khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng

Bài ghi chép Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy tuy vậy.

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho đường thẳng liền mạch d // (P); nhằm tính khoảng cách đằm thắm d và (P) tớ tiến hành những bước:

   + Cách 1: Chọn một điểm A bên trên d, sao mang lại khoảng cách kể từ A cho tới (P) hoàn toàn có thể được xác lập đơn giản nhất.

   + Cách 2: Kết luận: d(d; (P)) = d(A; (P)).

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho hình chóp S. ABCD sở hữu SA ⊥ (ABCD), lòng ABCD là hình thang vuông bên trên A và B; AB = a. Gọi I và J thứu tự là trung điểm của AB và CD. Tính khoảng cách đằm thắm đường thẳng liền mạch IJ và (SAD)

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Chọn C

Ta có: I và J thứu tự là trung điểm của AB và CD nên IJ là đàng trung bình của hình thang ABCD

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Ví dụ 2: Cho hình thang vuông ABCD vuông ở A và D; AD = 2a. Trên đường thẳng liền mạch vuông góc bên trên D với (ABCD) lấy điểm S với SD = a√2. Tính khỏang cơ hội đằm thắm đường thẳng liền mạch CD và (SAB).

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Chọn A

Vì DC // AB nên DC // (SAB)

⇒ d(DC; (SAB)) = d(D; (SAB))

Kẻ DH ⊥ SA

Do AB ⊥ AD và AB ⊥ SA nên AB ⊥ (SAD)

⇒ DH ⊥ AB lại sở hữu DH ⊥ SA

⇒ DH ⊥ (SAB)

Nên d(CD; (SAB)) = DH.

Trong tam giác vuông SAD tớ có:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho hình chóp O.ABC sở hữu đàng cao OH = 2a/√3 . Gọi M và N thứu tự là trung điểm của OA và OB. Khoảng cơ hội đằm thắm đường thẳng liền mạch MN và (ABC) bằng:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Chọn D

Vì M và N thứu tự là trung điểm của OA và OB nên

MN // AB

⇒ MN // (ABC)

Khi cơ, tớ có:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

(vì M là trung điểm của OA).

Ví dụ 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD sở hữu AB = SA = 2a . Khoảng cơ hội kể từ đường thẳng liền mạch AB cho tới (SCD) vì thế bao nhiêu?

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Hướng dẫn giải

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Gọi O là uỷ thác điểm của AC và BD; gọi I và M thứu tự là trung điểm cạnh AB và CD. Khi đó; IM // AD //BC

Do S.ABCD là hình chóp tứ giác đều phải sở hữu O là tâm của hình vuông nên SO ⊥ (ABCD) .

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

+ Do tam giác SAB là đều cạnh 2a

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Chọn đáp án D

C. Bài tập dượt vận dụng

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình vuông vắn tâm O, cạnh a. tường nhị mặt mũi mặt (SAB) và (SAD) nằm trong vuông góc với mặt mũi bằng phẳng lòng và SA = a√2. Gọi E là trung điểm AD. Khoảng cơ hội đằm thắm AB và (SOE) là

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

+ Vì nhị mặt mũi mặt (SAB) và (SAD) nằm trong vuông góc với mặt mũi bằng phẳng lòng .

mà (SAB) ∩ (SAD) = SA

⇒ SA ⊥ (ABCD) .

+ Do E là trung điểm của AD Lúc cơ

Tam giác ABD sở hữu EO là đàng khoảng

⇒ EO // AB ⇒ AB // (SOE)

⇒ d(AB, (SOE)) = d(A; (SOE)) = AH

với H là hình chiếu của A lên SE.

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Quảng cáo

Câu 2: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' sở hữu cạnh vì thế 1 (đvdt). Khoảng cơ hội đằm thắm AA’ và (BB’D’) bằng:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Chọn B

Ta có: AA’ // BB’ tuy nhiên BB’ ⊂ ( BDD’B’)

⇒ AA’ // (BDD’B’)

⇒ d( AA’; (BD’B’)) = d(A; (BDD’B’)

Gọi O là uỷ thác điểm của AC và BD

⇒ AO ⊥ (BDD’B’) (tính hóa học hình lập phương)

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD sở hữu SA ⊥ (ABCD) lòng ABCD là hình chữ nhật với AC = a√5 và BC = a√2. Tính khoảng cách đằm thắm (SDA) và BC?

