kim loại có tính khử mạnh nhất

Kim loại với tính khử mạnh nhất

Kim loại này tại đây với tính khử mạnh mẽ nhất được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới đặc thù chất hóa học của sắt kẽm kim loại, chỉ ra rằng kim loại có tính khử mạnh nhất.

Bạn đang xem: kim loại có tính khử mạnh nhất

Tính khử của sắt kẽm kim loại là kỹ năng nhượng bộ electron khi nhập cuộc phản xạ lão hóa khử.

Kim loại này tại đây với tính khử mạnh nhất

A. Ag.

B. Fe.

C. Cu.

D. Al.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Dựa nhập sản phẩm năng lượng điện hóa của kim loại:

Dãy năng lượng điện hóa của kim loại

Kim loại này tại đây với tính khử mạnh mẽ nhất là Al

Đáp án D

Dãy năng lượng điện hóa của kim loại

Dạng lão hóa và dạng khử của và một yếu tố sắt kẽm kim loại tạo thành cặp lão hóa khử của sắt kẽm kim loại. Ví dụ: Ag+/Ag ; Cu2+/ Cu

Các sắt kẽm kim loại nhập sản phẩm năng lượng điện hoá được bố trí theo hướng tính khử của sắt kẽm kim loại hạn chế dần dần và tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Dãy năng lượng điện hoá được cho phép Dự kiến chiều của phản xạ thân ái nhì cặp oxi hoá - khử: hóa học oxi hoá mạnh rộng lớn tiếp tục oxi hoá hóa học khử mạnh rộng lớn sinh đi ra hóa học oxi hoá yếu hèn rộng lớn và hóa học khử yếu hèn rộng lớn.

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Kim loại này tại đây với tính khử yếu hèn nhất?

A. Ag.

B. Al.

C. Fe.

D. Cu.

Câu 2. Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo hướng tính khử tăng dần dần là

A. Mg, Fe, Al.

B. Fe, Al, Mg.

C. Al, Mg, Fe.

D. Fe, Mg, Al.

Xem đáp án

Đáp án B

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo hướng tính khử tăng dần dần là Fe, Al, Mg.

Câu 3. Trong những ion sau: Ag+ , Cu2+, Fe2+, Au3+. Ion với tính lão hóa mạnh mẽ nhất là

A. Ag+ .

B. Cu2+.

C. Fe2+ .

D. Au3+ .

Xem đáp án

Đáp án D

Trong những ion sau: Ag+ , Cu2+, Fe2+, Au3+. Ion với tính lão hóa mạnh mẽ nhất là Au3+ .

Câu 4. Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được xếp theo dõi trật tự tính khử tăng dần dần kể từ ngược lịch sự nên là:

A. Al, Mg, Fe

B. Fe, Mg, Al

C. Fe, Al, Mg.

D. Mg, Fe, Al.

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy những kim bố trí theo hướng tăng tính khử của sắt kẽm kim loại là Fe, Al, Mg..

A sai vì thế Mg khử mạnh rộng lớn Fe và Al

B sai vì thế Mg khử mạnh rộng lớn Al

D sai vì  Al > Fe

Câu 5. Dung dịch ZnSO4 với lộn tạp hóa học là FeSO4. Dùng sắt kẽm kim loại này tại đây nhằm làm sạch sẽ hỗn hợp FeSO4?

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Mg

Xem đáp án

Đáp án B

Để hoàn toàn có thể làm sạch sẽ hỗn hợp ZnSO4 không trở nên lộn tạp hóa học là FeSO4 tao dùng sắt kẽm kim loại kẽm vì:

Phương trình phản xạ hóa học

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe ↓

Sau khi sử dụng dư Zn, Fe tạo nên trở thành ko tan được tách thoát ra khỏi hỗn hợp và chiếm được hỗn hợp ZnSO4 tinh ranh khiết.

Loại D vì: Không người sử dụng Mg vì thế với phản ứng:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu ↓

Sau phản xạ với hỗn hợp MgSO4 tạo nên trở thành, vì vậy ko tách được hỗn hợp ZnSO4 tinh ranh khiết.

