nồng độ đối với chất tan trong dung dịch ở điều kiện chuẩn là

Lý thuyết Phản ứng chất hóa học và Enthalpy

Bạn đang xem: nồng độ đối với chất tan trong dung dịch ở điều kiện chuẩn là

<h3><strong>1. Phản ứng lan nhiệt độ v&agrave; phản xạ thu nhiệt</strong></h3> <p>-) C&aacute;c phản xạ h&oacute;a học tập khi xẩy ra lu&ocirc;n k&egrave;m theo dõi sự giải ph&oacute;ng hoặc hít vào tích điện. Năng lượng n&agrave;y được gọi l&agrave; tích điện h&oacute;a học tập.</p> <p>-) C&aacute;c phản xạ lan nhiệt độ giải ph&oacute;ng tích điện bên dưới dạng nhiệt độ.</p> <p>-) C&aacute;c phản xạ thu nhiệt độ hít vào tích điện bên dưới dạng nhiệt độ.</p> <p>-) C&aacute;c phản xạ k&egrave;m theo dõi sự thay cho thay đổi tích điện dạng nhiệt độ cực kỳ thông dụng vô tự động nhi&ecirc;n như phản xạ châm ch&aacute;y nhi&ecirc;n liệu, phản xạ tạo nên han Fe, phản xạ oxi h&oacute;a glucose vô khung hình... đều l&agrave; c&aacute;c phản xạ lan nhiệt độ. C&aacute;c phản xạ vô l&ograve; nung v&ocirc;i, nung clinker xi-măng... l&agrave; c&aacute;c phản xạ thu nhiệt độ.</p> <p>-) Với c&ugrave;ng 1 phản xạ, ở ĐK kh&aacute;c nhau về nhiệt độ phỏng, &aacute;p suất th&igrave; lượng nhiệt độ k&egrave;m theo dõi cũng kh&aacute;c nhau. Để tiện mang đến việc ví s&aacute;nh lượng nhiệt độ k&egrave;m theo dõi, người tớ dùng ĐK chuẩn chỉnh v&agrave; quy ấn định như sau:</p> <p>&nbsp; &nbsp; +) Điều khiếu nại chuẩn chỉnh l&agrave; ĐK ứng với &aacute;p suất 1 bar (với hóa học kh&iacute;)</p> <p>&nbsp; &nbsp; +) Nồng phỏng 1 mol L<sup>-1</sup> (với hóa học tan vô dung dịch)</p> <p>&nbsp; &nbsp; +) Nhiệt phỏng thông thường được lựa chọn l&agrave; 298K (25<sup>o</sup>C)</p> <p><strong>C&aacute;c kỹ năng và kiến thức cần thiết ghi nhớ:</strong></p> <p>-) Phản ứng giải ph&oacute;ng tích điện bên dưới dạng nhiệt độ gọi l&agrave; phản xạ toả nhiệt độ, phản xạ hít vào tích điện bên dưới dạng nhiệt độ gọi l&agrave; phản xạ thu nhiệt độ.&nbsp;</p> <p>-) Điều khiếu nại chuẩn chỉnh l&agrave; ĐK ứng với &aacute;p suất 1 bar (đối với hóa học kh&iacute;), độ đậm đặc 1 mol L-1 (đối với hóa học tan vô dung dịch) v&agrave; nhiệt độ phỏng thông thường được lựa chọn l&agrave; 298 K (25 &deg;C).</p> <h3><strong>2. Enthalpy tạo ra th&agrave;nh v&agrave; biến chuyển thi&ecirc;n Entralpy của phản xạ h&oacute;a học</strong></h3> <p><strong>a) Enthalpy tạo ra th&agrave;nh chuẩn chỉnh của một hóa học h&oacute;a học</strong></p> <p>- Enthalpy tạo ra th&agrave;nh chuẩn chỉnh (hay nhiệt độ tạo ra th&agrave;nh chuẩn) của một hóa học, k&iacute; hiệu l&agrave; <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi mathvariant="normal">&#916;</mi><mi>f</mi></msub><msubsup><mi>H</mi><mn>0</mn><mn>298</mn></msubsup></math>, l&agrave; lượng nhiệt độ k&egrave;m theo dõi của phản xạ tạo ra th&agrave;nh 1 mol hóa học đ&oacute; kể từ c&aacute;c đơn hóa học ở dạng bền nhất vô ĐK chuẩn chỉnh.