last week i went to an international food festival taking place in hai phong

1 Read the text below and decide which answer A, B, C, or D best fits each space.

0.

×

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác làm việc hết thời gian sử dụng.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng chính sách toàn screen

Xem thêm: bài 52 trang 96 sgk toán 8 tập 1

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Note

Font:

Typing text

Font:

Xem thêm: thông tin của thị trường giúp người mua

Cài đặt điều phần mềm Sách mượt, hình mẫu xinh xắn hơn bên trên điện thoại cảm ứng thông minh.