it is believed that the man escaped in a stolen car

Câu hỏi:

28/03/2020 45,846

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the one that best completes each sentence.
It is believed that the man escaped in a stolen siêu xe.

Bạn đang xem: it is believed that the man escaped in a stolen car

A.  The man was believed vĩ đại be escaped in a stolen siêu xe.

B.  The man is believed vĩ đại be escaped in a stolen siêu xe.

C.  They believed that the man stole the siêu xe.

D.  The man is believed vĩ đại have escaped in a stolen siêu xe.

Đáp án chủ yếu xác

 Đáp án là D. Cấu trúc dữ thế chủ động, tiêu cực câu nhì mệnh đề:

People/ Someone + V1(ý kiến) + that + S2 + V(2) + ...

=> It + be+ V-ed(ý kiến) + S2 + V(2) + ... hoặc S2 + be+ V-ed(ý kiến) + vĩ đại + V2 +......

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.
________to the tiệc nhỏ, they could hardly refuse vĩ đại go.

A. Being invited

B. Having been invited

C. To have invited

D. Have invited

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.
He had a portrait________as a birthday present for his daughter.

A. paint

B. painting

C. painted

D. vĩ đại be painted

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.
The bomb________with a loud bang which could be heard all over the town.

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 6 trang 20

A. went up

B. went down

C. went off

D. went on

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại choose the sentence which is closest in meaning vĩ đại the given one.
‘Don’t touch that flower”, the old lady said vĩ đại the boy.

A.  The old lady warned the boy not vĩ đại touch that flower.

B.  The old lady warned the boy vĩ đại touch that flower.

C.  The old lady insisted the boy on vĩ đại touch that flower.

D.  The old lady wanted the boy vĩ đại touch that flower.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại choose the sentence which is closest in meaning vĩ đại the given one.
When we arrived at the airport,________.

A. the plane takes off

B. the plane will take off

C. the plane has already taken off

D. the plane had already taken off

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.
Jane. “Do you think it's going vĩ đại rain”. Mary. “________”.

A. I don't hope so

B. I don't hope either

C. I hope not

Xem thêm: viết văn nghị luận về một vấn đề xã hội

D. I hope not so