left handers are the odd ones out

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct word for each of the blanks.

Left- handers are the odd ones out. Sure, lefties________ (31) up about 10 percent of the population, but, frankly, it seems lượt thích society has forgotten about them. Just consider all of the right-handed gadgets, awkwardly designed desks, and cooking tools that fit comfortably only in your right hand. What ________(32) someone đồ sộ become a southpaw? Scientists aren’t exactly sure, but research points đồ sộ a complex________(33) between genes and environment. While no exact mix of “leftie genes” have been discovered, people who dominantly use their left hands bởi have more left-handed family members. And researchers have found different brain wirings in righties vs. lefties. But no matter ________(34) it is that drives someone đồ sộ use their antipodal paw, science has also uncovered a particular mix of personality traits that left-handed people tend đồ sộ have. So for all of you lefties, leftie- loving righties, and ambidextrous folks out there - it’s time đồ sộ brush up on your left-handed knowledge and help ________(35) an over đồ sộ leftie discrimination once and for all.

Bạn đang xem: left handers are the odd ones out

Dịch bài
Những người thuận tay ngược là những người dân lạc loại. Chắc chắn, người thuận tay ngược cướp khoảng tầm 10 xác suất dân sinh, tuy nhiên, trực tiếp thắn thì, có vẻ như như xã hội vẫn quên lãng chúng ta. Chỉ cần thiết đánh giá toàn bộ những tiện lợi thuận tay nên, design bàn không dễ chịu, và những khí cụ nấu bếp tự do thích hợp chỉ Lúc vô tay nên của khách hàng. Điều gì tạo cho một người phát triển thành người thuận tay trái? Các mái ấm khoa học tập ko chắc chắn rằng đúng mực, tuy nhiên những nghiên cứu và phân tích chỉ ra rằng một sự hợp tác phức tạp thân thuộc ren và môi ngôi trường. Mặc cho dù ko trị hiện tại được đúng mực những “gen thuận tay trái", tuy nhiên những người dân hay được dùng tay ngược của mình lại sở hữu nhiều member vô mái ấm gia đình thuận tay ngược rộng lớn. Và những mái ấm nghiên cứu và phân tích vẫn nhìn thấy những rễ thần kinh không giống nhau ở người thuận tay nên và người thuận tay ngược. Nhưng dù là là vấn đề gì xúc tiến ai bại liệt dùng tay ngược lại lên đường chăng nữa, khoa học tập đã và đang mày mò đi ra hàng loạt những điểm lưu ý đặc trưng tuy nhiên người thuận tay ngược với Xu thế với. Vì vậy, toàn bộ những người dân thuận tay ngược, những người dân thuận tay nên yêu thương quý những người dân thuận tay ngược và những người dân thuận cả nhị tay, Đã đến thời điểm nom lại toàn bộ những kiến thức và kỹ năng về người thuận tay ngược của khách hàng và gom bịa đặt vệt chấm không còn cho tới việc phân biệt với những người dân thuận tay ngược một lượt và mãi mãi.

Đáp án D

A. consist: bao gồm
B. account: coi như
C. hold: nắm
D. make (+ up): cướp
Dn: Chắc chắn, người thuận tay ngược cướp khoảng tầm 10 xác suất dân sinh, tuy nhiên, trực tiếp thắn thì, có vẻ như như xã hội vẫn quên lãng về chúng ta.

Xem thêm: đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi đông bắc là

Đáp án B

Xem thêm: each form of mass media has an important impact on society

A. collaborate (v): nằm trong tác
B. collaboration (n): sự nằm trong tác
C. collaborating: dạng V-ing của collaborate.
D. collaborated: dạng vượt lên trước khứ của collaborate.
Sau “a” và tính kể từ nên là một trong những danh kể từ => chỉ B đúng
Dn : Các mái ấm khoa học tập ko chắc chắn rằng đúng mực, tuy nhiên những nghiên cứu và phân tích chỉ ra rằng một sự hợp tác phức tạp thân thuộc ren và môi ngôi trường.

Đáp án C

Cấu trúc : No matter what + S + V, clause: Cho cho dù đồ vật gi...lên đường chăng nữa
Dn: Nhưng dù là là vấn đề gì xúc tiến ai bại liệt dùng tay ngược lại lên đường chăng nữa, khoa học tập đã và đang mày mò đi ra hàng loạt những điểm lưu ý đặc trưng tuy nhiên người thuận tay ngược với Xu thế với.