</p> <p>- Khi phản xạ lan nhiệt độ th&igrave; <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mo>&#8710;</mo><mi>f</mi></msub><msubsup><mi mathvariant="normal">H</mi><mn>298</mn><mn>0</mn></msubsup><mo>&#60;</mo><mn>0</mn></math>.</p> <p>- Khi phản xạ thu nhiệt độ th&igrave;&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mo>&#8710;</mo><mi>f</mi></msub><msubsup><mi mathvariant="normal">H</mi><mn>298</mn><mn>0</mn></msubsup><mo>&#62;</mo><mo>&#160;</mo><mn>0</mn></math></p> <p><strong>V&iacute; dụ 1:&nbsp;</strong>Ở ĐK chuẩn chỉnh, phản xạ của 2 mol Na (thể rắn) với 50% mol O<sub>2</sub>&nbsp;(thể khi) thu được một mol Na<sub>2</sub>O (thể rắn) v&agrave; giải ph&oacute;ng 417,98 kJ nhiệt độ. hiểu rằng, ở ĐK chuẩn chỉnh, Na thể rắn bền lâu hơn Na ở thể lỏng v&agrave; khi, oxygen dạng ph&acirc;n tử O<sub>2</sub>, bền lâu hơn dạng nguy&ecirc;n tử O v&agrave; ph&acirc;n tử O<sub>3</sub>&nbsp;(ozone).</p> <p>- Ta n&oacute;i enthalpy tạo ra th&agrave;nh của Na<sub>2</sub>O rắn ở ĐK chuẩn chỉnh l&agrave; -417,98 kJ mol<sup>-1</sup>. Phản ứng tr&ecirc;n được màn trình diễn như sau:</p> <p>2Na(s) + 1/2O<sub>2</sub>(g) &rarr; Na<sub>2</sub>O(s)</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi mathvariant="normal">&#916;</mi><mi>f</mi></msub><msubsup><mi>H</mi><mn>298</mn><mn>0</mn></msubsup></math>&nbsp;= -417,98 kJ mol<sup>-1</sup></p> <p><strong>Ch&uacute; &yacute;:&nbsp;</strong>Phải viết lách thể của c&aacute;c hóa học vô phản xạ.</p> <p><strong>V&iacute; dụ 2:</strong>&nbsp;Ở ĐK chuẩn chỉnh, rất cần phải hỗ trợ 26,5 kilogam nhiệt độ lượng mang đến qu&aacute; tr&igrave;nh 0,5 mol H<sub>2</sub>&nbsp;(g) phản xạ với 0,5 mol I<sub>2&nbsp;</sub>(s) nhằm thu được một mol HI (g).</p> <p>- Như vậy enthalpy tạo ra th&agrave;nh chuẩn chỉnh của hydrogen iodide (HI) ở thể kh&iacute; l&agrave; 26,5 kJ mol<sup>-1</sup></p> <p>1/2H<sub>2&nbsp;</sub>(g)&nbsp; + 1/2I<sub>2</sub>&nbsp;(s)&nbsp;&rarr;&nbsp; HI (g)</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi mathvariant="normal">&#916;</mi><mi>f</mi></msub><msubsup><mi>H</mi><mn>298</mn><mn>0</mn></msubsup></math>= 26,5 kJ mol<sup>-1</sup></p> <p>- Enthalpy tạo ra th&agrave;nh chuẩn chỉnh của c&aacute;c đơn hóa học bền nhất đều vì chưng kh&ocirc;ng.</p> <p><strong>b. Biến thi&ecirc;n enthalpy chuẩn chỉnh của phản xạ ho&aacute; học</strong></p> <p>- Trong tình huống công cộng, c&aacute;c hóa học phản xạ c&oacute; thể l&agrave; đơn hóa học, cũng c&oacute; thể l&agrave; thích hợp hóa học. Một c&aacute;ch tổng qu&aacute;t, nhiệt độ k&egrave;m theo dõi (nhiệt lượng toả đi ra hoặc thu v&agrave;o của phản ứng) gọi l&agrave; biến chuyển thi&ecirc;n enthalpy của phản xạ.</p> <p>- Biến thi&ecirc;n enthalpy chuẩn chỉnh của một phản xạ ho&aacute; học tập, k&iacute; hiệu l&agrave;&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi mathvariant="normal">&#916;</mi><mi>f</mi></msub><msubsup><mi>H</mi><mn>298</mn><mn>0</mn></msubsup></math> ch&iacute;nh l&agrave; nhiệt độ (toả đi ra hoặc thu v&agrave;o) k&egrave;m theo dõi phản xạ đ&oacute; ở ĐK chuẩn chỉnh.