Câu 6. Cho những cặp hóa học sau: (1) Zn + HCl; (2) Zn + CuSO4; (3) Cu + HCl; (4) Cu + FeSO4; (5) Cu + AgNO3; (6) Pb + ZnSO4. Số cặp hóa học xẩy ra phản xạ là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Xem đáp án

Đáp án A

(3), (4), (5) Không phản ứng

Các phản xạ xẩy ra là: (1), (2), (5)

(1) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

(2) Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

(5) Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag↓

Câu 7. Dãy toàn bộ những sắt kẽm kim loại đều phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Al, Cu, Ag, Fe

B. Al, Fe, Ag, Zn

C. Al, Fe, Mg, Zn

D. Al, Fe, Cu, Zn

Xem đáp án

Đáp án C

A sai vì thế chỉ mất Al, Fe phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng, còn sót lại Cu, Ag ko phản ứng

Xem thêm: thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được

B sai vì thế Ag ko phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng

C đúng

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

D sai vì thế Cu ko phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng

Câu 8. Cặp hóa học này tại đây hoàn toàn có thể tồn bên trên nhập và một dung dịch

A. KCl, NaOH.

B. H2SO4, KOH.

C. H2SO4, BaCl2.

D. NaCl, AgNO3.

Xem đáp án

Đáp án A

2 hóa học ko tính năng được cùng nhau tiếp tục nằm trong tồn bên trên được nhập một dung dịch

A. vừa lòng vì thế KCl và NaOH ko phản xạ với nhau

B. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

C. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ +2HCl

D. NaCl + AgNO3→ AgCl↓ + NaNO3

Câu 9. Cho những phản xạ xẩy ra sau đây:

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

Dãy những ion được bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hoá là

A. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.

B. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

C. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+

D. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+.

Xem đáp án

Đáp án D

Dựa nhập phản xạ xác lập ion này với tính lão hóa mạnh rộng lớn rồi chuẩn bị xếp

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ tính lão hóa của Fe3+ < Ag+

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

→ tính lão hóa của Mn2+ < H+

Câu 10. Dãy này sau đây bao gồm những sắt kẽm kim loại bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hóa?

A. K+ < Mn2+ < Al3+ < Fe3+ < Cu2+.

B. K+ < Al3+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe3+.

C. K+ < Al3+ < Mn2+ < Fe3+ < Cu2+.

D. K+ < Al3+ < Fe3+ < Mn2+ < Cu2+.

Xem đáp án

Đáp án B

Theo sản phẩm năng lượng điện hóa, bố trí tính lão hóa tăng dần: K+ < Al3+ < Mn2+ < Cu2+ < Fe3+

Câu 11. Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+ hạn chế dần dần theo dõi trật tự sau:

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Mg2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Fe3+.

C. Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Mg2+, Mg2+.

D. Mg2+, Mg2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+.

Xem đáp án

Đáp án A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động nhập sản phẩm năng lượng điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Theo chiều kể từ ngược lịch sự nên nhập sản phẩm năng lượng điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

→ Chiều hạn chế dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

Câu 12. Cho những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần là

A. Cu2+ < Zn2+ < Al3+ < Mg2+.

B. Cu2+ < Mg2+ < Al3+ < Zn2+.

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

D. Cu2+ < Mg2+ < Zn2+ < Al3+.

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa nhập sản phẩm năng lượng điện hóa với chiều hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Mg, Al, Zn, Cu.

Ta có: sắt kẽm kim loại với tính khử càng yếu hèn thì ion sắt kẽm kim loại với tính lão hóa càng mạnh.

→ Chiều tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

Câu 13.  Ngâm thanh Cu (dư) nhập hỗn hợp AgNO3 chiếm được hỗn hợp X. Sau cơ dìm thanh Fe (dư) nhập hỗn hợp X chiếm được hỗn hợp Y. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Dung dịch Y với chứa chấp hóa học tan là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án B

Các phản xạ xảy ra:

Cu(dư) + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

Cu(NO3)2 + Fe(dư) → Fe(NO3)2 + Cu

Vậy hỗn hợp Y chứa Fe(NO3)2.

Xem thêm: cảm nhận bài thơ quê hương

-------------------------

VnDoc đang được gửi cho tới chúng ta cỗ tư liệu Kim loại này tại đây với tính khử mạnh mẽ nhất cho tới chúng ta. Mời độc giả nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt mục Trắc nghiệm Hóa học tập 12, Phương trình phản xạ Hóa học tập...

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm:

  • Trong pin năng lượng điện hóa Zn- Cu quy trình khử nhập pin là
  • Ion sắt kẽm kim loại này tại đây với tính lão hóa yếu hèn nhất
  • Ion sắt kẽm kim loại này tại đây với tính lão hóa mạnh nhất
  • Dung dịch FeSO4 và hỗn hợp CuSO4 đều tính năng được với