it is firmly believed that books are a primary means for disseminating knowledge and information

Câu hỏi:

16/03/2020 30,255

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: it is firmly believed that books are a primary means for disseminating knowledge and information

It is firmly believed that books are a primary means for disseminating knowledge and information

B. distributing

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

A. inventing (v): phát minh.

B. distributing (v): phân phân phát, phổ biến

C. classifying (v): phân loại, phân cấp

D. adapting (v): nhận, thực hiện theo

Ta có: disseminate (v) = distribute (v): thông dụng, quảng bá, phân phát

Vậy tớ lựa chọn đáp án thực sự B.

Tạm dịch: Người tớ tin tưởng chắc chắn là sách là công thức đa số nhằm thông dụng kỹ năng và thông tin

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

You shouldn’t lose heart; success often comes to tát those who are not _______ by failure.s

A. put off

B. turned on

C. left out

D. switched off

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Only after she _______ from a severe illness did she realise the importance of good health

A. would recover

B. had recovered

C. has recovered

D. was recovering

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

It is advisable that the apprentice should be _______ to tát learn the ins and outs of the new job

Xem thêm: một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật

A. observant

B. acceptable

C. noticeable

D. permissive

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mary left trang chính to tát start an independent life. She realised how much her family meant to tát her

A. Mary left trang chính to tát start an independent life with a view to tát realising how much her family meant to tát her

B. To realise how much her family meant to tát her, Mary decided to tát leave trang chính to tát start an independent life

C. Not until Mary had left trang chính to tát start an independent life did she realise how much her family meant to tát her

D. Only when Mary realised how much her family meant to tát her did she leave trang chính to tát start an independent life

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

“Would you lượt thích to tát go to tát the show with me?” Anna said to tát Bella

A. Anna reminded Bella to tát go to tát the show with her

B. Anna persuaded Bella to tát go to tát the show with her

C. Anna invited Bella to tát go to tát the show with her

D. Anna encouraged Bella to tát go to tát the show with her

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

There is no excuse for your late submission! You _______ the report by last Friday.

A. must have finished

B. needn’t have finished

C. should have finished

Xem thêm: lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

D. mightn’t have finished