john asked me in english

Câu hỏi:

26/03/2020 81,987

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Bạn đang xem: john asked me in english

John asked me _________ in English.

A. what does this word mean

C. what did this word mean

D. what that word meant

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Đây là câu trần thuật, ko cần thắc mắc nên ko thể hòn đảo động kể từ lên trước.

Trong câu trần thuật loại gián tiếp lùi 1 thì: “means” là thì thời điểm hiện tại, lùi 1 thì trở nên “meant” là thì quá khứ.

Dịch câu: John căn vặn tôi kể từ cơ dịch thanh lịch Tiếng Anh tức thị gì.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

She reads newspapers every day đồ sộ look for the vacant _________for which she can apply.

A. institutions

B. indications

C. positions

D. locations

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Last night at this time, they _________ the same thing. She _________ and he _________ the newspaper

A. are doing - is cooking - is reading

B. were doing - was cooking - was reading 

C. was doing - has cooked - is reading

D. had done - was cooking - read

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Instead _________ petrol, cars will only run _________ solar energy and electricity.

Xem thêm: tác động của gió mùa đông bắc mạnh nhất ở

A. of / on

B. for / by

C. in / over

D. from/ upon

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Most _________ are at senior level, requiring appropriate qualifications.

A. degrees

B. grades

C. colleges

D. vacancies

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Her living conditions were difficult. However, she studied very well.

A. Difficult as her living condition, she studied very well.

B. She studied very well thanks đồ sộ the fact that she lived in difficult conditions.

C. She studied very well in spite of her difficult living conditions. 

D. Although she lived in difficult conditions, but she studied very well.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

What will the relationship between computing and _________ bring US over the next 15 years?

A. science

B. scientific

C. scientifically

Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

D. scientist