lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có phương

Công thức Lực kể từ thuộc tính lên đoạn chão năng lượng điện vô kể từ ngôi trường vật lí lớp 11 chủ thể kể từ ngôi trường, chạm màn hình kể từ chỉ vận dụng được mang lại đoạn chão năng lượng điện bịa vô kể từ ngôi trường đều.

Thí nghiệm tế bào phỏng lực kể từ thuộc tính liên đoạn chão năng lượng điện bịa vô kể từ ngôi trường đều

Công thức lực kể từ thuộc tính lên đoạn chão năng lượng điện bịa vô kể từ ngôi trường đều

Bạn đang xem: lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có phương

$F = BI\ell.\sin\alpha$

Trong đó:

  • F: lực kể từ thuộc tính lên đoạn chão năng lượng điện (N): vị trí đặt bên trên trung điểm của đoạn chão điện
  • I: Cường phỏng loại năng lượng điện (A)
  • B: chạm màn hình kể từ (T)
  • $\ell$: chiều lâu năm đoạn chão năng lượng điện (m)
  • α = $(\vec{B},\vec{I})$

Công thức tính lực kể từ nằm trong lịch trình vật lí lớp 11 chủ thể kể từ trường

Cách xác lập lực từ

  • Điểm đặt: bịa vô trung điểm của đoạn chão điện
  • Phương chiều tuân theo đòi quy tắc bàn tay trái ngược 1

Hình hình ảnh quy tắc bàn tay trái ngược 1

Fleming's Left Hand Rule and Fleming's Right Hand Rule

Lưu ý: những véc tơ $\vec{F}; \vec{B}; \vec{I}$ phù hợp với nhau đưa đến quy tắc tam diện thuận (cái này còn có trước) đó là yếu tố thuộc sở hữu ngẫu nhiên sinh đi ra nó sẽ bị thế, nhằm tiện dùng và thân thiện người tớ mới mẻ nghĩ về đi ra quy tắc tay trái ngược 1 (cái này còn có sau) nhằm xác lập chiều của những véc tơ $\vec{F}; \vec{B}; \vec{I}$ bởi vậy tránh việc hiểu theo đòi ý nghĩa sâu sắc ngược lại là $\vec{F}; \vec{B}; \vec{I}$ tuân theo đòi quy tắc tay trái ngược 1 (coi quy tắc với trước).

Bài tập luyện vận dụng công thức lực kể từ thuộc tính lên đoạn chão năng lượng điện vô kể từ ngôi trường đều

Bài tập luyện 1: Một chão dẫn với chiều lâu năm 10m bịa vô kể từ ngôi trường đều B=5.10-2T. Cho loại năng lượng điện độ mạnh 10A chạy qua chuyện chão dẫn.

a/ xác lập lực kể từ thuộc tính lên chão dẫn khi chão dẫn bịa vuông góc với \[\vec{B}\]

b/ Nếu lực kể từ thuộc tính có tính rộng lớn vì thế \[2,5\sqrt{3}\] N. Xác ấn định góc thân thiện \[\vec{B}\] và chiều loại năng lượng điện.

Hướng dẫn

Bài tập luyện vận dụng công thức lực kể từ thuộc tính lên đoạn chão điện

a/ F=B.I.l.sin90o=5N

b/ F=B.I.l.sinα =\[2,5\sqrt{3}\] => α=60o.

[collapse]

Bài tập luyện 2: Dòng năng lượng điện độ mạnh 10A chạy qua chuyện khuông chão dẫn tam giác vuông MNP theo hướng MNPM như hình vẽ. thạo MN=30cm, NP=40cm. Từ ngôi trường đều B=0,01T vuông góc với mặt mũi bằng phẳng khuông chão. Tính lực kể từ thuộc tính lên những cạnh của khuông chão, vẽ hình minh họa.

Hướng dẫn

Bài tập luyện vận dụng công thức lực kể từ thuộc tính lên đoạn chão điện

F$_{MN}$ =B.I.MN.sin90o=0,03N

F$_{NP}$=B.I.NP.sin90o=0,04N

Xem thêm: na2so3 + bacl2

MP=\[\sqrt{MN^{2}+ NP^{2}}\]

F$_{MP}$ = B.I.MP.sin90o=0,05N

[collapse]

Bài tập luyện 3: Treo chão MN = 5cm lượng 5g vì thế nhì chão ko giãn lượng ko đáng chú ý. Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ 0,5T phương vuông góc với đoạn chão, chiều kể từ bên trên xuống (như hình vẽ). Tính góc chéo của chão treo đối với phương trực tiếp đứng khi đoạn chão MN ở cân đối biết độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện đoạn chão MN là 2A, lấy g=10m/s2.

Hướng dẫn

Bài tập luyện vận dụng công thức lực kể từ thuộc tính lên đoạn chão điện

Bài tập luyện lực kể từ thuộc tính lên đoạn chão điện

F=BI.MN.sin90o; P=m.g

tan α=\[\dfrac{F}{P}\] => α=45o

[collapse]

Bài tập luyện 4: Dòng năng lượng điện 6A chạy qua chuyện đoạn chão dẫn lâu năm 5m bịa vô kể từ ngôi trường đều phải sở hữu B=3.10-2T. Tính lực kể từ thuộc tính lên chão dẫn trong số tình huống sau:

a/ Dây dẫn bịa vuông góc với những đàng mức độ kể từ.

b/ Dây dẫn bịa tuy vậy song với những đàng mức độ kể từ.

c/ Dây dẫn phù hợp với những đàng mức độ từ 1 góc 45o

Hướng dẫn

Bài tập luyện vận dụng công thức lực kể từ thuộc tính lên đoạn chão điện

a/ F=B.I.l.sin90o=0,9N

b/ F=B.I.l.sin0o=0

c/ F=B.I.l.sin45o=0,64N

Xem thêm: co2 ra k2co3

[collapse]