in the future many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost

Câu hỏi:

25/03/2020 43,852

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: in the future many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost

In the future many large corporations will be wiped out and millions of jobs will be lost.

A. companies

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A.

companies(n): những công ty

services(n): dịch vụ

supermarkets(n): siêu thị

farms(n): nông trại

Dịch nghĩa: Trong sau này, nhiều tập đoàn lớn rộng lớn sẽ ảnh hưởng xóa bong và sản phẩm triệu việc thực hiện sẽ ảnh hưởng tổn thất lên đường.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

He asked u who____________ the editor of that book. 

A. was

B. were

C. is

D. has been

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

They have plenty of time, ví they neednt _________ .

A. be hurry

B. vĩ đại hurry

C.  hurry

D. vĩ đại be hurried

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

BuckinghamPalace is a major tourist _________ in London.

A. attract

Xem thêm: speech is one of the most important

B. attraction

C. attractive

D. attractiveness

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

According _________ Bill, there's something wrong _________ my computer.

A. after / for

B. on / about

C.  vĩ đại / with

D. upon / at

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

I must have a bath. I _________ all the afternoon

A. was gardening

B. have gardened

C. have been gardening

D. had been gardening

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

During the time of economic reforms, the economy has grow _________ with only a few major setbacks.

A. constant

B. constantly

C. constants

Xem thêm: tác động của gió mùa đông bắc mạnh nhất ở

D. constancy