau đây?

Ancol metylic không phản xạ với hóa học nào là sau đây?

Ancol C4H10O sở hữu số đồng phân cấu trúc là

Chất nào là tại đây hòa tan Cu(OH)2 tạo nên hỗn hợp màu xanh lá cây lam?

Công thức chất hóa học của anđehit butiric là

Đốt cháy anđehit X được số mol CO2 ngay số mol H2O. X là

A

anđehit đơn chức, no, mạch vòng.

B

anđehit no, mạch hở, đơn chức.

C

anđehit đơn chức có 1 nối song, mạch hở.

D

anđehit no 2 chức, mạch hở.

Anđehit fomic không ứng dụng được với hóa học nào là sau đây?

Số vẹn toàn tử cacbon vô phân tử anđehit propionic là

Công thức giản dị nhất của benzen là

Cho 14,6 gam láo phù hợp 2 anđehit no, đơn chức, mạch hở liên tục nhau vô mặt hàng đồng đẳng ứng dụng không còn với H2 vô ĐK tương thích tạo nên 15,2 gam láo phù hợp 2 ancol. Tổng số mol 2 ancol là (Cho: C = 12; H = 1; O = 16)

Nhận xét nào là tại đây sai?

A

Anđehit bị hỗn hợp AgNO3/NH3 lão hóa tạo nên trở thành muối bột của axit cacboxylic.

B

Hiđro khử anđehit trở thành ancol bậc 1.

C

Xem thêm: một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật

1 mol anđehit đơn chức ngẫu nhiên phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư đều nhận được 2 mol Ag.

D

Dung dịch bão hòa của anđehit fomic sở hữu độ đậm đặc trong tầm kể từ 37% - 40% được gọi là fomalin.

Đốt cháy trọn vẹn láo phù hợp 2 ancol đơn chức, mạch hở liên tục nhau vô mặt hàng đồng đẳng nhận được 4,5 gam H2O và 3,36 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của nhì ancol là (Cho: C = 12; H = 1; O = 16)

Cho 3,7 gam ancol no, đơn chức phản xạ với Na dư nhận được 0,56 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của ancol này là (Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23)

Khối lượng kết tủa nhận được khi mang lại 0,05 mol CH3CHO ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3 vô NH3 dư là (Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Ag = 108)

Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và ancol isopropylic rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi vô dư được 80 gam kết tủa. Thể tích oxi (đktc) tối thiểu cần dùng là (Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40)

Hợp hóa học X sở hữu công thức phân tử C7H8O là dẫn xuất của benzen, vừa vặn sở hữu năng lực ứng dụng với NaOH, vừa vặn sở hữu năng lực ứng dụng với Na. Số công thức cấu trúc thỏa mãn nhu cầu đặc thù của X là

Một láo phù hợp bao gồm andehit acrylic và một andehit đơn chức X. Đốt cháy trọn vẹn 1,72 gam láo phù hợp bên trên cần thiết 2,296 lít khí oxi (đktc). Cho toàn cỗ thành phầm chát hít vào không còn vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư nhận được 8,5 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của X là: (Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40)

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A

Dẫn kể từ từ khí CO2 vô hỗn hợp natri phenolat nhận được kết tủa.

B

Nhỏ hỗn hợp Br2 vô ống thử chứa chấp benzen nhận được kết tủa white.

C

Đun rét natri axetat khan với láo phù hợp vôi tôi xút nhận được axetilen.

D

Hợp hóa học HO-C6H4-CH2OH ứng dụng với hỗn hợp NaOH theo đòi tỉ lệ thành phần mol 1:2.

Đốt cháy m gam láo phù hợp nhiều ancol nhận được 0,5 mol CO2 và 0,45 mol H2O. Mặt không giống, mang lại m gam ancol ứng dụng Na nhận được 0,06 mol H2. Giá trị của m là: (Cho: C = 12; H = 1; O = 16)

Câu nào là sau đấy là đúng?

A

Hợp hóa học CH3CH2OH là ancol etylic.

B

Etylen glicol là ancol no, đơn chức.

C

Xem thêm: speech is one of the most important

Ancol amylic là ancol sở hữu 4 cacbon.

D

a mol ancol metylic ứng dụng với Na dư thu được a mol khí H2.