john a book when i saw him

Câu hỏi:

05/04/2020 37,036

D. was reading

Bạn đang xem: john a book when i saw him

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

John đang được xem sách Lúc tôi nhận ra anh ấy.

Việc tôi nhận ra anh ấy sử dụng quá khứ đơn => hành vi đang được phát âm xảy tiếp tục vô quá

khứ => sử dụng quá khứ tiếp tục.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following sentences.

I can’t vì thế the test because it is too difficult.

A. If the test isn’t too difficult, I can vì thế it.

B. If the test weren’t too difficult, I could vì thế it.

C. If the test weren’t too difficult, I can vì thế it.

D. If the test hadn’t been too difficult, I could vì thế it.

Câu 2:

Choose the option among A, B, C, D which needs correcting to lớn make a complete sentence.

No one in our office wants to drive to lớn work because of there are always traffic jams at rush hour.

A. wants

B. because of

C. are

D. at rush hour

Câu 3:

John: “I didn’t pass my driving test.”  -  Anna: “___________!"

A. Better luck next time

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình nước ta là

B. So poor

C. Congratulations

D. That was nice of them

Câu 4:

Let’s go to lớn the beach this weekend, ___________?

A. vì thế we

B. shall we

C. will we

D. don’t we

Câu 5:

Remember to lớn take ___________your shoes when you go into the temple.

A. up

B. in

C. with

D. off

Câu 6:

Choose the option among A, B, C, D which needs correcting to lớn make a complete sentence.

In 1960 John F. Kennedy became the youngest man ever to elect president of the US.

A. In 1960

B. became

C. ever

Xem thêm: cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía bắc là

D. elect