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

+ Ta có: BC // AD nên BC // (SAD)

⇒ d(BC; (SAD)) = d(B; SAD))

+ Ta chứng tỏ BA ⊥ (SAD) :

Do BA ⊥ AD (vì ABCD là hình chữ nhật)

Và BA ⊥ SA (vì SA ⊥ (ABCD))

⇒ BA ⊥ (SAD)

⇒ d(B; (SAD)) = BA

Áp dụng tấp tểnh lí Pytago vô tam giác vuông ABC có:

AB2 = AC2 - BC2 = 5a2 - 2a2 = 3a2

⇒ AB = √3 a

⇒ d(CB; (SAD)) = AB = √3 a

Đáp án D

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình chữ nhật và AB = 2a; BC = a . Các cạnh mặt mũi của hình chóp đều bằng nhau và vì thế a√2 . Gọi E và F thứu tự là trung điểm của AB và CD; K là vấn đề ngẫu nhiên bên trên BC. Khoảng cơ hội đằm thắm hai tuyến phố trực tiếp EF và (SBK) là:

Xem thêm: quê hương ngữ văn 8

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Gọi O là uỷ thác điểm của AC và BD; I là trung điểm cạnh BC

+ Do SA = SB = SC = SD và OA = OB = OC = OD nên SO ⊥ (ABCD)

+ Ta chứng tỏ BC ⊥ (SOI)

- Tam giác SBC cân nặng bên trên S sở hữu SI là đàng trung tuyến nên đôi khi là đàng cao: BC ⊥ SI    (1).

- Lại có: BC ⊥ SO (vì SO ⊥ (ABCD))    (2)

Từ ( 1) và ( 2) suy ra: BC ⊥ (SOI)

Mà OH ⊂ (SOI) nên BC ⊥ OH

⇒ OH ⊥ (SBC)

Do EF // BK nên EF // (SBK)

⇒ d(EF; (SBK)) = d(O; (SBK)) = OH

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Chọn đáp án D.

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC sở hữu lòng ABC là tam giác vuông bên trên B; AB= a cạnh mặt mũi SA vuông góc với lòng và SA = a√2. Gọi M và N thứu tự là trung điểm của AB; AC. Khoảng cơ hội đằm thắm BC và (SMN) vì thế bao nhiêu?

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

+ Tam giác ABC sở hữu MN là đàng khoảng nên MN // BC

⇒ BC // (SMN) nên :

d(BC; (SMN)) = d(B; (SMN)) = d(A; (SMN))

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A bên trên đoạn SM.

+ Ta bệnh minh: MN ⊥ (SAM):

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a. Các cạnh mặt mũi SA = SB = SC = SD = a√2. Khoảng cách giữa nhị đường thẳng AD và (SBC) là:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

+ Do AD // BC nên AD // (SBC)

⇒ d (AD, (SBC)) = d(H; (SBC))

trong cơ H là trung điểm AD.

+ Gọi M là trung điểm của BC và K là hình chiếu vuông góc của H lên SM

⇒ d(H; (SBC)) = HK.

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

+ Diện tích tam giác SMH là:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Chọn đáp án C

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng là hình vuông vắn cạnh a, SD = a√17/2 . Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S lên phía trên mặt bằng phẳng (ABCD) là trung điểm của cạnh AB. Gọi K là trung điểm của AD. Tính khoảng cách đằm thắm hai tuyến phố HK và (SBD) theo gót a

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

+ Ta có: H và K thứu tự là trung điểm của AB và AD nên HK là đàng khoảng của tam giác ABD

⇒ HK // BD ⇒ HK // (SBD)

⇒ d(HK; (SBD)) = d(H, (SBD))

Kẻ HI ⊥ BD và HJ ⊥ SI

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Chọn đáp án C

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình thoi cạnh a và ∠ABC = 60° Hai mặt mũi bằng phẳng (SAC) và (SBD) nằm trong vuông góc với lòng, góc đằm thắm nhị mặt mũi bằng phẳng (SAB) và (ABCD) vì thế 30°. Khoảng cơ hội đằm thắm hai tuyến phố trực tiếp CD và (SAB) theo gót a bằng:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Gọi O là uỷ thác điểm của AC và BD

Kẻ: OI ⊥ AB; OH ⊥ SI

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

+ Do CD // AB nên CD // (SAB)

⇒ d(CD, (SAB)) = d(C; (SAB)) = 2d( O; (SAB))

Ta có: AB ⊥ SO , AB ⊥ OI ⇒ AB ⊥ (SOI) ⇒ AB ⊥ OH

Nên OH ⊥ (SAB) ⇒ d(O, (SAB)) = OH

Mà tam giác Ngân Hàng Á Châu ACB cân nặng bên trên B sở hữu ∠ABC = 60° nên tam giác ABC đều

⇒ OC = (1/2)AC = (1/2)AB = a/2 .

+ xét tam giác OAB có:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Chọn đáp án B

Câu 9: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD sở hữu đàng cao SO = 2, mặt mũi mặt phù hợp với mặt mũi lòng một góc 60°. Khi cơ khoảng cách đằm thắm hai tuyến phố trực tiếp AB và (SCD) bằng

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Lời giải:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

+ Gọi I là trung điểm của CD . Ta có:

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

⇒ ((SCD), (ABCD)) = (OI, SI) = 60°

+ Ta có: AB // CD nên AB // (SCD)

⇒ d(AB, (SCD)) = d(A, ( SCD)) = 2.d(O, (SCD))

+ Trong mp (SOI) , gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên SI

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

+ Tam giác SOI vuông bên trên O, sở hữu đàng cao OH nên

Cách tính khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song rất rất hay

Do đó: d(AB; (SCD)) = 2d(O; (SCD)) = 2.OH = 2.1 = 2

Chọn B

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học