mg h2so4 mgso4 h2s h2o

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

SVI + 8 e- S-II (Reduktion)

Xem thêm: thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu

4 Mg0 - 8 e- 4 MgII (Oxidation)

Xem thêm: unit 7 lớp 10 global success

H2SO4 ist ein Oxidationsmittel, Mg ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • Mg
  • Namen: Magnesium Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Mg Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07
 • H2SO4
  • Namen: Schwefelsäure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, * Schwefel(VI)-säure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • Erscheinungsbild: Farb- und geruchlose, viskose Flüssigkeit Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05

Produkte:

 • MgSO4
  • Namen: Magnesiumsulfat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, MgSO4 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • H2S
  • Namen: Schwefelwasserstoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Wasserstoffsulfid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Sauergas Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farbloses, nach faulen Eiern riechendes Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2O