</p> <p>- Sau đ&acirc;y l&agrave; một vài v&iacute; dụ về biến chuyển thi&ecirc;n enthalpy chuẩn chỉnh của một phản xạ h&oacute;a học tập.</p> <p><strong>V&iacute; dụ 1:</strong>&nbsp;Phản ứng châm ch&aacute;y methane (CH<sub>4</sub>) toả thật nhiều nhiệt: CH<sub>4</sub>&nbsp;(g) + 2O<sub>2</sub>&nbsp;&rarr; CO<sub>2</sub>&nbsp;(g) + 2H<sub>2</sub>O (l)&nbsp; = -890,5kJ</p> <p>- Như vậy, ở ĐK chuẩn chỉnh, khi châm ch&aacute;y ho&agrave;n to&agrave;n 1 mol CH<sub>4</sub>, thành phầm l&agrave; CO<sub>2</sub>&nbsp;(g) v&agrave; H<sub>2</sub>O (l), th&igrave; tiếp tục giải ph&oacute;ng một nhiệt độ lượng l&agrave; 890,5 kilogam. Lưu &yacute; rằng, cũng phản xạ n&agrave;y, nếu như nước ở thể khá ganh đua gi&aacute; trị&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi mathvariant="normal">&#916;</mi><mi>r</mi></msub><msubsup><mi>H</mi><mn>298</mn><mn>0</mn></msubsup></math> tiếp tục kh&aacute;c cút. Đ&acirc;y l&agrave; l&iacute; vì thế rất cần phải ghi r&otilde; thể của c&aacute;c hóa học khi viết lách c&aacute;c phản xạ c&oacute; k&egrave;m theo dõi gi&aacute; trị <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mo>&#8710;</mo><mi>r</mi></msub><msubsup><mi>H</mi><mn>298</mn><mn>0</mn></msubsup></math><span style="font-size: 18.08px; white-space: nowrap;">.</span></p> <p><strong>V&iacute; dụ 2:</strong>&nbsp;Phản ứng nhiệt độ ph&acirc;n CaCO<sub>3</sub>&nbsp;l&agrave; phản xạ thu nhiệt: CaCO<sub>3&nbsp;</sub>(s) &rarr; Cao (s) + CO<sub>2&nbsp;</sub>(g)</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi mathvariant="normal">&#916;</mi><mi>r</mi></msub><msubsup><mi>H</mi><mn>298</mn><mn>0</mn></msubsup></math>&nbsp;= 179,2 kJ</p> <p>- Để thu được một mol CaO (s), rất cần phải hỗ trợ 179,2 kJ nhiệt độ lượng nhằm đem 1 mol CaCO<sub>3</sub>&nbsp;(s) th&agrave;nh CaO (s).</p> <p><strong>V&iacute; dụ 3:&nbsp;</strong>Phản ứng trung ho&agrave; thân mật NaOH v&agrave; HCl toả nhiệt:</p> <p>NaOH(aq) + HCl(aq) &rarr; NaCl(aq) + H<sub>2</sub>O(l)</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi mathvariant="normal">&#916;</mi><mi>r</mi></msub><msubsup><mi>H</mi><mn>298</mn><mn>0</mn></msubsup></math> = -57,9 kJ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tổng kết kỹ năng và kiến thức cần thiết ghi nhớ:</p> <p>+) Enthalpy tạo ra th&agrave;nh chuẩn chỉnh (hay nhiệt độ tạo ra th&agrave;nh chuẩn) của một hóa học, k&iacute; hiệu l&agrave; l&agrave; lượng nhiệt độ k&egrave;m theo dõi của phản xạ tạo ra th&agrave;nh 1 mol hóa học đ&oacute; kể từ c&aacute;c đơn hóa học ở dạng bền nhất vô ĐK chuẩn chỉnh.</p> <p>+)&nbsp;Biến thi&ecirc;n enthalpy chuẩn chỉnh của một phản xạ ho&aacute; học tập, k&iacute; hiệu l&agrave; ch&iacute;nh l&agrave; lượng nhiệt độ toả đi ra hoặc thu v&agrave;o của phản xạ đ&oacute; ở ĐK chuẩn chỉnh.</p>

Xem thêm: c6h5cl + naoh