mgcl2 + nahco3

MgCl2 (aq) + 2 NaHCO3 (aq) MgCO3 (s) + 2 NaCl (aq) + H2O (l) + CO2 (g)

Dies ist eine Fällungssreaktion: MgCO3 ist der gebildete Niederschlag.

Xem thêm: đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính nước ta là

Xem thêm: lễ rửa làng của người lô lô

Dies ist eine Gasentwicklungsreaktion, CO2 ist das gebildete Gas.

Reaktanten:

 • MgCl2
  • Namen: Magnesiumchlorid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, E 511 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Chlormagnesium Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • NaHCO3
  • Namen: Natriumhydrogencarbonat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Natriumhydrogenkarbonat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Bullrich-Salz Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farbloser, geruchloser, kristalliner Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05

Produkte:

 • MgCO3
  • Namen: Magnesiumcarbonat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Bitterspat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, E504 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • NaCl
  • Namen: Natriumchlorid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kochsalz Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, NaCl Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farb- und geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2O
  • CO2
   • Namen: Kohlenstoffdioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kohlendioxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, CO2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Farbloses, geruchloses Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05