information technology has our lives

Câu hỏi:

27/03/2023 11,674

D. transfromed

Bạn đang xem: information technology has our lives

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Giải thích:

- evolve: tiến thủ hóa

- reserve: bảo tồn

- assimilate: đồng hóa

- transform: thay cho đổi

Dịch: Công nghệ vấn đề đang được thay cho thay đổi cuộc sống thường ngày của tất cả chúng ta.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It turned out to lớn be a ______  journey when the weather became bad.

A. hazard

B. hazardous

C. hazarded

D. hazarding

Câu 2:

I never leave any electrical appliances on standby and I think it is a good way to lớn ____ energy in the trang chính.

A. take care of

B. use

C. keep

D. conserve

Câu 3:

The rate of urbanization is low, ____ the rate of urban growth is high.

A. but

Xem thêm: skill 1 unit 7 lớp 8

B. however

C. so

D. therefore

Câu 4:

My daughter asks for money every day. I am really annoyed by it.

A. I am really annoyed by my daughter asks for money every day.

B. My daughter is asking for money every day.

C. I am really annoyed by it, my daughter asks for money every day.

D. My daughter is always asking for money every day.

Câu 5:

Find the mistake: I came to lớn class very early ví the teacher was late due to lớn heavy traffic.

A. came

B. so

C. was

D. due to

Câu 6:

In the last quarter of this year, our entertainment company had a big success in signing a lot of contracts with celebrities.

A. bargains

B. agreements

C. arrangements

Xem thêm: tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

D. profits