nguyên hàm của logarit

Bài ghi chép Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit.

Bạn đang xem: nguyên hàm của logarit

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Bài giảng: Cách thực hiện bài bác luyện vẹn toàn hàm và cách thức lần vẹn toàn hàm của hàm số rất nhanh - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Ta với bảng vẹn toàn hàm của những hàm số cơ bạn dạng hoặc gặp

Nguyên hàm của hàm nhiều thức, hàm phân thức

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số sau: hắn = 5.7x + x2

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Ta với vẹn toàn hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A.

Ví dụ 2. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = ex + 7x

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn C.

Ví dụ 3. Tìm vẹn toàn hàm F(x) của hàm số hắn = 3x - 5x biết F(0) = 2/15

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 4. Tìm một vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 2.3x + 4.4x

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A.

Ví dụ 5. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số hắn = 2e2x + 4e4x

A. 4e2x + 16e4x.

B. 2e2x + 4e4x.

C. e2x + e4x + C.

D. Đáp án không giống.

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn C.

Ví dụ 6. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = e8x + e4?

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A

Ví dụ 7. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 2x + 3.4x.

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 8. Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 3x + ln⁡2 + ln⁡7

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn C.

C. Bài luyện vận dụng

Câu 1: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số sau: hắn = -4.8x + x3 + ln2

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Ta với vẹn toàn hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn B.

Câu 2: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 2e2x + 15.15x

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn C.

Xem thêm: fexoy + co

Câu 3: Tìm vẹn toàn hàm F(x) của hàm số hắn = ln2.2x + ln4.4x biết F(0) = 4.

A. F(x) = 2x + 4x + 1.

B. F(x) = 2.2x + 4.4x - 2.

C. F(x) = 2x - 4.4x + 2.

D. F(x) = 2x + 4x + 2.

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

F(x)= ∫(ln2.2x + ln4.4x)dx = ln2∫2xdx + ln4∫4xdx = 2x + 4x + C.

Do F(0) = 4 nên 20 + 40 + C = 4 ⇒ C = 2.

Vậy F(x) = 2x + 4x + 2.

Chọn D.

Quảng cáo

Câu 4: Tìm một vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 2.ex + 4.e-10x + e2

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn C.

Câu 5: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số hắn = e-2x - ln⁡3.e4.

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn D.

Câu 6: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = e-4x + ln⁡e.

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A.

Câu 7: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số: hắn = 3x.4x - 3.2x

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Ta có: hắn = 3x.4x - 3.2x = 12x - 3.2x

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A.

Câu 8: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Ta có:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn B.

Câu 9: Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x) = 7x.3-2x.

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Ta có:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

⇒ Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn B.

Câu 10: Họ vẹn toàn hàm của hàm số hắn = e6x(4 - e-x) là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Lời giải:

Ta có: e6x(4 - e-x) = 4.e6x - e5x

⇒ Nguyên hàm của hàm số đang được mang đến là:

Cách lần vẹn toàn hàm của hàm số nón, hàm số logarit rất rất hay

Chọn A.

Xem thêm thắt những dạng bài bác luyện Toán lớp 12 với nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Bảng công thức vẹn toàn hàm ăm ắp đủ
 • Nguyên hàm của hàm nhiều thức, hàm phân thức
 • Nguyên hàm của hàm con số giác
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm nhiều thức vì thế cách thức thay đổi đổi thay số
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm phân thức vì thế cách thức thay đổi đổi thay số
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số nón, logarit vì thế cách thức thay đổi đổi thay số
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm con số giác vì thế cách thức thay đổi đổi thay số
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm chứa chấp căn thức vì thế cách thức thay đổi đổi thay số
 • Tìm vẹn toàn hàm của nồng độ giác vì thế cách thức vẹn toàn hàm từng phần
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số nón, logarit vì thế cách thức vẹn toàn hàm từng phần

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Xem thêm: cacl2+agno3